29. రక్షకుని చరిత్ర

రాగం: జంఝూటి తాళం: తిస్రచాపు



  రక్షకా నా వందనాలు - శ్రీరక్షకా నా వందనాలు

 1. ధరకు రాకముందె భక్త - పరుల కెరుకైనావు || రక్షకా ||

 2. ముందు జరుగు నీ చరిత్ర - ముందె వ్రాసిపెట్టినావు || రక్షకా ||

 3. జరిగినపుడు చూచి ప్రవ - చనము ప్రజలు నమ్మినారు || రక్షకా ||

 4. నానిమిత్తమై నీవు - నరుడవై పుట్టినావు || రక్షకా || - (లూకా 2 అ)

 5. మొట్టమొదట సాతాను - మూలమూడ గొట్టినావు || రక్షకా || - (మత్తయి4:10)

 6. పాపములు పాపముల - ఫలితములు గెలిచినావు || రక్షకా || - (1పేతురు 2:21-23)

 7. నీవె దిక్కు నరులకంచు - నీతిబోధ చేసినావు || రక్షకా || - (యోహాను 14:10)

 8. చిక్కుప్రశ్న లాలకించి - చిక్కుల విడదీసినావు || రక్షకా || - (మత్తయి 22:21)

 9. ఆకలిగలవారలకు - అప్పముల్ కావించినావు || రక్షకా || - (యోహాను 6:12)

 10. ఆపదలోనున్న వారి - ఆపద తప్పించినావు || రక్షకా || - (మత్తయి 8:26)

 11. జబ్బుచేత బాధనొందు - జనుని జూడ జాలినీకు || రక్షకా || - (మత్తయి 9:36)

 12. రోగులను ప్రభావముచే - బాగుచేసి పంపినావు || రక్షకా || - (మార్కు 5:30)

 13. మందు వాడకుండ జబ్బు - మాన్పి వేయగలవు తండ్రి || రక్షకా || - ( మార్కు 2:12)

 14. వచ్చినవారందరికి - స్వస్థత దయ చేయుదువు || రక్షకా || - (మార్కు 1:32,33)

 15. అప్పుడును యిప్పుడును - ఎప్పుడును వైధ్యుడవు || రక్షకా || - (హెబ్రీ 13:8)

 16. నమ్మలేని వారడిగిన - నమ్మిక గలిగింపగలవు || రక్షకా || - (మార్కు9:24)

 17. నమ్మగలుగు వారి జబ్బు - నయముచేసి పంపగలవు || రక్షకా || - (మత్తయి 9:29)

 18. రోగిలోని దయ్యములను - సాగదరిమి వేసినావు || రక్షకా || - (మత్తయి 17:18)

 19. దయ్యముపట్టినవారి - దయ్యమును దరిమినావు || రక్షకా || - (మార్కు 5:13)

 20. బ్రతుకు చాలించుకొన్న - మృతులను బ్రతికించినావు || రక్షకా || - (లూకా 7:15)

 21. పాపులు సుంకరులు ఉన్న - పంక్తిలో భుజించినావు || రక్షకా || - (లూకా 15:2)

 22. మరల నీవు రాకముందు - గురుతు లుండునన్నావు || రక్షకా || - (మత్తయి 24 అధ్యా)

 23. చంపుచున్న శత్రువులను - చంపక క్షమించినావు || రక్షకా || - (లూకా 23:34)

 24. రాకవెన్క అధికమైన - శ్రమలు వచ్చునన్నావు || రక్షకా || - (మత్తయి 24:21)

 25. క్రూరులు చంపంగ నా - కొరకు మరణమొందినావు || రక్షకా || - (థెస్స 5:10)

 26. పాపములు పరిహరించు - ప్రాణరక్తమిచ్చినావు || రక్షకా || - (యోహాను 19:34; మత్తయి 27:50)

 27. పాపభారమెల్లమోసి - బరువు దించివేసినావు || రక్షకా || - (యెషయి 53 అధ్యా)

 28. వ్యాధిభారమెల్ల మోసి - వ్యాధి దించివేసినావు || రక్షకా || - (యెషయి 53)

