110. స్తుతి


  నిన్నుగొలిచెద రావయ్యా - నా యేసన్నా నిన్ను గొలిచెద రావయ్యా హృదయ దేవళమందు - ముదమున నిన్ను నిల్పి - భక్తి పుష్పములచే - భజియించి పూజించి || నిన్ను ||

 1. పాడుకొందును రావయ్యా - నీ ప్రేమను వేడుకొందును రావయ్యా అన్నవస్త్రములేక - అల్ల లాడిన నాకు అన్నా నీ వొసగిన అన్నవస్త్రములకై || నిన్ను ||

 2. చెప్పు కొందును రావయ్యా - నా పాపంబుల్ ఒప్పుకొందును రావయ్యా - పాపక్షమాపణ - శాపవిమోచన పాప బంధితు నాకు - చూపిన ప్రేమకై || నిన్ను ||

 3. శుభ్ర పరచితి రావయ్యా - నా హృదయము భద్రపరచితి రావయ్యా = నీతి సూర్యుడ నీవు ఉదయించునంతనే కుదురౌ - నా ప్రాణము - సదయాత్మ పరమాత్మ || నిన్ను ||

 4. దాచుకొందును రావయ్యా - నీ రూపము చూచుకొందును రావయ్యా - దోషాత్ముడను నాదు - దోష మంతయు బాపి - రూపమేర్పరచినా - దాపునుండిన రాజా || నిన్ను ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


110. stuti


  ninnugolicheda raavayyaa - naa yaesannaa ninnu golicheda raavayyaa hRdaya daevaLamaMdu - mudamuna ninnu nilpi - bhakti pushpamulachae - bhajiyiMchi poojiMchi || ninnu ||

 1. paaDukoMdunu raavayyaa - nee praemanu vaeDukoMdunu raavayyaa annavastramulEka - alla laaDina naaku annaa nee vosagina annavastramulakai || ninnu ||

 2. cheppu koMdunu raavayyaa - naa paapaMbul^ oppukoMdunu raavayyaa - paapakshamaapaNa - SaapavimOchana paapa baMdhitu naaku - choopina praemakai || ninnu ||

 3. Subhra parachiti raavayyaa - naa hRdayamu bhadraparachiti raavayyaa = neeti sooryuDa neevu udayiMchunaMtanae kudurau - naa praaNamu - sadayaatma paramaatma || ninnu ||

 4. daachukoMdunu raavayyaa - nee roopamu choochukoMdunu raavayyaa - dOshaatmuDanu naadu - dOsha maMtayu baapi - roopamaerparachinaa - daapunuMDina raajaa || ninnu ||