111


 1. రక్తంబు నా పైకి ప్రవహించుచున్నది - రక్షకా నీకు స్తోత్రం
  భక్తితో ఈ కథ - భాగ్యంబు గైకొను - భాగ్యమిమ్ము స్తోత్రము ||

 2. నీ ప్రేమ నీ దయ నీ జాలి నీ మనసు - నీ ముఖబింబమున గలదు
  నీ ప్రభావంబెల్ల నీ ప్రయాసములోనె - నెగడచు గన్పడగలదు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


111 1. raktaMbu naa paiki pravahiMchuchunnadi - rakshakaa neeku stOtraM
  bhaktitO ee katha - bhaagyaMbu gaikonu - bhaagyamimmu stOtramu ||

 2. nee praema nee daya nee jaali nee manasu - nee mukhabiMbamuna galadu
  nee prabhaavaMbella nee prayaasamulOne - negaDachu ganpaDagaladu ||