107. పది ఆజ్ఞలు


  పాప వృత్తిని మానుకొనుమీ - మనసా - శాపాలు నరకంబు సహింపలేవు || పాప ||

 1. ఎంతపాపమైన - ఎట్టి పాపమైన - అంతయు దేవుని - కవగాహనంబె || పాప ||

 2. అనుకొన్న పాపాలు అన్ని దేవుని కెరుకే - పనిగట్టుకొని మాన - వలెను మరువకుమి || పాప ||

 3. నీవాడు ప్రతి మాట - నీవు మరతువు గాని - దేవుండు మరచునా - తీర్పుండుసుమ్ము || పాప ||

 4. కాని మాటలు లేని - పోని మాటలు నీకు = హాని తెచ్చును అవమానంబు గలుగు || పాప ||

 5. దేవుని విడిచియు - దేవుండు చేసిన = ఏ వస్తువునైన - ఎంచి మ్రొక్కకుము || పాప ||

 6. కష్టాలలో - సృష్టికర్తపై విసుగకు = నష్టాలలో ప్రభుని - నమ్మి కనిపెట్టు || పాప ||

 7. ఆరాధన దినంబు - ఆచరింపగ వలయు = ఏరోజుకన్నను ఈ రోజే గొప్ప || పాప ||

 8. తల్లిదండ్రులన్ మర్యా-దస్తులన్ పెద్దలన్ = నిల దీర్గాయువు గల్గ - నెంచు ఘనముగను || పాప ||

 9. కల్లు సారా బ్రాంది! ఇల్లు నొడల గుల్ల - తల్లి పిల్లలు = నీవు - దారిద్రయ్యము పాలు || పాప ||

 10. తిట్టులాడుట తుదకు - కొట్టులాడుటయగును = ఇట్టి మాదిరిపిల్లల కెట్టిమాదిరియౌ || పాప ||

 11. యౌవనేచ్చలు పరి-హారంబు చేయుడి = భావశుద్ధి గడింప - బ్రతుకు వర్ధిల్లు || పాప ||

 12. దొంగబుద్ధి చెరకు - త్రొవజూపును = నీకు - అంగీకరింపరు - ఆత్మ బంధువులె || పాప ||

 13. పాపాలన్ గెల్చిన - ప్రభు యేసునడిగిన = పాపాల నోడించు - బలమిచ్చు నీకు || పాప ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


107. padi aaj~nalu


  paapa vRttini maanukonumee - manasaa - Saapaalu narakaMbu sahiMpalaevu || paapa ||

 1. eMtapaapamaina - eTTi paapamaina - aMtayu daevuni - kavagaahanaMbe || paapa ||

 2. anukonna paapaalu anni daevuni kerukae - panigaTTukoni maana - valenu maruvakumi || paapa ||

 3. neevaaDu prati maaTa - neevu maratuvu gaani - daevuMDu marachunaa - teerpuMDusummu || paapa ||

 4. kaani maaTalu laeni - pOni maaTalu neeku = haani techchunu avamaanaMbu galugu || paapa ||

 5. daevuni viDichiyu - daevuMDu chaesina = ae vastuvunaina - eMchi mrokkakumu || paapa ||

 6. kashTaalalO - sRshTikartapai visugaku = nashTaalalO prabhuni - nammi kanipeTTu || paapa ||

 7. aaraadhana dinaMbu - aachariMpaga valayu = aerOjukannanu ee rOjae goppa || paapa ||

 8. tallidaMDrulan^ maryaa-dastulan^ peddalan^ = nila deergaayuvu galga - neMchu ghanamuganu || paapa ||

 9. kallu saaraa braaMdi! illu noDala gulla - talli pillalu = neevu - daaridrayyamu paalu || paapa ||

 10. tiTTulaaDuTa tudaku - koTTulaaDuTayagunu = iTTi maadiripillala keTTimaadiriyau || paapa ||

 11. yauvanaechchalu pari-haaraMbu chaeyuDi = bhaavaSuddhi gaDiMpa - bratuku vardhillu || paapa ||

 12. doMgabuddhi cheraku - trovajoopunu = neeku - aMgeekariMparu - aatma baMdhuvule || paapa ||

 13. paapaalan^ gelchina - prabhu yaesunaDigina = paapaala nODiMchu - balamichchu neeku || paapa ||