61

రాగం: హరికాంభోజి తాళం: ఆట  పరమడేవుండె నాపక్షమైయుండగా - నరుడేమి చేయగలడు ఆ = పరమజనకుండే నా - పట్టైయుండగ పాప - పరుడేమి చేయగలడు

 1. రక్షకుండె నాపక్షమై యుండగ - శిక్షించువాడెవ్వడు - నన్ను = రక్షించుప్రభువె నా - శిక్షపొందగ నన్ను - భక్షించువాడెవ్వడు ||పరమ||

 2. దైవాత్మయే నాతనువులో నుండగ సై - తానింకేమి చేయును ఆ = జీవాత్మయే నా జీవమైయుండగ ని - ర్జీవుడేమి చేయును ||పరమ||

 3. దైవదూతలె నా - దరిని నుండగ నన్ను - దయ్యలేమిచేయును = సావధానంబుగ కావలియుండ పి - శాచు లేమిచేయును ||పరమ||

 4. కీడు కేవలముగా కీడంచుభావించి - ఖిన్నుడనై పోదునా ఆ = కీడు చాటున ప్రభువుక్రీస్తు దాచినమేలు - చూడకుండగ నుందునా ||పరమ||

 5. శత్రువులెల్ల నను జంపజూచిన లే - శంబైన నేజడియను - నా = మిత్రులౌ భక్తుల మేలైన ప్రార్దనల్ - మించున్ ధైర్యము విడువను ||పరమ||Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


61

raagaM: harikaaMbhOji taaLaM: aaTa  paramaDaevuMDe naapakshamaiyuMDagaa - naruDaemi chaeyagalaDu aa = paramajanakuMDae naa - paTTaiyuMDaga paapa - paruDaemi chaeyagalaDu

 1. rakshakuMDe naapakshamai yuMDaga - SikshiMchuvaaDevvaDu - nannu = rakshiMchuprabhuve naa - SikshapoMdaga nannu - bhakshiMchuvaaDevvaDu ||parama||

 2. daivaatmayae naatanuvulO nuMDaga sai - taaniMkaemi chaeyunu aa = jeevaatmayae naa jeevamaiyuMDaga ni - rjeevuDaemi chaeyunu ||parama||

 3. daivadootale naa - darini nuMDaga nannu - dayyalaemichaeyunu = saavadhaanaMbuga kaavaliyuMDa pi - Saachu laemichaeyunu ||parama||

 4. keeDu kaevalamugaa keeDaMchubhaaviMchi - khinnuDanai pOdunaa aa = keeDu chaaTuna prabhuvukreestu daachinamaelu - chooDakuMDaga nuMdunaa ||parama||

 5. Satruvulella nanu jaMpajoochina lae - SaMbaina naejaDiyanu - naa = mitrulau bhaktula maelaina praardanal^ - miMchun^ dhairyamu viDuvanu ||parama||