96. ప్రభువా ఈ పెండ్లికి రమ్ము

రాగం: అపురూపు తాళం: ఏక  రమ్ము!నేడీ పెండ్లికి - దేవ!

 1. కరుణ దయచేయు; మదియాదరణ:- విశ్వాసమందు - మరణ పర్యంతము నీ - స్మరణజేయు సాయమీయ || రమ్ము ||

 2. ఈ వ-ధూవరులను - దేవ - భక్తులజేసి, జీవనంబౌ గృహాన బ్రోవ జీవాధిపతీ || రమ్ము ||

 3. లిలియ - పుష్పంబువలెనె - వెలయు - గష్టాదులచే - వలయకుండ నిన్నెపుడు, నీలోనె కలియు - గృపాదానార్ధమై || రమ్ము ||

 4. నీతి - మార్గంబున బ్ర-ఖ్యాతి - గా బావురంబు - రీతి - నిష్క పటులై నీతి - నీడన్నిల్చుటకై || రమ్ము ||

 5. ఇలను - మానవాళియె - డలను, నీ హద్దులలో - పలను సకల - నీతి వి-ధులను - నెరవేర్పించి నడుప || రమ్ము ||

 6. చేరి - యున్న యీ సభవారి - దంపతులగు - వీరి - బోధలగు వారి - నాశీర్వదింపను || రమ్ము ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


96. prabhuvaa ee peMDliki rammu

raagaM: apuroopu taaLaM: aeka  rammu!naeDee peMDliki - daeva!

 1. karuNa dayachaeyu; madiyaadaraNa:- viSvaasamaMdu - maraNa paryaMtamu nee - smaraNajaeyu saayameeya || rammu ||

 2. ee va-dhoovarulanu - daeva - bhaktulajaesi, jeevanaMbau gRhaana brOva jeevaadhipatee || rammu ||

 3. liliya - pushpaMbuvalene - velayu - gashTaadulachae - valayakuMDa ninnepuDu, neelOne kaliyu - gRpaadaanaardhamai || rammu ||

 4. neeti - maargaMbuna bra-khyaati - gaa baavuraMbu - reeti - nishka paTulai neeti - neeDannilchuTakai || rammu ||

 5. ilanu - maanavaaLiye - Dalanu, nee haddulalO - palanu sakala - neeti vi-dhulanu - neravaerpiMchi naDupa || rammu ||

 6. chaeri - yunna yee sabhavaari - daMpatulagu - veeri - bOdhalagu vaari - naaSeervadiMpanu || rammu ||