31. సిలువ ధ్యానము

రాగం: బిళ్హరి తాళం: తిశ్రగతి  పాపమెరుగనట్టి ప్రభుని - బాధపెట్టిరి = శాప వాక్యములను బల్కి శ్రమలు బెట్టిరి

 1. దరికి వచ్చువారిజూచి - దాగడాయెను = వెరువకుండవెళ్ళి తన్ను - వెల్లడించెను || పాప ||

 2. నిరపరాధియైన తండ్రిని - నిలువబెట్టిరి = దొరతనము వారియెదుట పరిహసించిరి || పాప ||

 3. తిట్టినను మరల వారిని - తిట్టడాయెను = కొట్టినను మరల వారిని కొట్టడాయెను || పాప ||

 4. తన్ను జంపు జనుల యెడల - దయనుజూపెను = చెన్నుగ - దొంగను రక్షింప - చేయిచాపెను || పాప ||

 5. కాలువలుగా రక్తమెల్ల - గారుచుండెను = పాలకుండౌ యేసు జాలి - బారుచుండెను || పాప ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


31. siluva dhyaanamu

raagaM: biLhari taaLaM: tiSragati  paapameruganaTTi prabhuni - baadhapeTTiri = Saapa vaakyamulanu balki Sramalu beTTiri

 1. dariki vachchuvaarijoochi - daagaDaayenu = veruvakuMDaveLLi tannu - vellaDiMchenu || paapa ||

 2. niraparaadhiyaina taMDrini - niluvabeTTiri = doratanamu vaariyeduTa parihasiMchiri || paapa ||

 3. tiTTinanu marala vaarini - tiTTaDaayenu = koTTinanu marala vaarini koTTaDaayenu || paapa ||

 4. tannu jaMpu janula yeDala - dayanujoopenu = chennuga - doMganu rakshiMpa - chaeyichaapenu || paapa ||

 5. kaaluvalugaa raktamella - gaaruchuMDenu = paalakuMDau yaesu jaali - baaruchuMDenu || paapa ||