42. సువార్త

రాగం: ఆనందభైరవి తాళం: ఖండగతి  మిత్రుడా రారమ్ము - మైత్రితో పార - మార్ధికమైన - మాటల్ వచింతు - మన్ననతో విను || మిత్రు ||

 1. పూర్వజన్మము నందు - పూర్తిగా పాపిని అందుకె యీ బాధ -
  పొందుచున్నాను - అనియిట్లు మనస్సులో - అనుకొననే వద్దు -
  అది నిజమే యైన - అదికూడ పోగొట్టు రక్షకుడున్నాడు - తత్ క్షణమె
  రమ్ము - ఆయన మానవుడైనట్టి దేవుండు ఈ మాట నమ్మిన - ఎంత
  ధన్యుండవు = మనస్సులో ముద్రించు - కొని శాంతి పొందుము || మిత్రు ||

 2. ఈ జన్మమునుగూడ - ఎన్నెన్నో పాపాలు చేసియున్నందున - చివరకు
  నరకంబె అని ఆత్మయందున - ఆలోచనెందుకు అవి సిల్వపైయేసు
  అంతరింపజేసి ఆ వృత్తాంతంబును - ఆనందముగ నమ్మి
  సుఖముగ నుండుము - సూక్ష్మమార్గంబిది ఎంద రెన్నియన్న
  ఏమాటల్ వినవద్దు = దేవవాక్కె నిజము - దిక్కులుచూడకు || మిత్రు ||

 3. తల్లిదండ్రుల్ చేసిన - తగని కార్యంబులు నామీదికె పొర్లి - నను
  జంపుచున్నవి ఆ శాపమును నేను - అడ్డగింపలేను అని పల్కుచును
  నీవు - అదరిపోకూడదు పాపమని తెలియని - పాపాలు ఎన్నెన్నో
  చేయబట్టి యిన్ని - చిక్కులు ననుజుట్టె అని లేని పోనట్టి
  వనుకొనకుండుము = నీ పాపములకంటె - నీ తండ్రి దయ గొప్ప || మిత్రు ||

 4. నీ పాపశాపాలు - నీ సర్వవ్యాధులు మోసికొన్నట్టి శ్రీ - యేసు
  దేవుడు ముందె నీకీడు పోగొట్టి - నీకెన్నియో మేళ్ళు సంపాదనము
  చేసె - సర్వోపకారుడు దేవుండు మానవుడు దివిలోన భువిలోన -
  నినుబట్టి పాపివి - నినుజూడనేవద్దు ప్రభు యేసునిబట్టి - పరిశుద్ధు
  డవునీవు = ఆయనను జూచిన - అంతయు సరియౌను || మిత్రు ||

 5. ఇంటిలోనిపోరు - ఇంకిపోవునుగాక - వాదాలు బేదాలు - వాడి
  పోవునుగాక కలహాలు నీటను కలిసిపోవునుగాక యుద్ధాలు క్రమముగ
  ఉడిగిపోవునుగాక - అన్ని పాపాలును అంతరించునుగాక - సర్వ
  దేశములందు - శాంతికలుగునుగాక నాగరికత ప్రతి - నరుని
  కబ్బునుగాక దేవుని మ్రొక్కుట - తేజరిల్లునుగాక ఆయన బోధలె -
  అలుము కొనునుగాక ప్రజలందరికిని దైవ - భక్తి పెరుగునుగాక
  మంచిజీవిని - కనికరించు చుందురుగాక పాడిపంటలు ప్రతి - వాని
  కుండునుగాక వెలుగు, నీరు, గాలి - కలుగజేసిన తండ్రి = మన
  యందరివలన - ఘనత నొందునుగాక! || మిత్రు ||

