46. క్రైస్తవ సంఘము


  క్రైస్తవ సంఘమా - ఘనకార్యములు చేయు - కాలము వచ్చును
  తెలుసునా - క్రీస్తు ప్రభువు నీ క్రియల మూలంబుగ - కీర్తిపొందు
  నని తెలుసునా - కీడు నోడింతువు తెలుసునా - కిటుకు విడ గొట్టుదువు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 1. పరమధర్మంబులు - భాషలన్నిటియందు - ప్రచురింతువని నీకు
  తెలుసునా - నరుల రక్షకుడొక్క నజరేతుయేసని నచ్చచెప్పుదు
  వని తెలుసునా - నడిపింతువని నీకు తెలుసునా - నాధుని జూపిం
  తువు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 2. లెక్కకుమించిన - రొక్కము నీ చేత - చిక్కియుండునని తెలుసునా
  ఎక్కడికైనను ఎగిరివెళ్ళి పనులు - చక్కబెట్టుదువని తెలుసునా -
  చక్కపరతువని తెలుసునా - సఫల పరుతువని తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 3. యేసుని విషయాలు - ఎరుగని మానవులు - ఎచట - నుండరని
  తెలుసునా - యేసులో చేరని ఎందరో యుందురు ఇదియుకూడా
  నీకు తెలుసునా - ఇదియే నా దుఃఖము తెలుసునా - ఇదియే నీ దుఃఖము తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 4. నిన్ను ఓడించిన నిఖిల పాపములను - నీవే ఓడింతువు తెలుసునా
  అన్ని ఆటంకములు అవలీలగా దాటి - ఆవలకు చేరెదవు తెలుసునా
  - అడ్డురా రెవరును తెలుసునా - హాయిగనుందువు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 5. నీ తండ్రియాజ్ఞలన్నిటిని - పూర్తిగ నీవు నెరవేర్తువని నీకు తెలుసునా
  పాతాళము నీ - బలము ఎదుట నిలువబడనేరదని నీకు తెలుసునా -
  భయపడునని నీకు తెలుసునా - పడిపోవునని నీకు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 6. ఒక్కడవని నీవు ఒడలిపోవద్దు - నీ ప్రక్కననేకులు తెలుసునా
  చిక్కవు నీవెవరి చేతిలోనైనను - చిక్కిపోవని నీకు తెలుసునా
  నొక్కబడవని నీకు తెలుసునా - సృక్కిపోవని నీకు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 7. నేటి అపజయములు - నేటి కష్టంబులు - కాటిపాలై పోవున్
  తెలుసునా బూటకపు బోధకులు - బోయిపర్వతాల - చాటున
  దాగెదరు తెలుసునా - చాటింప కుందురు తెలుసునా - గోటు చేయలేరు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 8. ఏ జబ్బునైనను యేసు నామముజెప్పి - ఎగుర గొట్టెదవని తెలు సునా -
  భూజనులు చావంగ - బోయి జీవముధార - పోసి బ్రతి కించెదవు తెలుసునా -
  పూని బ్రతికించెదవు తెలుసునా - పున రుత్ధాన మిదియె తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 9. లేనివారందరికి లెక్కపంచిపెట్టి - లేమిని తీర్చెదవు తెలుసునా -
  దానబలముతోను ధనబలమునుగూడ - తరుగక యుండును తెలుసునా -
  దాతృత్వమిచ్చును తెలుసునా - దారిద్ర్యముండదు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 10. లోకకార్యములెల్ల - నీకార్యధాటికి - లొక్కెయని నీకు తెలుసునా -
  ఏకార్యమైనను ఎంచి చేసినయెడల - ఏకరీతిని జరుగు తెలుసునా
  ఎంతో చక్కగా జరుగు తెలుసునా - ఎంతో వింతగ జరుగు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 11. నేటి సత్కార్యములు - నేటి గెల్పులు ముందు - నాటికి పెం
  పొందు తెలుసునా లోటులున్నను క్రీస్తులోని వారలు వాటిని -
  పాటింపరెప్పుడు తెలుసునా - కేటించు చుందురు తెలుసునా -
  నాటింతురు జెండా తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 12. నీ మనవి వినగానే నీ తండ్రి ఊకొట్టి - నెరవేర్చు నంతయు తెలుసునా -
  నీ మదికి నీ తండ్రి నియమంబు లేనిదే నెగ్గనిది రాదని తెలుసునా -
  నిరుకు లేనిదిరాదు తెలుసునా - నీయాత్మలో యాత్మ తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 13. అన్ని దేశములలో ఉన్న వీ - దేశమున ఉన్నవనుసంగతి తెలు సునా
  మన్ను, గనులు, చెట్లు, మనుజులు, జీవులు - మతములు
  గలవని తెలుసునా - ఎన్నిక మతమేదో తెలుసునా - యేసుక్రీస్తు మతమే || క్రైస్తవ ||

