53. పశ్చాత్తాపము

రాగం: ముఖారి తాళం: త్రిపుట  నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము - సన్నుతుండగు నాయన - నీవు కన్నతండ్రివంచు నేను - నిన్ను జేరితి నాయన || నన్ను ||

 1. దూరమునకు బోయి నీదరి - జేరనైతిని నాయనా = నేను కారు మూర్ఖపు బిడ్డనైతిని - కారువనమున నాయనా || నన్ను ||

 2. మంచి మార్గములేదు నాలో - మరణపాత్రుడ నాయనా = నేను వంచితుండనైతి నీ ప్ర-పంచమందున నాయనా || నన్ను ||

 3. చాలామారులు తప్పిపోతిని - మేలుగానక నాయనా = నా చాల మొరల నాలకించుము - జాలిగల నా నాయనా || నన్ను ||

 4. జ్ఞానమంతయు పాడుచేసి - కాననైతిని నాయనా = నీవు - జ్ఞానము గల తండ్రివని - జ్ఞప్తివచ్చెను నాయనా || నన్ను ||

 5. కొద్ది నరుడను దిద్దునను నీ - యొద్దజేర్పుము నాయనా నీ = యొద్ద జేర్చి బుద్ధి చెప్పుము - మొద్దునైతిని నాయనా || నన్ను ||

 6. ఎక్కడను నీ వంటి మార్గము - నెరుగనైతిని నాయనా = నీ - రెక్క చాటున నన్నుజేర్చి - చక్కపరచుము నాయనా || నన్ను ||

 7. శత్రువగు సైతాను నన్ను - మిత్రుజేయును నాయనా = ఎన్నో సూత్రములు గల్పించెను నా - నేత్రములకో నాయనా || నన్ను ||

 8. వాసిగానె పాపలోకపు - వాసుడనో నాయనా - నీ దాసులలో నొకనిగా నను - జేసి కావుమి నాయనా || నన్ను ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


53. paSchaattaapamu

raagaM: mukhaari taaLaM: tripuTa  nannu diddumu chinna praayamu - sannutuMDagu naayana - neevu kannataMDrivaMchu naenu - ninnu jaeriti naayana || nannu ||

 1. dooramunaku bOyi needari - jaeranaitini naayanaa = naenu kaaru moorkhapu biDDanaitini - kaaruvanamuna naayanaa || nannu ||

 2. maMchi maargamulaedu naalO - maraNapaatruDa naayanaa = naenu vaMchituMDanaiti nee pra-paMchamaMduna naayanaa || nannu ||

 3. chaalaamaarulu tappipOtini - maelugaanaka naayanaa = naa chaala morala naalakiMchumu - jaaligala naa naayanaa || nannu ||

 4. j~naanamaMtayu paaDuchaesi - kaananaitini naayanaa = neevu - j~naanamu gala taMDrivani - j~naptivachchenu naayanaa || nannu ||

 5. koddi naruDanu diddunanu nee - yoddajaerpumu naayanaa nee = yodda jaerchi buddhi cheppumu - moddunaitini naayanaa || nannu ||

 6. ekkaDanu nee vaMTi maargamu - neruganaitini naayanaa = nee - rekka chaaTuna nannujaerchi - chakkaparachumu naayanaa || nannu ||

 7. Satruvagu saitaanu nannu - mitrujaeyunu naayanaa = ennO sootramulu galpiMchenu naa - naetramulakO naayanaa || nannu ||

 8. vaasigaane paapalOkapu - vaasuDanO naayanaa - nee daasulalO nokanigaa nanu - jaesi kaavumi naayanaa || nannu ||