17. క్రిస్మస్ భక్తుల పంక్తి

రాగం: నవరోజు తాళం: ఆది  పంక్తిలోకి రండి - క్రిస్మసు పంక్తిలోకి రండి
  క్రిస్మసు పంక్తిలోకి రండి || పంక్తి ||

 1. ఎరుకపరుపలెండి - క్రిస్మసు - నెరుకపరుపలెండి క్రిస్మసు
  నెరుక పరుపలెండి = వెరువకుడి శుభ - వార్త యిదియం
  దర కానంద - కరమైనది మీ కొరకై రక్షకుండు - బుట్టెనని
  ఎరిగించిన గబ్రి - యేలు దూత || పంక్తి ||

 2. మహిమ పరుప రండి - దేవుని మహిమ పరుప రండి దేవుని
  మహిమపరుపరండి = మహికిన్ దేవ కు - మారుడు వచ్చిన
  మహిమకార్య స-న్మానార్ధంబై - మహిమ సంభవ - మగు దేవునికిని
  మహిమగ పలికిన - మహిమ దూతల || పంక్తి ||

 3. దేవప్రియులగుడి - క్రిస్మస్ దేవప్రియులగుడి - క్రిస్మస్
  దేవప్రియులగుడి = దేవుని కిష్టులౌ వారలకు
  ఈ వసుధను లభి - యించును శాంతి
  ఈ విధముగా వచి - యించిన బుధజన
  సేవకాళియగు - దేవదూతల || పంక్తి ||

 4. మనసున జూడండి - బాలుని - మనసునజూడండి - బాలుని
  మనసున జూడండి = జనన వార్తను వినిన వెంటనే
  మనసున భీతి - యణగిన వారై
  మనసా నంద - బును గలవారై
  చని శిశువును చూ-చిన గొల్లల || పంక్తి ||

 5. చేకొనుడి వార్త - భద్రము - చేసికొనుడి వార్త - భద్రము
  చేసికొనుడివార్త = ఆ కాపరుల - యన్నిమాటలు
  స్వీకరించి మది - చింతనచేయుచు
  శ్రీ కరజన్మవి - శేషంబులు హృది
  చేకొని భద్రము - చేసిన యామె || పంక్తి ||

 6. వింతగా చూడండి శిశువును - వింతగా చూడండి =
  అంత దేవుడు నరుడై వచ్చిన - వింతశిశువును - జూచుచు
  మదిని - సంతస మొందుచు - నిశ్శబ్దముగ
  చెంతను గూర్చుండిన - యోసేపు || పంక్తి ||

 7. ఆరాధించండి - క్రీస్తును ఆరాధించండి - క్రీస్తును
  ఆరాధించండి = రారాజగుని-శ్రాయేల్ రాజౌ
  ఈ రాజున్న - యింటికి చుక్క
  దారిచూపగా - జేరి మ్రొక్కుచు
  ఆరాధించిన - తూరుపుజ్ఞానుల || పంక్తి ||

 8. మనకని నమ్మండి - క్రిస్మసు - మనకని నమ్మండి - క్రిస్మసు
  మనకని నమ్మండి = మనకై క్రీస్తు - మహిలో బుట్టెను
  గనుక కృతజ్ఞత - గనపరచుటకై
  మనసున బాహ్యమున - క్రిస్మసు
  పనులు పూనుకొను - వారి సమాజ || పంక్తి ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


17. krismas^ bhaktula paMkti

raagaM: navarOju taaLaM: aadi  paMktilOki raMDi - krismasu paMktilOki raMDi
  krismasu paMktilOki raMDi || paMkti ||

 1. erukaparupaleMDi - krismasu - nerukaparupaleMDi krismasu
  neruka parupaleMDi = veruvakuDi Subha - vaarta yidiyaM
  dara kaanaMda - karamainadi mee korakai rakshakuMDu - buTTenani
  erigiMchina gabri - yaelu doota || paMkti ||

 2. mahima parupa raMDi - daevuni mahima parupa raMDi daevuni
  mahimaparuparaMDi = mahikin^ daeva ku - maaruDu vachchina
  mahimakaarya sa-nmaanaardhaMbai - mahima saMbhava - magu daevunikini
  mahimaga palikina - mahima dootala || paMkti ||

 3. daevapriyulaguDi - krismas^ daevapriyulaguDi - krismas^
  daevapriyulaguDi = daevuni kishTulau vaaralaku
  ee vasudhanu labhi - yiMchunu SaaMti
  ee vidhamugaa vachi - yiMchina budhajana
  saevakaaLiyagu - daevadootala || paMkti ||

 4. manasuna jooDaMDi - baaluni - manasunajooDaMDi - baaluni
  manasuna jooDaMDi = janana vaartanu vinina veMTanae
  manasuna bheeti - yaNagina vaarai
  manasaa naMda - bunu galavaarai
  chani SiSuvunu choo-china gollala || paMkti ||

 5. chaekonuDi vaarta - bhadramu - chaesikonuDi vaarta - bhadramu
  chaesikonuDivaarta = aa kaaparula - yannimaaTalu
  sveekariMchi madi - chiMtanachaeyuchu
  Sree karajanmavi - SaeshaMbulu hRdi
  chaekoni bhadramu - chaesina yaame || paMkti ||

 6. viMtagaa chooDaMDi SiSuvunu - viMtagaa chooDaMDi =
  aMta daevuDu naruDai vachchina - viMtaSiSuvunu - joochuchu
  madini - saMtasa moMduchu - niSSabdamuga
  cheMtanu goorchuMDina - yOsaepu || paMkti ||

 7. aaraadhiMchaMDi - kreestunu aaraadhiMchaMDi - kreestunu
  aaraadhiMchaMDi = raaraajaguni-Sraayael^ raajau
  ee raajunna - yiMTiki chukka
  daarichoopagaa - jaeri mrokkuchu
  aaraadhiMchina - toorupuj~naanula || paMkti ||

 8. manakani nammaMDi - krismasu - manakani nammaMDi - krismasu
  manakani nammaMDi = manakai kreestu - mahilO buTTenu
  ganuka kRtaj~nata - ganaparachuTakai
  manasuna baahyamuna - krismasu
  panulu poonukonu - vaari samaaja || paMkti ||