 14. ఎన్నికజనులైన ఇశ్రాయేలీయుల - ఏలిక ఎవ్వరో తెలుసునా
  మున్ను భారతదేశ మునుల ధ్యానములందే ఉన్న ప్రజాపతియే
  తెలుసునా - అన్నిటికి ఆ యేసే తెలుసునా - ఎన్నో గురుతులు గలవు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 15. బిడియమెందుకు నీకు - భీతిగలుగదు పరులపై తీర్పు తీర్చెదవు
  తెలుసునా - పుడమియంతట వ్యాప్తి - పొందెదవు నీ యెదుట
  బడి నిల్వదాయుధము తెలుసునా -జడియ శత్రువు నీకు తెలుసునా
  కడకు నీకే జయము తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 16. ఏపాటివారైనా - నీపైన దోషారోపణ చేయరు నీకు తెలుసునా
  నీ పాపములనెల్ల - నీ తండ్రి క్షమియించె జ్ఞాపకమురావని తెలుసునా
  శాపాలు గతియించె తెలుసునా - పాపము చేయవు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 17. లెక్కకుమించిన - స్టీమర్లు ఓడలు - ఇక్కడికే వచ్చును తెలుసునా
  ఎక్కడలేనట్టి హితమైన బోధలు - ఇక్కడె విందువు తెలుసునా
  ఇండియాలోనే విందువు తెలుసునా
  ఇదియె ముఖ్యస్థలము తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 18. హోద్దు దేశముపైన ఉన్న ఆకాశాన - ఓడలు తిరుగును తెలుసునా
  యుద్ధమేమియు లేకుండ యెరూషలేము ఉచితంబుగా దొరికె తెలుసునా
  సద్దుచేయకుండగ దొరికె తెలుసునా
  హోద్దనగా ఇండియా అని తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 19. లెక్కకు మించిన వ్యాఖ్యాన పత్రిక - లిక్కడనేలేచు తెలుసునా
  అక్కరమాలిన అన్ని ప్రశ్నలకును - ఇక్కడనే సొడ్డు తెలుసునా
  గ్రక్కున నెమ్మది తెలుసునా - జ్ఞానమునకు వృద్ధి తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 20. లెక్కకుమించిన - మ్రొక్కుబడుల సరుకు ఇక్కడకే వచ్చు తెలుసునా
  మొక్కుబళ్ళసొమ్ము - ఒక్కదేవుని సేవ- కుపయొగపడునని తెలుసునా
  అక్కరతీరును తెలుసునా - లెక్కవలన మహిమ తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 21. ఎక్కడ నీవున్న - అక్కడకే జనము ఎగిరి ఎగిరివచ్చు తెలుసునా
  చక్కని నీమాట సబుగా నున్నట్లు - సర్వజనులందరు తెలుసునా
  ధిక్కరింపలేరు తెలుసునా వెక్కిరింపలేరు తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 22. మృతులైన భక్తులు బ్రతికిరాగా నీకు - మేలైన సాయము తెలుసునా
  బ్రతికియున్న నీవు - బ్రతికినవారితో బలముగ తిరుగుదువు తెలుసునా
  విలువగలపని జరుగు తెలుసునా - హిందూ దేశములోనే తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 23. ప్రతిదేశమందున - బ్రాడ్ క్యాష్టులువుండి - వార్తలు వినిపించు తెలుసునా
  మతిలేక దయ్యాలు -మాటిమాటికి పడును ఇదియు కూడనీకు తెలుసునా
  పాటుపాటునకు ఏడ్చును తెలుసునా - అదియుకూడా నీకుతెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 24. దేవునిసృష్టిలో దేనినైనా ప్రభువు - దిట్టముగవాడును తెలుసునా
  ఏవస్తువైనను - ఏజీవియైనను - సేవకుపయోగంబె - తెలుసునా
  నీవలె పనిచేయు తెలుసునా - నిశ్చయమిదియని తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 25. సాతాను దయ్యాలు - సంఘకార్యములకు - సాధనముగ నుండు తెలుసునా
  సాతానుమూలాన - స్వామియేసుక్రీస్తు భూతలమున వెలసెను తెలుసునా
  పాతకులను చేర్చెను తెలుసునా - నీతిపరులుగమార్చె తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 26. సాతాను శోధించు సమయాలు అతనికి - సలుపుబాణపు పోట్లు తెలుసునా
  పాతాళమున ఖైదుజ్వాల నరకశిక్ష పశ్చాత్తాపమురాదు తెలుసునా
  పాపులకును శిక్ష తెలుసునా - ప్రభువునకే జయము తెలుసునా || క్రైస్తవ ||