 29. శిక్షభారమెల్లమోసి - శిక్షదించివేసినావు || రక్షకా || - (యెషయి 53)

 30. మరణమొంది మరణభీతి - మరలకుండ జేసినావు || రక్షకా || - (హెబ్రీ 2:14)

 31. మరణమున్ జయించిలేచి - తిరిగి బోధజేసినావు || రక్షకా || - (అపో.కా.1:3)

 32. నిత్యము నాయొద్దనుండ - నిర్ణయించుకొన్నావు || రక్షకా || - (మత్తయి 28:20)

 33. సృష్టికి బోధించుడని - శిష్యులకు చెప్పినావు || రక్షకా || - (మార్కు 16:15)

 34. నమ్మి స్నానమొందరక్ష - ణంబు గల్గునన్నావు || రక్షకా ||

 35. దీవించి శిష్యులను - దేవలోకమేగినావు || రక్షకా || - ( లూకా 24:51)

 36. నరకము తప్పించి మోక్ష - పురము సిద్ధపరచినావు || రక్షకా || - (యోహాను 14:3; ప్రకటన 20:14)

 37. మహిమగల బ్రతుకునకు - మాదిరిగా నడచినావు || రక్షకా || - (యోహాను 8:54; 1పేతురు 2:21)

 38. దేవుడని నీ చరిత్ర - లో వివరము చూపినావు || రక్షకా || - (యోహాను 20:28; రోమా 9:5)

 39. త్వరగావచ్చి సభను మోక్ష - పురము కొంచుపోయెదవు || రక్షకా || - (యోహాను 14:3)

 40. నేను చేయలేనివన్ని - నీవె చేసి పెట్టినావు || రక్షకా || - (1తిమోతి 1:15)

 41. యేసుక్రీస్తు ప్రభువ నిన్ను - యేమని స్తుతింపగలను || రక్షకా || - (1తిమోతి 1:15)

 42. బైబిలులో నిన్ను నీవు - బయలుపర్చుకొన్నావు || రక్షకా || - (లూకా 24:44)

 43. భూమిచుట్టు సంచరించు - బోధకులను పంపినావు || రక్షకా || - (అపో.కా. 1:8)

 44. సర్వదేశాలయందు - సంఘము స్థాపించినావు || రక్షకా || - (సంఘ చరిత్ర)

 45. అందరకు తీర్పు రాక - ముందే బోధచేసెదవు || రక్షకా || - (మత్తయి 7:22;ప్రకటన 20:1)