 6. దివ్యదేవుడు నిన్ను - దీవించునుగాక భూమి చేసినవాడు - పోషిం
  చునుగాక రక్షకుండౌ క్రీస్తు - రక్షించునుగాక పరమ వైధ్యుడు స్వస్థ
  పరచుచుండునుగాక పనులన్నిటిని - సఫల - పరచుచుండునుగాక
  దైవాత్మ ధైర్యంబు - తెచ్చుచుండునుగాక అంతాన మోక్షంబు -
  అందజేయునుగాక = విజయము ఈ పాట - వినువారికామెన్ || మిత్రు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


42. suvaarta

raagaM: aanaMdabhairavi taaLaM: khaMDagati  mitruDaa raarammu - maitritO paara - maardhikamaina - maaTal^ vachiMtu - mannanatO vinu || mitru ||

 1. poorvajanmamu naMdu - poortigaa paapini aMduke yee baadha -
  poMduchunnaanu - aniyiTlu manassulO - anukonanae vaddu -
  adi nijamae yaina - adikooDa pOgoTTu rakshakuDunnaaDu - tat^ kshaName
  rammu - aayana maanavuDainaTTi daevuMDu ee maaTa nammina - eMta
  dhanyuMDavu = manassulO mudriMchu - koni SaaMti poMdumu || mitru ||

 2. ee janmamunugooDa - ennennO paapaalu chaesiyunnaMduna - chivaraku
  narakaMbe ani aatmayaMduna - aalOchaneMduku avi silvapaiyaesu
  aMtariMpajaesi aa vRttaaMtaMbunu - aanaMdamuga nammi
  sukhamuga nuMDumu - sookshmamaargaMbidi eMda renniyanna
  aemaaTal^ vinavaddu = daevavaakke nijamu - dikkuluchooDaku || mitru ||

 3. tallidaMDrul^ chaesina - tagani kaaryaMbulu naameedike porli - nanu
  jaMpuchunnavi aa Saapamunu naenu - aDDagiMpalaenu ani palkuchunu
  neevu - adaripOkooDadu paapamani teliyani - paapaalu ennennO
  chaeyabaTTi yinni - chikkulu nanujuTTe ani laeni pOnaTTi
  vanukonakuMDumu = nee paapamulakaMTe - nee taMDri daya goppa || mitru ||

 4. nee paapaSaapaalu - nee sarvavyaadhulu mOsikonnaTTi Sree - yaesu
  daevuDu muMde neekeeDu pOgoTTi - neekenniyO maeLLu saMpaadanamu
  chaese - sarvOpakaaruDu daevuMDu maanavuDu divilOna bhuvilOna -
  ninubaTTi paapivi - ninujooDanaevaddu prabhu yaesunibaTTi - pariSuddhu
  Davuneevu = aayananu joochina - aMtayu sariyaunu || mitru ||

 5. iMTilOnipOru - iMkipOvunugaaka - vaadaalu baedaalu - vaaDi
  pOvunugaaka kalahaalu neeTanu kalisipOvunugaaka yuddhaalu kramamuga
  uDigipOvunugaaka - anni paapaalunu aMtariMchunugaaka - sarva
  daeSamulaMdu - SaaMtikalugunugaaka naagarikata prati - naruni
  kabbunugaaka daevuni mrokkuTa - taejarillunugaaka aayana bOdhale -
  alumu konunugaaka prajalaMdarikini daiva - bhakti perugunugaaka
  maMchijeevini - kanikariMchu chuMdurugaaka paaDipaMTalu prati - vaani
  kuMDunugaaka velugu, neeru, gaali - kalugajaesina taMDri = mana
  yaMdarivalana - ghanata noMdunugaaka! || mitru ||

 6. divyadaevuDu ninnu - deeviMchunugaaka bhoomi chaesinavaaDu - pOshiM
  chunugaaka rakshakuMDau kreestu - rakshiMchunugaaka parama vaidhyuDu svastha
  parachuchuMDunugaaka panulanniTini - saphala - parachuchuMDunugaaka
  daivaatma dhairyaMbu - techchuchuMDunugaaka aMtaana mOkshaMbu -
  aMdajaeyunugaaka = vijayamu ee paaTa - vinuvaarikaamen^ || mitru ||