 27. సజ్జన పుత్రులు దుర్జన పుత్రులు - సభచేయుచున్నారు చూచితివా =
  ఉజ్జీవ కూటాలు వుద్రేకముగ జేయుచున్నారెంతో వింత చూచితివా
  పజ్జకు పయనమై చూచితివా - పరిశీలనచేసి చూచితివా || క్రైస్తవ ||

 28. అందరికి కనబడి - అందరితో మాటలాడుట నీకు తెలుసునా
  విందును మీమొరలు - విజ్ఞాపనము నెరవేరునని మీకు తెలియదా || క్రైస్తవ ||

 29. నా తండ్రియింట - ననేకనివాసాలు - నేను వెళ్ళుదును గియ్యో
  నేను వెళ్ళిన వెనుక - నీవుండిపోదువు
  నిత్యనరకము నీకు గియ్యో || క్రైస్తవ ||

 30. పిత్రాత్మజాత్మల పేరొందు జయమని- పేర్మితో చాటుట తెలుసునా
  స్తోత్రకీర్తన సం స్తుతుల రాగము హెచ్చు - సృతిపెట్టి పాడుట తెలుసునా
  మతిపెట్టి పాడుట తెలుసునా - స్తుతికి స్తుతి చేర్చుట తెలుసునా || క్రైస్తవ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


46. kraistava saMghamu


  kraistava saMghamaa - ghanakaaryamulu chaeyu - kaalamu vachchunu
  telusunaa - kreestu prabhuvu nee kriyala moolaMbuga - keertipoMdu
  nani telusunaa - keeDu nODiMtuvu telusunaa - kiTuku viDa goTTuduvu telusunaa || kraistava ||

 1. paramadharmaMbulu - bhaashalanniTiyaMdu - prachuriMtuvani neeku
  telusunaa - narula rakshakuDokka najaraetuyaesani nachchacheppudu
  vani telusunaa - naDipiMtuvani neeku telusunaa - naadhuni joopiM
  tuvu telusunaa || kraistava ||

 2. lekkakumiMchina - rokkamu nee chaeta - chikkiyuMDunani telusunaa
  ekkaDikainanu egiriveLLi panulu - chakkabeTTuduvani telusunaa -
  chakkaparatuvani telusunaa - saphala parutuvani telusunaa || kraistava ||

 3. yaesuni vishayaalu - erugani maanavulu - echaTa - nuMDarani
  telusunaa - yaesulO chaerani eMdarO yuMduru idiyukooDaa
  neeku telusunaa - idiyae naa du@hkhamu telusunaa - idiyae nee du@hkhamu telusunaa || kraistava ||

