90

రాగం: హుసేని తాళం: చాపు  మహిమ లోకంబునకు - మళ్ళినావా - మహిలో నను బెట్టి ప్రభూ
  = ఇహమందు పరవాసి - నై యింటి కెడముగ - విహరించు
  చుందునా - విహితులెవరన శ్రమలే || మహిమ ||

 1. ఎన్నళ్ళుండగ వలె - నింటికి దూరముగ - కన్ను చూడదు నిన్ను -
  గాని ప్రార్ధన జూచున్ - పన్నుగ నిట్టూర్పు - పరలోకమునజొచ్చి -
  నిన్ను జేరుచునుండు - నేను వచ్చువరకు || మహిమ ||

 2. అప్పుడా పరమార్ధ - మనుభవించుచునుందు నెప్పుడు మనమికను
  నెడబాయకుందుము - ఇప్పుడమి వేదన - లికనుండ నేరవు -
  అప్పురిన్ భక్తులతో ఆనం - దముగ నుందు || మహిమ ||

 3. అచ్చట రాత్రియు - హానియు నుండదు - ఎచ్చట ధనమో యట
  హృదయంబు నుండును - విచ్చలవిడిగా నా విజయ రక్షకునితో
  ముచ్చటలాడుచు - మురియుచు నుందును || మహిమ ||

 4. ఏ రీతిన్ వెళ్ళితివో - ఆ రీతిన్ వచ్చెదవు ఏ రోజున వచ్చెదవో
  యెరుగనె యెరుగను - ఊరకుండక వేడుచు - నూరుకొని యుందును
  నీ రాక కోసమై - నిత్యంబు జూతును || మహిమ ||

 5. ఈవు వచ్చునప్పుడిట్లుండ గల్గెడి - పావన మానవుడు - భాగ్యవంతుడౌను -
  నీ వాగ్ధానము బట్టి - నీ తండ్రి యింటను - చావు లేని స్తితి
  శాశ్వత మహిమ యతనిదే || మహిమ ||90


Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


raagaM: husaeni taaLaM: chaapu  mahima lOkaMbunaku - maLLinaavaa - mahilO nanu beTTi prabhoo
  = ihamaMdu paravaasi - nai yiMTi keDamuga - vihariMchu
  chuMdunaa - vihitulevarana Sramalae || mahima ||

 1. ennaLLuMDaga vale - niMTiki dooramuga - kannu chooDadu ninnu -
  gaani praardhana joochun^ - pannuga niTToorpu - paralOkamunajochchi -
  ninnu jaeruchunuMDu - naenu vachchuvaraku || mahima ||

 2. appuDaa paramaardha - manubhaviMchuchunuMdu neppuDu manamikanu
  neDabaayakuMdumu - ippuDami vaedana - likanuMDa naeravu -
  appurin^ bhaktulatO aanaM - damuga nuMdu || mahima ||

 3. achchaTa raatriyu - haaniyu nuMDadu - echchaTa dhanamO yaTa
  hRdayaMbu nuMDunu - vichchalaviDigaa naa vijaya rakshakunitO
  muchchaTalaaDuchu - muriyuchu nuMdunu || mahima ||

 4. ae reetin^ veLLitivO - aa reetin^ vachchedavu ae rOjuna vachchedavO
  yerugane yeruganu - oorakuMDaka vaeDuchu - noorukoni yuMdunu
  nee raaka kOsamai - nityaMbu jootunu || mahima ||

 5. eevu vachchunappuDiTluMDa galgeDi - paavana maanavuDu - bhaagyavaMtuDaunu -
  nee vaagdhaanamu baTTi - nee taMDri yiMTanu - chaavu laeni stiti
  SaaSvata mahima yatanidae || mahima ||