 46. పెండ్లి విందునందు వధువు - పీఠము నీచెంతనుండు || రక్షకా ||

 47. ఏడేండ్ల శ్రమలయందు - ఎందరినో త్రిప్పెదవు || రక్షకా ||

 48. హర్మగెద్దోను యుద్ధమందు - ధ్వజము నెత్తెదవు || రక్షకా ||

 49. నాయకులను వేసెదవు - నరకమందు తత్ క్షణంబె || రక్షకా ||

 50. సాతానును చెర - సాలలో వేసెదవు || రక్షకా ||

 51. వసుధమీద వెయ్యి సం - వత్సరంబులేలెదవు || రక్షకా ||

 52. కోట్లకొలది ప్రజలను సమ - కూర్చి రక్షించెదవు || రక్షకా ||

 53. వెయ్యి యేండ్లు నీ సువార్త - విన్న వారికుండు తీర్పు || రక్షకా ||

 54. పడవేతువు సైతానున్ - కడకు నగ్నిగుండమందు || రక్షకా ||

 55. కడవరి తీర్పుండు నంత్య - కాలమందు మృతులకెల్ల || రక్షకా ||

 56. నీకును నీ సంఘమునకు - నిత్యమును జయము జయము || రక్షకా ||

 57. నీకును నీ శ్రమలకును నిత్యమును - జయముజయము || రక్షకా ||

 58. నీకును నీ నిందలకును - నిత్యమును జయముజయము || రక్షకా ||

 59. నీకును నీ బోధకును - నిత్యమును జయముజయము || రక్షకా ||

 60. నీకును నీ పనులకును - నిత్యమును జయముజయము || రక్షకా ||

 61. నీకును నీ కార్యములకు - నిత్యమును జయముజయము || రక్షకా ||

 62. నీకును నీ సేవకులకు - నిత్యమును జయముజయము || రక్షకా ||

 63. నీకును నీ రాజ్యమునకు - నిత్యమును జయముజయము || రక్షకా ||




Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


29. rakshakuni charitra

raagaM: jaMjhooTi taaLaM: tisrachaapu



  rakshakaa naa vaMdanaalu - Sreerakshakaa naa vaMdanaalu

 1. dharaku raakamuMde bhakta - parula kerukainaavu || rakshakaa ||

 2. muMdu jarugu nee charitra - muMde vraasipeTTinaavu || rakshakaa ||

 3. jariginapuDu choochi prava - chanamu prajalu namminaaru || rakshakaa ||

 4. naanimittamai neevu - naruDavai puTTinaavu || rakshakaa || - (lookaa 2 a)

 5. moTTamodaTa saataanu - moolamooDa goTTinaavu || rakshakaa || - (mattayi4:10)

 6. paapamulu paapamula - phalitamulu gelichinaavu || rakshakaa || - (1paeturu 2:21-23)

 7. neeve dikku narulakaMchu - neetibOdha chaesinaavu || rakshakaa || - (yOhaanu 14:10)

 8. chikkupraSna laalakiMchi - chikkula viDadeesinaavu || rakshakaa || - (mattayi 22:21)

 9. aakaligalavaaralaku - appamul^ kaaviMchinaavu || rakshakaa || - (yOhaanu 6:12)

 10. aapadalOnunna vaari - aapada tappiMchinaavu || rakshakaa || - (mattayi 8:26)

 11. jabbuchaeta baadhanoMdu - januni jooDa jaalineeku || rakshakaa || - (mattayi 9:36)

 12. rOgulanu prabhaavamuchae - baaguchaesi paMpinaavu || rakshakaa || - (maarku 5:30)

 13. maMdu vaaDakuMDa jabbu - maanpi vaeyagalavu taMDri || rakshakaa || - ( maarku 2:12)

 14. vachchinavaaraMdariki - svasthata daya chaeyuduvu || rakshakaa || - (maarku 1:32,33)

 15. appuDunu yippuDunu - eppuDunu vaidhyuDavu || rakshakaa || - (hebree 13:8)

 16. nammalaeni vaaraDigina - nammika galigiMpagalavu || rakshakaa || - (maarku9:24)

 17. nammagalugu vaari jabbu - nayamuchaesi paMpagalavu || rakshakaa || - (mattayi 9:29)

 18. rOgilOni dayyamulanu - saagadarimi vaesinaavu || rakshakaa || - (mattayi 17:18)

 19. dayyamupaTTinavaari - dayyamunu dariminaavu || rakshakaa || - (maarku 5:13)

 20. bratuku chaaliMchukonna - mRtulanu bratikiMchinaavu || rakshakaa || - (lookaa 7:15)

 21. paapulu suMkarulu unna - paMktilO bhujiMchinaavu || rakshakaa || - (lookaa 15:2)

 22. marala neevu raakamuMdu - gurutu luMDunannaavu || rakshakaa || - (mattayi 24 adhyaa)

 23. chaMpuchunna Satruvulanu - chaMpaka kshamiMchinaavu || rakshakaa || - (lookaa 23:34)

 24. raakavenka adhikamaina - Sramalu vachchunannaavu || rakshakaa || - (mattayi 24:21)

 25. kroorulu chaMpaMga naa - koraku maraNamoMdinaavu || rakshakaa || - (thessa 5:10)

 26. paapamulu parihariMchu - praaNaraktamichchinaavu || rakshakaa || - (yOhaanu 19:34; mattayi 27:50)

 27. paapabhaaramellamOsi - baruvu diMchivaesinaavu || rakshakaa || - (yeshayi 53 adhyaa)

 28. vyaadhibhaaramella mOsi - vyaadhi diMchivaesinaavu || rakshakaa || - (yeshayi 53)

