112

ఆరాధనలో వాక్యభాగములకు అనంతరం పాడుకోనవచ్చును  హల్లేలూయ హల్లేలూయ - హల్లేలూయ యేసుకే
  హల్లేలూయ హల్లేలూయ - హల్లేలూయ ఆమేన్ || హల్లేలూయ ||

 1. లోకమున్ను - దానిలోని - సమస్తమైన యాశలు
  నాకు వద్దు యేసుచాలు - సాతానా నా వెనుకకు పో || హల్లేలూయ ||

 2. చాలు చాలు - సొదొమ సంభ్రమ - వైభవంబులు
  పాలకుండౌ - యేసు స్వామి - పట్ల నేను చేరితిన్ || హల్లేలూయ ||

 3. మేఘముల పై - భర్త క్రీస్తు - వేగముగను - రాగానే
  మేఘం మీదికి వెళ్ళి మేము - హల్లేలూయ పాడెదం || హల్లేలూయ ||

 4. స్తోత్ర మంచు - పాడెదము - జనకకుమారాత్మకు
  స్తొత్రం స్తోత్రం - స్తోత్రం స్తోత్రం - స్తోత్రం స్తోత్రం యేసుకే || హల్లేలూయ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


112

aaraadhanalO vaakyabhaagamulaku anaMtaraM paaDukOnavachchunu  hallaelooya hallaelooya - hallaelooya yaesukae
  hallaelooya hallaelooya - hallaelooya aamaen^ || hallaelooya ||

 1. lOkamunnu - daanilOni - samastamaina yaaSalu
  naaku vaddu yaesuchaalu - saataanaa naa venukaku pO || hallaelooya ||

 2. chaalu chaalu - sodoma saMbhrama - vaibhavaMbulu
  paalakuMDau - yaesu svaami - paTla naenu chaeritin^ || hallaelooya ||

 3. maeghamula pai - bharta kreestu - vaegamuganu - raagaanae
  maeghaM meediki veLLi maemu - hallaelooya paaDedaM || hallaelooya ||

 4. stOtra maMchu - paaDedamu - janakakumaaraatmaku
  stotraM stOtraM - stOtraM stOtraM - stOtraM stOtraM yaesukae || hallaelooya ||