6. రక్షకుని స్తుతి

రాగం: - తాళం: -    మంగళస్తోత్రార్పణలు -మహనీయ దేవునికి - అంగున్న లేకున్న - అంతములేని స్తుతులు మంగళార్చ

  1. ఎట్టివారినైన-ఏస్థలమునందైన - పట్టి రక్షించుటకై పాట్లొందు తండ్రికి మంగళార్చ ||మంగళ||

  2. యేసుక్రీస్తై వచ్చి - యిల మానవుల మధ్య - వాసంబు జేసిన పరమ దేవునికి మంగళార్చ ||మంగళ||

  3. నరులకు తండ్రిగా -నరరక్షపుత్రుడుగా - పరిశుద్ధాత్ముండుగా బైలైన దేవునికి మంగళార్చ ||మంగళ||Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


6. rakshakuni stuti

raagaM: - taaLaM: -    maMgaLastOtraarpaNalu -mahaneeya daevuniki - aMgunna laekunna - aMtamulaeni stutulu maMgaLaarcha

  1. eTTivaarinaina-aesthalamunaMdaina - paTTi rakshiMchuTakai paaTloMdu taMDriki maMgaLaarcha ||maMgaLa||

  2. yaesukreestai vachchi - yila maanavula madhya - vaasaMbu jaesina parama daevuniki maMgaLaarcha ||maMgaLa||

  3. narulaku taMDrigaa -nararakshaputruDugaa - pariSuddhaatmuMDugaa bailaina daevuniki maMgaLaarcha ||maMgaLa||