62. రక్షణానందం

రాగం: కాంభోజి తాళం: జంట  నాకింత ప్రోత్సాహా-నందంబుల్ గల్గుట - కే కర్త ఘన మైన - హేతువై యుండు = నాకు గల యున్నత కారణమే నాధుడగును నేను మురియు - శ్రీ కరంబగు నామమేది - సిల్వబడ్డ యేసుక్రీస్తే || నాకింత ||

 1. ఎవరు నాభక్తికి - హితమైనట్టి పునాది - ఎవరు నా కంఠంబు - నెత్తెన్ పాటలతో = ఎవరు నా పాపముల భారము - నెత్తుకొని - దేవునికి నాకును - చివరకున్ స్నేహంబు కల్పిరి - సిల్వబడ్డ యేసుక్రీస్తే || నాకింత ||

 2. నేను నా విధులెల్ల - నిశ్చయంబుగ నెరుగ - జ్ఞానమిచ్చునుండు జ్ఞానియెవ్వారు = వాని యెడల నను యదార్ధ - పరునిగా గా-వించి యవి నా - చే నెరవేర్పించు నెవరు - సిల్వబడ్డ యేసు క్రీస్తే || నాకింత ||

 3. ఎవరు నా శత్రువు - నెదిరించి గెల్చిరి - ఎవరు నా శోకంబు - నెగురగొట్టిరి = ఎవరు నా హృదయంపు మూర్చను - నీడ్చి సేద దీర్చి మనసు - చివుకుమను గాయంబు మాన్పిరి - సిల్వబడ్డ యేసుక్రీస్తే || నాకింత ||

 4. మరణంబులోనాకు - చిరజీవమెవ్వారు - మరణంబునకై గొప్ప - మరణమెవ్వారు = విరివి లేని మహిమ సేనలు - దరిని నుండగ - నన్ను చెంతను స్థిరముగ స్తాపించునెవరు - సిల్వబడ్డయేసుక్రీస్తే || నాకింత ||

 5. నన్ను రక్షింప మర - ణంబొందియు సమాధి - నెన్నటికిని - గెల్చి యున్న ప్రభునందు = నున్న విశ్వాసంబె నాకు - నుత్సవంబును - గలుగజేయును - చెన్నగు నా ప్రభువు వింకెవ్వరు - సిల్వబడ్డయేసుక్రీస్తే || నాకింత ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


62. rakshaNaanaMdaM

raagaM: kaaMbhOji taaLaM: jaMTa  naakiMta prOtsaahaa-naMdaMbul^ galguTa - kae karta ghana maina - haetuvai yuMDu = naaku gala yunnata kaaraNamae naadhuDagunu naenu muriyu - Sree karaMbagu naamamaedi - silvabaDDa yaesukreestae || naakiMta ||

 1. evaru naabhaktiki - hitamainaTTi punaadi - evaru naa kaMThaMbu - netten^ paaTalatO = evaru naa paapamula bhaaramu - nettukoni - daevuniki naakunu - chivarakun^ snaehaMbu kalpiri - silvabaDDa yaesukreestae || naakiMta ||

 2. naenu naa vidhulella - niSchayaMbuga neruga - j~naanamichchunuMDu j~naaniyevvaaru = vaani yeDala nanu yadaardha - parunigaa gaa-viMchi yavi naa - chae neravaerpiMchu nevaru - silvabaDDa yaesu kreestae || naakiMta ||

 3. evaru naa Satruvu - nediriMchi gelchiri - evaru naa SOkaMbu - neguragoTTiri = evaru naa hRdayaMpu moorchanu - neeDchi saeda deerchi manasu - chivukumanu gaayaMbu maanpiri - silvabaDDa yaesukreestae || naakiMta ||

 4. maraNaMbulOnaaku - chirajeevamevvaaru - maraNaMbunakai goppa - maraNamevvaaru = virivi laeni mahima saenalu - darini nuMDaga - nannu cheMtanu sthiramuga staapiMchunevaru - silvabaDDayaesukreestae || naakiMta ||

 5. nannu rakshiMpa mara - NaMboMdiyu samaadhi - nennaTikini - gelchi yunna prabhunaMdu = nunna viSvaasaMbe naaku - nutsavaMbunu - galugajaeyunu - chennagu naa prabhuvu viMkevvaru - silvabaDDayaesukreestae || naakiMta ||