81. ప్రభు భోజనము


  ప్రభు సంస్కారపు విందు - ప్రభు సంస్కారపు విందు - పరు గెత్తుకొని రండి - ప్రభువే మనవిందు - ప్రభువు జత కిదే సందు = పాప వ్యాధికి మందు - సభలన్నిటియందు - సంతుష్టి పెంపొందు || ప్రభు ||

 1. అందుకొను రొట్టెతో ఆయన శరీరము - నందుకొందుము మర్మ మది యద్భుతంబు = యెందరెన్నో మార్లి వందల ఏండ్లలో వందించితిన్నను - బాధయు తరుగలేదు || ప్రభు ||

 2. అందుకొను రసముతో ఆయన రక్తము - నందుకొందుము మర్మ మది యద్భుతంబు = యెందరెన్నో మార్లీ వందల ఏండ్లలో వందించి త్రాగినను - బాధయు తరుగలేదు || ప్రభు ||

 3. మన రక్షకుడు - దేవతనయుండు రండని - కనిపెట్టుచున్నాడు గనుకనే రండి = మనసులోని అడ్డులను - నొత్తిగించి మీ - మనసు ప్రభువునకిచ్చి - వెనుకాడకను రండి || ప్రభు ||

 4. పాపాత్ములందరికి - ప్రభువే స్వయంబుగా - బంతి భోజనము యే - ర్పరచి యున్నాడు = పాపు లేక సహవాసులై యేసుని - దాపున నొక సభగా - ధన్యులౌ విందిదియె || ప్రభు ||

 5. పాపి పాపియంచు - ప్రభువు కలవరించు - ప్రభువు ప్రభువని కలవరించు చుండుము = నా పాపి విందునకు - నడచి రాకున్న నా తాపమెంతో చెప్ప - దగునా యనుచున్నాడు || ప్రభు ||

 6. భోజన వస్తువులు - భుక్తికి గుర్తులు - భోజన వస్తువులు భుక్తిసాధ నముల్ = రాజు మనతండ్రి ఈ-రాత్రి భోజన కర్తయే - జనవిశ్వాసి కిని - యేసును వడ్డించును || ప్రభు ||

 7. ఇది మోక్ష మందున - ఇకను జరుగబోవు - వధువు సంఘ వైవా హికపు విందున్ = మదిని జ్ఞప్తికితెచ్చు మహిమానందము నిచ్చు - పదిలంబుగ సిద్ధ - పడుచు రండి రండి || ప్రభు ||

 8. ప్రభు భోజనము వలన - పాపపరిహారంబు - ప్రభుభోజనము వలన స్వస్థకార్యంబు = ప్రభుని బల్లకు తెల్లని పావురము లన్నట్టు శుభ ముతో భక్తులు - శోభిల్లుచుందురు || ప్రభు ||

 9. మనము ప్రభుని ముట్టు - కొను భోజన పంక్తి - మనలనాయన ముట్టు-కొను భోజనపంక్తి = మన తండ్రితో యింత = చను వాయెను ఈ - చనువు చనువు మోక్ష స్థలము వరకు పెరుగు || ప్రభు ||

 10. సరిగానుండి భో-జనము గైకొనుచున్న - నరకమను రెండవ - మరణములేదు మరి = కొన్నాళ్ళకు వచ్చు - మరణము పరలోక - పురమునకు ద్వారమై - మరణ మనిపింపదు || ప్రభు ||

 11. రెండవరాకడ - కుండువారికి చావు - ఉండనే ఉండదు - ఉండు జీవంబు = నిండు మహిమ యుండు - నిజ శరీరము దాల్చి యుండి యెగురగలము - ఉర్ధ్వలోకమునకు || ప్రభు ||

 12. జనక కుమారాత్మ - లను త్రైకదేవుండీ - దినమున మనలను - దీవించుచుండు = మన మనసులను బట్టి - జనకత్రైకు డొందు ఘనత మహిమ స్తోత్ర - గానముల్ సత్కీర్తి || ప్రభు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


81. prabhu bhOjanamu


  prabhu saMskaarapu viMdu - prabhu saMskaarapu viMdu - paru gettukoni raMDi - prabhuvae manaviMdu - prabhuvu jata kidae saMdu = paapa vyaadhiki maMdu - sabhalanniTiyaMdu - saMtushTi peMpoMdu || prabhu ||

 1. aMdukonu roTTetO aayana Sareeramu - naMdukoMdumu marma madi yadbhutaMbu = yeMdarennO maarli vaMdala aeMDlalO vaMdiMchitinnanu - baadhayu tarugalaedu || prabhu ||

 2. aMdukonu rasamutO aayana raktamu - naMdukoMdumu marma madi yadbhutaMbu = yeMdarennO maarlee vaMdala aeMDlalO vaMdiMchi traaginanu - baadhayu tarugalaedu || prabhu ||

 3. mana rakshakuDu - daevatanayuMDu raMDani - kanipeTTuchunnaaDu ganukanae raMDi = manasulOni aDDulanu - nottigiMchi mee - manasu prabhuvunakichchi - venukaaDakanu raMDi || prabhu ||

 4. paapaatmulaMdariki - prabhuvae svayaMbugaa - baMti bhOjanamu yae - rparachi yunnaaDu = paapu laeka sahavaasulai yaesuni - daapuna noka sabhagaa - dhanyulau viMdidiye || prabhu ||

 5. paapi paapiyaMchu - prabhuvu kalavariMchu - prabhuvu prabhuvani kalavariMchu chuMDumu = naa paapi viMdunaku - naDachi raakunna naa taapameMtO cheppa - dagunaa yanuchunnaaDu || prabhu ||

 6. bhOjana vastuvulu - bhuktiki gurtulu - bhOjana vastuvulu bhuktisaadha namul^ = raaju manataMDri ee-raatri bhOjana kartayae - janaviSvaasi kini - yaesunu vaDDiMchunu || prabhu ||

 7. idi mOksha maMduna - ikanu jarugabOvu - vadhuvu saMgha vaivaa hikapu viMdun^ = madini j~naptikitechchu mahimaanaMdamu nichchu - padilaMbuga siddha - paDuchu raMDi raMDi || prabhu ||

 8. prabhu bhOjanamu valana - paapaparihaaraMbu - prabhubhOjanamu valana svasthakaaryaMbu = prabhuni ballaku tellani paavuramu lannaTTu Subha mutO bhaktulu - SObhilluchuMduru || prabhu ||

 9. manamu prabhuni muTTu - konu bhOjana paMkti - manalanaayana muTTu-konu bhOjanapaMkti = mana taMDritO yiMta = chanu vaayenu ee - chanuvu chanuvu mOksha sthalamu varaku perugu || prabhu ||

 10. sarigaanuMDi bhO-janamu gaikonuchunna - narakamanu reMDava - maraNamulaedu mari = konnaaLLaku vachchu - maraNamu paralOka - puramunaku dvaaramai - maraNa manipiMpadu || prabhu ||

 11. reMDavaraakaDa - kuMDuvaariki chaavu - uMDanae uMDadu - uMDu jeevaMbu = niMDu mahima yuMDu - nija Sareeramu daalchi yuMDi yeguragalamu - urdhvalOkamunaku || prabhu ||

 12. janaka kumaaraatma - lanu traikadaevuMDee - dinamuna manalanu - deeviMchuchuMDu = mana manasulanu baTTi - janakatraiku DoMdu ghanata mahima stOtra - gaanamul^ satkeerti || prabhu ||