 4. ninnu ODiMchina nikhila paapamulanu - neevae ODiMtuvu telusunaa
  anni aaTaMkamulu avaleelagaa daaTi - aavalaku chaeredavu telusunaa
  - aDDuraa revarunu telusunaa - haayiganuMduvu telusunaa || kraistava ||

 5. nee taMDriyaaj~nalanniTini - poortiga neevu neravaertuvani neeku telusunaa
  paataaLamu nee - balamu eduTa niluvabaDanaeradani neeku telusunaa -
  bhayapaDunani neeku telusunaa - paDipOvunani neeku telusunaa || kraistava ||

 6. okkaDavani neevu oDalipOvaddu - nee prakkananaekulu telusunaa
  chikkavu neevevari chaetilOnainanu - chikkipOvani neeku telusunaa
  nokkabaDavani neeku telusunaa - sRkkipOvani neeku telusunaa || kraistava ||

 7. naeTi apajayamulu - naeTi kashTaMbulu - kaaTipaalai pOvun^
  telusunaa booTakapu bOdhakulu - bOyiparvataala - chaaTuna
  daagedaru telusunaa - chaaTiMpa kuMduru telusunaa - gOTu chaeyalaeru telusunaa || kraistava ||

 8. ae jabbunainanu yaesu naamamujeppi - egura goTTedavani telu sunaa -
  bhoojanulu chaavaMga - bOyi jeevamudhaara - pOsi brati kiMchedavu telusunaa -
  pooni bratikiMchedavu telusunaa - puna rutdhaana midiye telusunaa || kraistava ||

 9. laenivaaraMdariki lekkapaMchipeTTi - laemini teerchedavu telusunaa -
  daanabalamutOnu dhanabalamunugooDa - tarugaka yuMDunu telusunaa -
  daatRtvamichchunu telusunaa - daaridryamuMDadu telusunaa || kraistava ||

 10. lOkakaaryamulella - neekaaryadhaaTiki - lokkeyani neeku telusunaa -
  aekaaryamainanu eMchi chaesinayeDala - aekareetini jarugu telusunaa
  eMtO chakkagaa jarugu telusunaa - eMtO viMtaga jarugu telusunaa || kraistava ||

 11. naeTi satkaaryamulu - naeTi gelpulu muMdu - naaTiki peM
  poMdu telusunaa lOTulunnanu kreestulOni vaaralu vaaTini -
  paaTiMpareppuDu telusunaa - kaeTiMchu chuMduru telusunaa -
  naaTiMturu jeMDaa telusunaa || kraistava ||

 12. nee manavi vinagaanae nee taMDri ookoTTi - neravaerchu naMtayu telusunaa -
  nee madiki nee taMDri niyamaMbu laenidae negganidi raadani telusunaa -
  niruku laenidiraadu telusunaa - neeyaatmalO yaatma telusunaa || kraistava ||

 13. anni daeSamulalO unna vee - daeSamuna unnavanusaMgati telu sunaa
  mannu, ganulu, cheTlu, manujulu, jeevulu - matamulu
  galavani telusunaa - ennika matamaedO telusunaa - yaesukreestu matamae || kraistava ||

 14. ennikajanulaina iSraayaeleeyula - aelika evvarO telusunaa
  munnu bhaaratadaeSa munula dhyaanamulaMdae unna prajaapatiyae
  telusunaa - anniTiki aa yaesae telusunaa - ennO gurutulu galavu telusunaa || kraistava ||

 15. biDiyameMduku neeku - bheetigalugadu parulapai teerpu teerchedavu
  telusunaa - puDamiyaMtaTa vyaapti - poMdedavu nee yeduTa
  baDi nilvadaayudhamu telusunaa -jaDiya Satruvu neeku telusunaa
  kaDaku neekae jayamu telusunaa || kraistava ||

 16. aepaaTivaarainaa - neepaina dOshaarOpaNa chaeyaru neeku telusunaa
  nee paapamulanella - nee taMDri kshamiyiMche j~naapakamuraavani telusunaa
  Saapaalu gatiyiMche telusunaa - paapamu chaeyavu telusunaa || kraistava ||

