59. దావీదు కీర్తన 23

రాగం: అసావేరి తాళం: త్రిపుట  నాకేమి కొదువ - నాధుడుండ ఇక = శ్రీకరుండగు దేవుడే నా శ్రేష్టపాలకుడు - నాయేక రక్షకుడు గనుక || నాకేమి ||

 1. ఎన్నటికైన ఎండనట్టి - ఇక = సన్న పచ్చికవంటి తరుగని - సదుపాయం బుల్ - నాకెన్నో చేయున్ గనుక || నాకేమి ||

 2. తనివి తీరన్ మేళ్ళనుభవింప - నేను = నను సదా మేళ్ళనెడి పచ్చిక నదిమి మృధువుగ - పండు - కొనజేయును గనుక || నాకేమి ||

 3. ఎంత శోధన - యెండయున్న - నాకు = ఎంతకు న్నోరిగర దెపుడు శాంతజలములు - నాచెంతనే యుండున్ గనుక || నాకేమి ||

 4. తప్పిపోయిన నన్ - దారింబెట్టి - ఇక = తెప్పరిల్లచేసి నాకు - తీర్చు నలసటను - నాతప్పు మన్నించున్ గనుక || నాకేమి ||

 5. నీతి మార్గమున్ నిల్పును నన్ను - ఇక = నీతిలేనినాకు తన సు -నీతి దయచేయున్ స్వ-నీతినిన్ ద్రుంచున్ || నాకేమి ||

 6. చావుచీకట్ల - శక్తియుండు -ఇక = లోయలోబడి పోవలసిననను - నే వెరవకుండ - నా దేవుడే తోడు గనుక || నాకేమి ||

 7. కష్టంబులను చీ-కటి లోయలో - ఇక = స్పష్టముగ ఘనసౌఖ్యమును నాదృష్టికింజూపి - నా - నష్టముల్ దీర్చున్ గనుక || నాకేమి ||

 8. మీదపడునట్టి - శోధనలన్ - నా - నాదరికి రానీక దండము - నన్ను లాగుచును - నా - కాధరణయౌను గనుక || నాకేమి ||

 9. పగవారల్ సిగ్గు-పడునట్లుగా - ఇక = జగతి యెరుగని - సౌఖ్యభోజన మగుపరచుచున్ - హా - తగినదే పెట్టున్ గనుక || నాకేమి ||

 10. తనయాత్మనంద - తైలంబుతో - నన్ను = అనుదినము తలయంటి విసుగ-కొనక తుడుచును - నా - కనునీళ్ళన్ని గనుక || నాకేమి ||

 11. పలువిధములైన - భాగ్యములతో - నాకు = వెలుపలికి దిగ - వెడలు నట్టి వెలగలగిన్నె - నా కలిమిగా జేయున్ గనుక || నాకేమి ||

 12. బ్రతుకంతటన్ కృ-పాక్షేమములు - నా = వదలకుండగవచ్చు నాతో - సుదినములుగల్గు - నా - పదలు సంపదలౌ గనుక || నాకేమి ||

 13. దురితంబులుండు - ధరణి నాకు - ఇక = ఇరవుకాదిక - నెప్పటికినా పరమ దేవుని - మందిరమె నాయిల్లు గనుక || నాకేమి ||

 14. రెండవ భాగము

 15. కావలసినవెల్ల - కనబడ గలవు - మనకు = ఏవియడిగిన - వాని నిచ్చి వేయును తండ్రి - ఇచ్చి || నాకేమి ||

 16. ధనసహాయంబు - మనకుగలుగు నేడు అనుదినంబు - తండ్రి మనకు అక్కరలు తీర్చు - మన || నాకేమి ||

 17. బస యేర్పాటులు మా - ప్రభువే చేయున్ - నా = బస దిగిన స్థలమందు మా - ప్రభువె నివసించున్ - మా || నాకేమి ||

 18. ప్రభువు దూతలును - పరిశుద్ధులున్ - ఇక = విభవముగ మన మధ్య - మసలుచు వెల్గుచుందురుగా - హా || నాకేమి ||

 19. జనకునియిష్ట - జనము వచ్చు ఇక తనకు యిష్టముగాని జనమును దరికి రానీయడు - ఈ || నాకేమి ||

 20. మామిత్రులైన - మహిమ దూతలే - ఇక = క్షేమమునకై మాచుట్టు - చేరికాయుదురు - చుట్టు || నాకేమి ||

 21. అందరుమేళ్ళు - అనుభవింప - ఇపుడు = విందుగా సమకూడు వార్తలు వినిపించును - తండ్రి || నాకేమి ||

 22. ప్రభుని శరీర - రక్తములు - నా = ఉభయ జీవితములకు - మేలై ఉండును - నాకు || నాకేమి ||

 23. నైజపాపములు - నశియించుటకే - మన = భోజనము వడ్డించును - రాజేస్వయముగా - దేవ || నాకేమి ||

 24. నీ మనసులోనివి - నెరవేరును - ఇక = క్షేమముగనే ఉండవలయు - చింతలేకుండ - నీవు - చింతలేకుండ - గనుక || నాకేమి ||

