38. పెంతెకొస్తు

రాగం: ఆనందభైరవి తాళం: ఆది  పండుగ పెంతెకొస్తు పండుగ - విశ్వాసులారా - పండుగ ఈ వేళ గొప్ప పండుగ =
  పండుగ పరిశుద్ధాత్మ - భక్త జనముల హృదయములలో -
  నిండుగానే కుమ్మరింపై - నిలిచి వాసము చేసినట్టి || పండుగ ||

 1. నూట యిరువది మందియొక్క - చోటనొక్కరై యుండి - కూటమున ప్రార్ధించుచుండ - కుమ్మరింపు గలిగినట్టి || పండుగ ||

 2. నేడునందరు నేకముగనే - కూడుకొని యది తలంచుకొని = వేడుకొన్న యెడల ఆత్మ - విరివిగానే వచ్చునట్టి || పండుగ ||

 3. ఆపదలపై ఆపదలు ని-న్నావరించు కొనునుగాని = ఆప శక్యము గాని యుత్సా - హంబు మది వ్యాపించు నట్టి || పండుగ ||

 4. ఆత్మ కుమ్మరింపుపై పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మంబు పరిశు - శుద్ధాత్మాభిషేకంబు - ఆత్మనొందుట ఆత్మపూర్ణత || పండుగ ||

 5. జీవబోధలు చేయగొప్ప - జీవ గలుంగును వాక్యమందలి = భావములు ఒక ప్రక్కనుండి - ప్రజల కర్ధమగుచునుండు || పండుగ ||

 6. కుమ్మరింపు కలుగగానే - కుమ్మరములు - కూలిపోవును = ముమ్మరముగా చిక్కులెన్నో - ముంచుకొని పైబడెడు గొప్ప || పండుగ ||

 7. జలములన్నియు ఆత్మస్నానము - దిన క్రమమున నొందుగాక = జనక కుమారాత్మలకును - ఘనత మహిమ మహిమ మహిత || పండుగ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


38. peMtekostu

raagaM: aanaMdabhairavi taaLaM: aadi  paMDuga peMtekostu paMDuga - viSvaasulaaraa - paMDuga ee vaeLa goppa paMDuga =
  paMDuga pariSuddhaatma - bhakta janamula hRdayamulalO -
  niMDugaanae kummariMpai - nilichi vaasamu chaesinaTTi || paMDuga ||

 1. nooTa yiruvadi maMdiyokka - chOTanokkarai yuMDi - kooTamuna praardhiMchuchuMDa - kummariMpu galiginaTTi || paMDuga ||

 2. naeDunaMdaru naekamuganae - kooDukoni yadi talaMchukoni = vaeDukonna yeDala aatma - virivigaanae vachchunaTTi || paMDuga ||

 3. aapadalapai aapadalu ni-nnaavariMchu konunugaani = aapa Sakyamu gaani yutsaa - haMbu madi vyaapiMchu naTTi || paMDuga ||

 4. aatma kummariMpupai pariSuddhaatma baaptismaMbu pariSu - SuddhaatmaabhishaekaMbu - aatmanoMduTa aatmapoorNata || paMDuga ||

 5. jeevabOdhalu chaeyagoppa - jeeva galuMgunu vaakyamaMdali = bhaavamulu oka prakkanuMDi - prajala kardhamaguchunuMDu || paMDuga ||

 6. kummariMpu kalugagaanae - kummaramulu - koolipOvunu = mummaramugaa chikkulennO - muMchukoni paibaDeDu goppa || paMDuga ||

 7. jalamulanniyu aatmasnaanamu - dina kramamuna noMdugaaka = janaka kumaaraatmalakunu - ghanata mahima mahima mahita || paMDuga ||