105. మెళకువగా నుండుడి

రాగం: మాండు తాళం: తిశ్రలఘువు  మెళుకువగా నుండండి ప్రియులారా - మీమీద కీడున్నది - ప్రియులారా!

 1. ప్రక్కనే యున్నాడు పగవాడు - మన చక్కికి జేరెను శనిగాడు || మెళు ||

 2. ఎవ్వరేమన్నను ప్రియులారా తిరిగి - ఏమియు అనవద్దు ప్రియులారా || మెళు ||

 3. అమావాస్య చీకటి ప్రియులారాదాని - కధికారమున్నది ప్రియులారా || మెళు ||

 4. గోడలకు చెవులుండు ప్రియులారా - బహు గోలగోల అగుచున్నది ప్రియులారా || మెళు ||

 5. కాలగురుతులు నెరిగి ప్రియులారా - మీరు కనిపెట్టి తిరగండి ప్రియులారా || మెళు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


105. meLakuvagaa nuMDuDi

raagaM: maaMDu taaLaM: tiSralaghuvu  meLukuvagaa nuMDaMDi priyulaaraa - meemeeda keeDunnadi - priyulaaraa!

 1. prakkanae yunnaaDu pagavaaDu - mana chakkiki jaerenu SanigaaDu || meLu ||

 2. evvaraemannanu priyulaaraa tirigi - aemiyu anavaddu priyulaaraa || meLu ||

 3. amaavaasya cheekaTi priyulaaraadaani - kadhikaaramunnadi priyulaaraa || meLu ||

 4. gODalaku chevuluMDu priyulaaraa - bahu gOlagOla aguchunnadi priyulaaraa || meLu ||

 5. kaalagurutulu nerigi priyulaaraa - meeru kanipeTTi tiragaMDi priyulaaraa || meLu ||