99. ఈ పెండ్లి ఆత్మార్ధములను గూడసూచించును

రాగం: సురటు తాళం: ఆది  మంగళ 1ప్రమోదము - వివాహము - మంగళ వినోదము =
  మంగళకరమిది - మన యేసు ప్రభువైన మంగళనాయక -
  మహిమబట్టి= శృంగారాచార సిద్ధాంతము లాత్మ -
  సంగతులను సూచనగా దెల్పుచు నుండు || మంగళ ||

 1. బందిటినీడ తన - పయినున్నట్లు మన - యందరిపై దేవ- హస్త
  చ్చాయ = పొందగనున్న శు-భోజయమును చలవ జెంది
  సుఖించు మన జీవనమంతయు || మంగళ ||

 2. పలువురతో బెండ్లి పంక్తిలో గూర్చున్న - వెలలేని రక్షణ -
  విందునందు = గల కాలంబు మో-క్షంబున భక్తదూ
  తలగూడియుండుట - తలంపు నకున్వచ్చు || మంగళ ||

 3. కళదెచ్చెడు నలంకారంబులు క్రీస్తు - వలనగలుగు నీతి - వర్త
  నములం = గలిగి పెండ్లి శృంగారింపడిబడి 2తదా - జ్ఞలనెల్ల
  బాటింప జ్ఞాపకంబుచేయు || మంగళ ||

 4. గుమగుమ వాసన గొట్టగ, బ్రార్ధ-నములు స్తుతులునర్ప-ణములు
  3నాహ్వా-నము దేవునికి 4స-న్నాహమౌ పరిమ-ళములై యుండవ -
  లయునని యనిపించు || మంగళ ||

 5. నీరు పాత్రలనిండ - నింపినకథ భక్తు-లారు రాతిబాన - లందు
  మన = సార ధ్యానముంచి యక్షయ మోక్ష ద్రా-క్షారస నిరీ -
  క్షణ సంతసింతురు || మంగళ ||

 6. మనతోటివారికి - మా యింటబెండ్లి రం-డనీ శుభలేఖను -
  పంపుదుము = మనకు గూడ దేవ - మహిమైఖ్యత లభిం- పను
  రక్షణాహ్వాన - పత్రిక వచ్చెద || మంగళ ||


1. సంతోషము     2. ఆయన ఆజ్ఞలు     3. పిలుపు     4. సిద్ధము


Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


99. ee peMDli aatmaardhamulanu gooDasoochiMchunu

raagaM: suraTu taaLaM: aadi  maMgaLa 1pramOdamu - vivaahamu - maMgaLa vinOdamu =
  maMgaLakaramidi - mana yaesu prabhuvaina maMgaLanaayaka -
  mahimabaTTi= SRMgaaraachaara siddhaaMtamu laatma -
  saMgatulanu soochanagaa delpuchu nuMDu || maMgaLa ||

 1. baMdiTineeDa tana - payinunnaTlu mana - yaMdaripai daeva- hasta
  chchaaya = poMdaganunna Su-bhOjayamunu chalava jeMdi
  sukhiMchu mana jeevanamaMtayu || maMgaLa ||

 2. paluvuratO beMDli paMktilO goorchunna - velalaeni rakshaNa -
  viMdunaMdu = gala kaalaMbu mO-kshaMbuna bhaktadoo
  talagooDiyuMDuTa - talaMpu nakunvachchu || maMgaLa ||

 3. kaLadechcheDu nalaMkaaraMbulu kreestu - valanagalugu neeti - varta
  namulaM = galigi peMDli SRMgaariMpaDibaDi 2tadaa - j~nalanella
  baaTiMpa j~naapakaMbuchaeyu || maMgaLa ||

 4. gumaguma vaasana goTTaga, braardha-namulu stutulunarpa-Namulu
  3naahvaa-namu daevuniki 4sa-nnaahamau parima-Lamulai yuMDava -
  layunani yanipiMchu || maMgaLa ||

 5. neeru paatralaniMDa - niMpinakatha bhaktu-laaru raatibaana - laMdu
  mana = saara dhyaanamuMchi yakshaya mOksha draa-kshaarasa niree -
  kshaNa saMtasiMturu || maMgaLa ||

 6. manatOTivaariki - maa yiMTabeMDli raM-Danee Subhalaekhanu -
  paMpudumu = manaku gooDa daeva - mahimaikhyata labhiM- panu
  rakshaNaahvaana - patrika vachcheda || maMgaLa ||


1. saMtOshamu     2. aayana aaj~nalu     3. pilupu     4. siddhamu