104


    నమ్మి జీవించిడి - శ్రీయేసు క్రీస్తున్ - నమ్మి జీవించుడి = నమ్మినవారికి నరకము తప్పును - నమ్మినవారికి మోక్షము దొరుకును || నమ్మి ||

  1. నెమ్మదిగా యిదియంతయు విన్న - నమ్మగలడు ఈ - నరుడీ కథలు || నమ్మి ||

  2. నమ్మికకొరకు ప్రార్ధనచేసిన - నమ్మికవరమై నడుచును గాన || నమ్మి ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


104


    nammi jeeviMchiDi - Sreeyaesu kreestun^ - nammi jeeviMchuDi = namminavaariki narakamu tappunu - namminavaariki mOkshamu dorukunu || nammi ||

  1. nemmadigaa yidiyaMtayu vinna - nammagalaDu ee - naruDee kathalu || nammi ||

  2. nammikakoraku praardhanachaesina - nammikavaramai naDuchunu gaana || nammi ||