25. లాలి పాట

రాగం: - తాళం: -  లాలి లాలి - లాలమ్మలాలి లాలి శ్రీ మరియమ్మ పుత్ర నీకేలాలి

 1. బెత్లెహేము పుర వాస్తవ్య లాలి - భూలోక వాస్తవ్యులు చేయు స్తుతులివిగో లాలి || లాలి ||

 2. పశువుల తొట్టె - నీకు పాన్పా యెను లాలి
  ఇపుడు పాపులమైన మా హృదయములలో పవళించుము లాలి || లాలి ||

 3. పొత్తివస్త్రములేనీకు - పొదుపాయెను లాలి
  మాకు మహిమ - వస్త్రము లియ్యను నీవు మహిలో పుట్టితివా || లాలి ||

 4. పశువుల పాకే నీకు వసతి గృహమాయె
  మాకు మహిమ - సౌధములియ్యను నీవు మనుష్యుడవైతివా || లాలి ||

 5. తండ్రికుమార - పరిశుద్ధాత్మలకే స్తోత్రం
  ఈ నరలోకమునకు - వేంచేసిన శ్రీ బాలునకే స్తోత్రం || లాలి ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


25. laali paaTa

raagaM: - taaLaM: -  laali laali - laalammalaali laali Sree mariyamma putra neekaelaali

 1. betlehaemu pura vaastavya laali - bhoolOka vaastavyulu chaeyu stutulivigO laali || laali ||

 2. paSuvula toTTe - neeku paanpaa yenu laali
  ipuDu paapulamaina maa hRdayamulalO pavaLiMchumu laali || laali ||

 3. pottivastramulaeneeku - podupaayenu laali
  maaku mahima - vastramu liyyanu neevu mahilO puTTitivaa || laali ||

 4. paSuvula paakae neeku vasati gRhamaaye
  maaku mahima - saudhamuliyyanu neevu manushyuDavaitivaa || laali ||

 5. taMDrikumaara - pariSuddhaatmalakae stOtraM
  ee naralOkamunaku - vaeMchaesina Sree baalunakae stOtraM || laali ||