 25. నాకు నాతండ్రి - నరరూపముతో - ఇక = త్రైకునిరీతిగ కనబడి ధైర్య మిచ్చును - నాకు - ధైర్యమిచ్చును - గనుక || నాకేమి ||

 26. జనక సుతాత్మ - లను దేవుడు - ఇక = ఘనముగా యుగములనన్నిట వినుతులొందును - నేనా - యన గొర్రెనే గనుక || నాకేమి ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


59. daaveedu keertana 23

raagaM: asaavaeri taaLaM: tripuTa  naakaemi koduva - naadhuDuMDa ika = SreekaruMDagu daevuDae naa SraeshTapaalakuDu - naayaeka rakshakuDu ganuka || naakaemi ||

 1. ennaTikaina eMDanaTTi - ika = sanna pachchikavaMTi tarugani - sadupaayaM bul^ - naakennO chaeyun^ ganuka || naakaemi ||

 2. tanivi teeran^ maeLLanubhaviMpa - naenu = nanu sadaa maeLLaneDi pachchika nadimi mRdhuvuga - paMDu - konajaeyunu ganuka || naakaemi ||

 3. eMta SOdhana - yeMDayunna - naaku = eMtaku nnOrigara depuDu SaaMtajalamulu - naacheMtanae yuMDun^ ganuka || naakaemi ||

 4. tappipOyina nan^ - daariMbeTTi - ika = tepparillachaesi naaku - teerchu nalasaTanu - naatappu manniMchun^ ganuka || naakaemi ||

 5. neeti maargamun^ nilpunu nannu - ika = neetilaeninaaku tana su -neeti dayachaeyun^ sva-neetinin^ druMchun^ || naakaemi ||

 6. chaavucheekaTla - SaktiyuMDu -ika = lOyalObaDi pOvalasinananu - nae veravakuMDa - naa daevuDae tODu ganuka || naakaemi ||

 7. kashTaMbulanu chee-kaTi lOyalO - ika = spashTamuga ghanasaukhyamunu naadRshTikiMjoopi - naa - nashTamul^ deerchun^ ganuka || naakaemi ||

 8. meedapaDunaTTi - SOdhanalan^ - naa - naadariki raaneeka daMDamu - nannu laaguchunu - naa - kaadharaNayaunu ganuka || naakaemi ||

 9. pagavaaral^ siggu-paDunaTlugaa - ika = jagati yerugani - saukhyabhOjana maguparachuchun^ - haa - taginadae peTTun^ ganuka || naakaemi ||

 10. tanayaatmanaMda - tailaMbutO - nannu = anudinamu talayaMTi visuga-konaka tuDuchunu - naa - kanuneeLLanni ganuka || naakaemi ||

 11. paluvidhamulaina - bhaagyamulatO - naaku = velupaliki diga - veDalu naTTi velagalaginne - naa kalimigaa jaeyun^ ganuka || naakaemi ||

 12. bratukaMtaTan^ kR-paakshaemamulu - naa = vadalakuMDagavachchu naatO - sudinamulugalgu - naa - padalu saMpadalau ganuka || naakaemi ||

 13. duritaMbuluMDu - dharaNi naaku - ika = iravukaadika - neppaTikinaa parama daevuni - maMdirame naayillu ganuka || naakaemi ||

 14. reMDava bhaagamu

 15. kaavalasinavella - kanabaDa galavu - manaku = aeviyaDigina - vaani nichchi vaeyunu taMDri - ichchi || naakaemi ||

 16. dhanasahaayaMbu - manakugalugu naeDu anudinaMbu - taMDri manaku akkaralu teerchu - mana || naakaemi ||

 17. basa yaerpaaTulu maa - prabhuvae chaeyun^ - naa = basa digina sthalamaMdu maa - prabhuve nivasiMchun^ - maa || naakaemi ||

 18. prabhuvu dootalunu - pariSuddhulun^ - ika = vibhavamuga mana madhya - masaluchu velguchuMdurugaa - haa || naakaemi ||

 19. janakuniyishTa - janamu vachchu ika tanaku yishTamugaani janamunu dariki raaneeyaDu - ee || naakaemi ||

 20. maamitrulaina - mahima dootalae - ika = kshaemamunakai maachuTTu - chaerikaayuduru - chuTTu || naakaemi ||

 21. aMdarumaeLLu - anubhaviMpa - ipuDu = viMdugaa samakooDu vaartalu vinipiMchunu - taMDri || naakaemi ||

 22. prabhuni Sareera - raktamulu - naa = ubhaya jeevitamulaku - maelai uMDunu - naaku || naakaemi ||

 23. naijapaapamulu - naSiyiMchuTakae - mana = bhOjanamu vaDDiMchunu - raajaesvayamugaa - daeva || naakaemi ||

 24. nee manasulOnivi - neravaerunu - ika = kshaemamuganae uMDavalayu - chiMtalaekuMDa - neevu - chiMtalaekuMDa - ganuka || naakaemi ||

 25. naaku naataMDri - nararoopamutO - ika = traikunireetiga kanabaDi dhairya michchunu - naaku - dhairyamichchunu - ganuka || naakaemi ||

 26. janaka sutaatma - lanu daevuDu - ika = ghanamugaa yugamulananniTa vinutuloMdunu - naenaa - yana gorrenae ganuka || naakaemi ||