5.సృష్టికర్తకు స్తుతి

రాగం: మెహన        (చాయ : యేసుని-సేవింప) తాళం: ఆది    స్తొత్రము చేయుము సృష్ట్టికర్తకు -ఓ దేవ నరుడా - స్తొత్రము చేయుము సృష్ట్టికర్తకు - స్తొత్రము చేయుము శుభకర మతితో = ధాత్రికి గడువిడు - దయగల తండ్రికి

  1. పాపపు బ్రతుకెడబాయు నిమిత్తమె ఆపదవేళల కడ్డము బెట్టక ఆపద మ్రొక్కులు - అవిగైచేయక = నీపై సత్కృప జూపెడు తండ్రికి ||స్తొత్రము||

  2. యేసుప్రభువుతో నెగిరిపోవభూ - వాసులు సిద్దపడునిమిత్తమై - ఈ సమయంబున - ఎంతయు ఆత్మను - పోసి ఉద్రేకము పొడమించు తండ్రికి ||స్తొత్రము||Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


5.sRshTikartaku stuti

raagaM: mehana        (chaaya : yaesuni-saeviMpa) taaLaM: aadi    stotramu chaeyumu sRshTTikartaku -O daeva naruDaa - stotramu chaeyumu sRshTTikartaku - stotramu chaeyumu Subhakara matitO = dhaatriki gaDuviDu - dayagala taMDriki

  1. paapapu bratukeDabaayu nimittame aapadavaeLala kaDDamu beTTaka aapada mrokkulu - avigaichaeyaka = neepai satkRpa joopeDu taMDriki ||stotramu||

  2. yaesuprabhuvutO negiripOvabhoo - vaasulu siddapaDunimittamai - ee samayaMbuna - eMtayu aatmanu - pOsi udraekamu poDamiMchu taMDriki ||stotramu||