 29. SikshabhaaramellamOsi - SikshadiMchivaesinaavu || rakshakaa || - (yeshayi 53)

 30. maraNamoMdi maraNabheeti - maralakuMDa jaesinaavu || rakshakaa || - (hebree 2:14)

 31. maraNamun^ jayiMchilaechi - tirigi bOdhajaesinaavu || rakshakaa || - (apO.kaa.1:3)

 32. nityamu naayoddanuMDa - nirNayiMchukonnaavu || rakshakaa || - (mattayi 28:20)

 33. sRshTiki bOdhiMchuDani - Sishyulaku cheppinaavu || rakshakaa || - (maarku 16:15)

 34. nammi snaanamoMdaraksha - NaMbu galgunannaavu || rakshakaa ||

 35. deeviMchi Sishyulanu - daevalOkamaeginaavu || rakshakaa || - ( lookaa 24:51)

 36. narakamu tappiMchi mOksha - puramu siddhaparachinaavu || rakshakaa || - (yOhaanu 14:3; prakaTana 20:14)

 37. mahimagala bratukunaku - maadirigaa naDachinaavu || rakshakaa || - (yOhaanu 8:54; 1paeturu 2:21)

 38. daevuDani nee charitra - lO vivaramu choopinaavu || rakshakaa || - (yOhaanu 20:28; rOmaa 9:5)

 39. tvaragaavachchi sabhanu mOksha - puramu koMchupOyedavu || rakshakaa || - (yOhaanu 14:3)

 40. naenu chaeyalaenivanni - neeve chaesi peTTinaavu || rakshakaa || - (1timOti 1:15)

 41. yaesukreestu prabhuva ninnu - yaemani stutiMpagalanu || rakshakaa || - (1timOti 1:15)

 42. baibilulO ninnu neevu - bayaluparchukonnaavu || rakshakaa || - (lookaa 24:44)

 43. bhoomichuTTu saMchariMchu - bOdhakulanu paMpinaavu || rakshakaa || - (apO.kaa. 1:8)

 44. sarvadaeSaalayaMdu - saMghamu sthaapiMchinaavu || rakshakaa || - (saMgha charitra)

 45. aMdaraku teerpu raaka - muMdae bOdhachaesedavu || rakshakaa || - (mattayi 7:22;prakaTana 20:1)

 46. peMDli viMdunaMdu vadhuvu - peeThamu neecheMtanuMDu || rakshakaa ||

 47. aeDaeMDla SramalayaMdu - eMdarinO trippedavu || rakshakaa ||

 48. harmageddOnu yuddhamaMdu - dhvajamu nettedavu || rakshakaa ||

 49. naayakulanu vaesedavu - narakamaMdu tat^ kshaNaMbe || rakshakaa ||

 50. saataanunu chera - saalalO vaesedavu || rakshakaa ||

 51. vasudhameeda veyyi saM - vatsaraMbulaeledavu || rakshakaa ||

 52. kOTlakoladi prajalanu sama - koorchi rakshiMchedavu || rakshakaa ||

 53. veyyi yaeMDlu nee suvaarta - vinna vaarikuMDu teerpu || rakshakaa ||

 54. paDavaetuvu saitaanun^ - kaDaku nagniguMDamaMdu || rakshakaa ||

 55. kaDavari teerpuMDu naMtya - kaalamaMdu mRtulakella || rakshakaa ||

 56. neekunu nee saMghamunaku - nityamunu jayamu jayamu || rakshakaa ||

 57. neekunu nee Sramalakunu nityamunu - jayamujayamu || rakshakaa ||

 58. neekunu nee niMdalakunu - nityamunu jayamujayamu || rakshakaa ||

 59. neekunu nee bOdhakunu - nityamunu jayamujayamu || rakshakaa ||

 60. neekunu nee panulakunu - nityamunu jayamujayamu || rakshakaa ||

 61. neekunu nee kaaryamulaku - nityamunu jayamujayamu || rakshakaa ||

 62. neekunu nee saevakulaku - nityamunu jayamujayamu || rakshakaa ||

 63. neekunu nee raajyamunaku - nityamunu jayamujayamu || rakshakaa ||