114  జయము జయము యేసురాజు - జయము సంఘమునకు నీకు - లయము లయము ఓ సాతానా లయము దయ్యాల గుంపునకు || జయము ||

 1. సాతాను క్రియలన్నిటికి - సర్వ నాశనము చేయుము సాతాను శిరము త్రొక్కి - సంపూర్ణ విజయము నిమ్ము || జయము ||

 2. నరహంతకుడా సాతానా - నరులతో పంత మేలా నరరూపి యేసు సిలువ - నలుగగొట్టెను నీతలను || జయము ||

 3. నీ తోకను ఆడించెదవా - లోకమును పీడించెదవా మాకు మాప్రభువుతోడు - నీకు నీమూకకు కీడు || జయము ||

 4. అపవాదివి ఓడిపోతివి - ఇపుడు సిగ్గుపడవైతివి అపవాదివి గనుక రమ్ము - అదిగో నరకాగ్నికి పొమ్ము || జయము ||

 5. సాతానా నీకపజయము - జరిగినది జరిగి పొమ్ము మా తండ్రికే విజయమ్ము - మహిమా ప్రభావము కలిగె || జయము ||

 6. మాకు జయము కలిగించిన - మా తండ్రి నీకే స్తుతులు ఏకదేవ త్రియేక దేవ - యిపుడు నీకు స్తుతి హారతులు || జయము ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


114  jayamu jayamu yaesuraaju - jayamu saMghamunaku neeku - layamu layamu O saataanaa layamu dayyaala guMpunaku || jayamu ||

 1. saataanu kriyalanniTiki - sarva naaSanamu chaeyumu saataanu Siramu trokki - saMpoorNa vijayamu nimmu || jayamu ||

 2. narahaMtakuDaa saataanaa - narulatO paMta maelaa nararoopi yaesu siluva - nalugagoTTenu neetalanu || jayamu ||

 3. nee tOkanu aaDiMchedavaa - lOkamunu peeDiMchedavaa maaku maaprabhuvutODu - neeku neemookaku keeDu || jayamu ||

 4. apavaadivi ODipOtivi - ipuDu siggupaDavaitivi apavaadivi ganuka rammu - adigO narakaagniki pommu || jayamu ||

 5. saataanaa neekapajayamu - jariginadi jarigi pommu maa taMDrikae vijayammu - mahimaa prabhaavamu kalige || jayamu ||

 6. maaku jayamu kaligiMchina - maa taMDri neekae stutulu aekadaeva triyaeka daeva - yipuDu neeku stuti haaratulu || jayamu ||