27. హల్లేలూయ

రాగం: - తాళం: -  1. హల్లేలూయ హల్లేలూయ హల్లేలూయ మా ప్రభువచ్చియున్నాడు - హల్లేలూయ

  2. హల్లేలూయ హల్లేలూయ హల్లేలూయ మా - ప్రభువిక్కడున్నాడు హల్లేలూయ

  3. హల్లేలూయ హల్లేలూయ హల్లేలూయ మా - ప్రభువు వచ్చుచున్నాడు హల్లెలూయ

  4. హల్లేలూయ హల్లేలూయ హల్లేలూయ మా - కెప్పుడును క్రిస్మసె హల్లేలూయ

  5. హల్లేలూయ హల్లేయలూయ హల్లేలూయ - త్వరలోనే రేప్ చర్ హల్లేలూయ
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


27. hallaelooya

raagaM: - taaLaM: -  1. hallaelooya hallaelooya hallaelooya maa prabhuvachchiyunnaaDu - hallaelooya

  2. hallaelooya hallaelooya hallaelooya maa - prabhuvikkaDunnaaDu hallaelooya

  3. hallaelooya hallaelooya hallaelooya maa - prabhuvu vachchuchunnaaDu hallelooya

  4. hallaelooya hallaelooya hallaelooya maa - keppuDunu krismase hallaelooya

  5. hallaelooya hallaeyalooya hallaelooya - tvaralOnae raep^ char^ hallaelooya