 17. lekkakumiMchina - sTeemarlu ODalu - ikkaDikae vachchunu telusunaa
  ekkaDalaenaTTi hitamaina bOdhalu - ikkaDe viMduvu telusunaa
  iMDiyaalOnae viMduvu telusunaa
  idiye mukhyasthalamu telusunaa || kraistava ||

 18. hOddu daeSamupaina unna aakaaSaana - ODalu tirugunu telusunaa
  yuddhamaemiyu laekuMDa yerooshalaemu uchitaMbugaa dorike telusunaa
  sadduchaeyakuMDaga dorike telusunaa
  hOddanagaa iMDiyaa ani telusunaa || kraistava ||

 19. lekkaku miMchina vyaakhyaana patrika - likkaDanaelaechu telusunaa
  akkaramaalina anni praSnalakunu - ikkaDanae soDDu telusunaa
  grakkuna nemmadi telusunaa - j~naanamunaku vRddhi telusunaa || kraistava ||

 20. lekkakumiMchina - mrokkubaDula saruku ikkaDakae vachchu telusunaa
  mokkubaLLasommu - okkadaevuni saeva- kupayogapaDunani telusunaa
  akkarateerunu telusunaa - lekkavalana mahima telusunaa || kraistava ||

 21. ekkaDa neevunna - akkaDakae janamu egiri egirivachchu telusunaa
  chakkani neemaaTa sabugaa nunnaTlu - sarvajanulaMdaru telusunaa
  dhikkariMpalaeru telusunaa vekkiriMpalaeru telusunaa || kraistava ||

 22. mRtulaina bhaktulu bratikiraagaa neeku - maelaina saayamu telusunaa
  bratikiyunna neevu - bratikinavaaritO balamuga tiruguduvu telusunaa
  viluvagalapani jarugu telusunaa - hiMdoo daeSamulOnae telusunaa || kraistava ||

 23. pratidaeSamaMduna - braaD^ kyaashTuluvuMDi - vaartalu vinipiMchu telusunaa
  matilaeka dayyaalu -maaTimaaTiki paDunu idiyu kooDaneeku telusunaa
  paaTupaaTunaku aeDchunu telusunaa - adiyukooDaa neekutelusunaa || kraistava ||

 24. daevunisRshTilO daeninainaa prabhuvu - diTTamugavaaDunu telusunaa
  aevastuvainanu - aejeeviyainanu - saevakupayOgaMbe - telusunaa
  neevale panichaeyu telusunaa - niSchayamidiyani telusunaa || kraistava ||

 25. saataanu dayyaalu - saMghakaaryamulaku - saadhanamuga nuMDu telusunaa
  saataanumoolaana - svaamiyaesukreestu bhootalamuna velasenu telusunaa
  paatakulanu chaerchenu telusunaa - neetiparulugamaarche telusunaa || kraistava ||

 26. saataanu SOdhiMchu samayaalu ataniki - salupubaaNapu pOTlu telusunaa
  paataaLamuna khaidujvaala narakaSiksha paSchaattaapamuraadu telusunaa
  paapulakunu Siksha telusunaa - prabhuvunakae jayamu telusunaa || kraistava ||

 27. sajjana putrulu durjana putrulu - sabhachaeyuchunnaaru choochitivaa =
  ujjeeva kooTaalu vudraekamuga jaeyuchunnaareMtO viMta choochitivaa
  pajjaku payanamai choochitivaa - pariSeelanachaesi choochitivaa || kraistava ||

 28. aMdariki kanabaDi - aMdaritO maaTalaaDuTa neeku telusunaa
  viMdunu meemoralu - vij~naapanamu neravaerunani meeku teliyadaa || kraistava ||

 29. naa taMDriyiMTa - nanaekanivaasaalu - naenu veLLudunu giyyO
  naenu veLLina venuka - neevuMDipOduvu
  nityanarakamu neeku giyyO || kraistava ||

 30. pitraatmajaatmala paeroMdu jayamani- paermitO chaaTuTa telusunaa
  stOtrakeertana saM stutula raagamu hechchu - sRtipeTTi paaDuTa telusunaa
  matipeTTi paaDuTa telusunaa - stutiki stuti chaerchuTa telusunaa || kraistava ||