78. కానుకల పండుగ

రాగం: మోహన తాళం: మిశ్రచాపు  నీకు ఏమి యివ్వగలను - లోక స్రష్ట ప్రియుడా జనకా - నాకు జీవాళికి ఏకొదువ - లేకుండ దయచేయుమో దేవా || నీకు ||

 1. నాకు నీ విచ్చినవే మరల - నీకు చందగా చేసెదను = ప్రాకట ముగా నీ యీవులకై - వందనము లర్పింతును తండ్రి || నీకు ||

 2. నీ కుమారునిన్ నా కొసగి - నిత్యరక్షణను గల్గించి - లౌకికులకు లేని మోక్ష - లోక భాగ్యమిచ్చినావు || నీకు ||

 3. జీవమును నా జీవంబునకై - సిల్వపై నర్పించిన యేసు = దేవ నేను నీ ఋణంబు - దీర్పగలనా ఎన్నటికైన || నీకు ||

 4. ఎందుచేత ఈ పాపిపిపై - ఇంత ప్రేమ యుండగలదో = డెందము గ్రహింపలేదు - వందనమిమ్మానుయేలా || నీకు ||

 5. దానశక్తినిమ్ము నాకు - దైవాత్మ మోక్షపావురమా = మానవ భక్తాళికెల్ల - మంచి వరము లిచ్చునాధా || నీకు ||

 6. తనువంతటినీకిచ్చివేయు ధర్మ గుణము దయచేయుము = పనికివచ్చి నట్లు నన్ నీ - పనికి వాడుకొమ్ము తండ్రి || నీకు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


78. kaanukala paMDuga

raagaM: mOhana taaLaM: miSrachaapu  neeku aemi yivvagalanu - lOka srashTa priyuDaa janakaa - naaku jeevaaLiki aekoduva - laekuMDa dayachaeyumO daevaa || neeku ||

 1. naaku nee vichchinavae marala - neeku chaMdagaa chaesedanu = praakaTa mugaa nee yeevulakai - vaMdanamu larpiMtunu taMDri || neeku ||

 2. nee kumaarunin^ naa kosagi - nityarakshaNanu galgiMchi - laukikulaku laeni mOksha - lOka bhaagyamichchinaavu || neeku ||

 3. jeevamunu naa jeevaMbunakai - silvapai narpiMchina yaesu = daeva naenu nee RNaMbu - deerpagalanaa ennaTikaina || neeku ||

 4. eMduchaeta ee paapipipai - iMta praema yuMDagaladO = DeMdamu grahiMpalaedu - vaMdanamimmaanuyaelaa || neeku ||

 5. daanaSaktinimmu naaku - daivaatma mOkshapaavuramaa = maanava bhaktaaLikella - maMchi varamu lichchunaadhaa || neeku ||

 6. tanuvaMtaTineekichchivaeyu dharma guNamu dayachaeyumu = panikivachchi naTlu nan^ nee - paniki vaaDukommu taMDri || neeku ||