97. జయ మంగళం

రాగం: ముఖారి తాళం: ఏక  జయమంగళం - మహో - త్సవ మంగళం - పెండ్లి - నయ పూరితము - జీవ - నము నిరతము || జయ ||

 1. ఆది దంపతులైన - యాదాము - హవ్వలు యాదిప్రేమాదులను - ననుసరించి = యే దివసమందును - నేక దేహాత్ములై - పాదు కొను జీవితము - పాలించిన || జయ ||

 2. అబ్రహాము శార - యనురాగ ఘననీయు -లై బ్రదికి వాగ్ద - త్తాళిబొంది, హెబ్రీయ వంశాది - హిత దంపత్త వరులై - హెబ్రోనులో నున్న = ట్లే యుండిన || జయ ||

 3. ఈసాకు రిబెకయను - నీ యిరువురి పవిత్ర - మౌసాదృశ్యజీవ నౌన్నత్యము = కోసంబు ప్రార్ధించుకొని మాదిరిగా నుండ - బాసు రాశీస్సును బడయు నేని || జయ ||

 4. యాకోబు మనసులో - ననుకొనిన లేయాను - శ్రీకరుండు యేహూవ - స్థిరము చేసి = లోక సంపదలు బర - లోక సౌభాగ్యములు - నేకముగ భువి విడినట్లు - బిచ్చు నేని || జయ ||

 5. జకరియ ఎలీజబెతు - జంటగా దేవుని - సకలాజ్ఞలలో సదా చార ములలో = నకళంకులగుచు నీ త్యాత్ములై బ్రతికిన = ప్రకటితంబగు బ్రతుకు - ప్రాప్తించిన || జయ ||

 6. కానా వధూవరులు కడు - నద్భుతకరుని - దానాద్భుతము సన్నిధానంబు ధ్యానాంశముగ జీవి - తమున పొందిన రీతిగానే వీరును బొంద గలిగిన మహా || జయ ||

 7. శుభకరంబగు వీరు - శోభిల్లు నట్లుగా - అభయ హస్తంబిచ్చి హర్షమొసగి - ఉభయులునేకమై ఉండునట్లుగజేసి సభయందు స్థిరముగ స్థాపించుమీ || జయ ||

 8. శోభిల్లు క్రైస్తవ - నూత్నజీవితమెల్ల - శోభిల్లు శారీర - సుఖజీవము సోభిల్లుమాదిరి - చూపెడి జీవము - శోభిల్లు సేవనం - స్తుతుల తోడ || జయ ||

 9. షారోను ప్రార్ధన - శాలలో గూడిన - వారలందరకును - వచ్చు మహిమ రారాజు పెండ్లి - కుమారుని రాకడ - ధారిత్రియంతట జేరుగాక || జయ ||

 10. పెండ్లి కొడుకైన మన - ప్రియ ప్రభువు యేసును - బెండ్లి కూతురైన - ప్రియసభను = గండ్లతో మోక్షమున - గాంచి కలియువరకు - బెండ్లిదంపతుల కుం - భీతియున్న || జయ ||

 11. ఈ వివాహ కార్య - మిదివరకునైన భ - క్తావళి పెండ్లిండ్ల యందుజేర = పావనగృహములలో - పల వీరి గృహమొక - టై వెలుగ గృపయున్నట్లైన గొప్ప || జయ ||

 12. జనకకుమారాత్మలను త్రైకదేవుడు - ఘనతనొందు చుండుగాక వీరి - అనుదిన జీవిత మాయన సన్నిధి - వినయ పూరితమై వెలయు గాక || జయ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


97. jaya maMgaLaM

raagaM: mukhaari taaLaM: aeka  jayamaMgaLaM - mahO - tsava maMgaLaM - peMDli - naya pooritamu - jeeva - namu niratamu || jaya ||

 1. aadi daMpatulaina - yaadaamu - havvalu yaadipraemaadulanu - nanusariMchi = yae divasamaMdunu - naeka daehaatmulai - paadu konu jeevitamu - paaliMchina || jaya ||

 2. abrahaamu Saara - yanuraaga ghananeeyu -lai bradiki vaagda - ttaaLiboMdi, hebreeya vaMSaadi - hita daMpatta varulai - hebrOnulO nunna = Tlae yuMDina || jaya ||

 3. eesaaku ribekayanu - nee yiruvuri pavitra - mausaadRSyajeeva naunnatyamu = kOsaMbu praardhiMchukoni maadirigaa nuMDa - baasu raaSeessunu baDayu naeni || jaya ||

 4. yaakObu manasulO - nanukonina laeyaanu - SreekaruMDu yaehoova - sthiramu chaesi = lOka saMpadalu bara - lOka saubhaagyamulu - naekamuga bhuvi viDinaTlu - bichchu naeni || jaya ||

 5. jakariya eleejabetu - jaMTagaa daevuni - sakalaaj~nalalO sadaa chaara mulalO = nakaLaMkulaguchu nee tyaatmulai bratikina = prakaTitaMbagu bratuku - praaptiMchina || jaya ||

 6. kaanaa vadhoovarulu kaDu - nadbhutakaruni - daanaadbhutamu sannidhaanaMbu dhyaanaaMSamuga jeevi - tamuna poMdina reetigaanae veerunu boMda galigina mahaa || jaya ||

 7. SubhakaraMbagu veeru - SObhillu naTlugaa - abhaya hastaMbichchi harshamosagi - ubhayulunaekamai uMDunaTlugajaesi sabhayaMdu sthiramuga sthaapiMchumee || jaya ||

 8. SObhillu kraistava - nootnajeevitamella - SObhillu Saareera - sukhajeevamu sObhillumaadiri - choopeDi jeevamu - SObhillu saevanaM - stutula tODa || jaya ||

 9. shaarOnu praardhana - SaalalO gooDina - vaaralaMdarakunu - vachchu mahima raaraaju peMDli - kumaaruni raakaDa - dhaaritriyaMtaTa jaerugaaka || jaya ||

 10. peMDli koDukaina mana - priya prabhuvu yaesunu - beMDli kooturaina - priyasabhanu = gaMDlatO mOkshamuna - gaaMchi kaliyuvaraku - beMDlidaMpatula kuM - bheetiyunna || jaya ||

 11. ee vivaaha kaarya - midivarakunaina bha - ktaavaLi peMDliMDla yaMdujaera = paavanagRhamulalO - pala veeri gRhamoka - Tai veluga gRpayunnaTlaina goppa || jaya ||

 12. janakakumaaraatmalanu traikadaevuDu - ghanatanoMdu chuMDugaaka veeri - anudina jeevita maayana sannidhi - vinaya pooritamai velayu gaaka || jaya ||