115


    పోపోవె ఓ సాతానా - జాగ్రత్త సుమా నీగుట్టు మాకు చిక్కెను - నిన్ను చితుకగొట్టు ఘన సూత్రాలు మాకు - మాతండ్రి నేర్పించి మము స్థిరపరచెను || పోపో ||

  1. ఆదికాలము మొదలుకొని నేటివరకు ఆడితి బహు నేర్పుగా - అద్భుత రీతిగా ఆత్మతండ్రి నీదు - ఆయువుపట్టును అందించెనుమాకు || పోపో ||

  2. మట్టులేని గొయ్యేగా - నీ కష్టమెల్లా గట్టేక్కేపని లేదుగా సమయము లేదని - సన్నిధి పరులను చెదరగొట్టుట కీవు - కనిపెట్టుచున్నావు || పోపో ||

  3. కరుణా సముద్రుండైన - త్రిత్వదేవుని - కృప మమ్ము వెంబడించు - ఏదో ఒక సూత్రాన - రక్షించుచుండును భక్షించు నీచేతికి - చిక్కనిచ్చునా మమ్ము || పోపో ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


115


    pOpOve O saataanaa - jaagratta sumaa neeguTTu maaku chikkenu - ninnu chitukagoTTu ghana sootraalu maaku - maataMDri naerpiMchi mamu sthiraparachenu || pOpO ||

  1. aadikaalamu modalukoni naeTivaraku aaDiti bahu naerpugaa - adbhuta reetigaa aatmataMDri needu - aayuvupaTTunu aMdiMchenumaaku || pOpO ||

  2. maTTulaeni goyyaegaa - nee kashTamellaa gaTTaekkaepani laedugaa samayamu laedani - sannidhi parulanu chedaragoTTuTa keevu - kanipeTTuchunnaavu || pOpO ||

  3. karuNaa samudruMDaina - tritvadaevuni - kRpa mammu veMbaDiMchu - aedO oka sootraana - rakshiMchuchuMDunu bhakshiMchu neechaetiki - chikkanichchunaa mammu || pOpO ||