116  1. గేటువద్ద దేవదూతల - ఘాటు వున్నది - అది దాటి *దయ్యాల గుంపు రాకున్నది రాలేకున్నది - కావలిగల విశ్వాసీ కలత పడకుమీ - కావలిగల విశ్వాసీ కలత పడకుమీ - కావలిగల విశ్వాసీ కలతపడకుమీ మదిని కలత పడకుమీ ||


* దయ్యాల అను చోట ఈ క్రింది మాటలను వాడుచు మరొకసారి పాడవలెను
1. అది దాటి చోరుల గుంపు రాకున్నది.     2. హంతకుల గుంపు.     3. మృగాల గుంపు.     4. పైనుండి పిడుగు,     5. ప్రవాహము,     6. భూకంపాలు,     7. హాని యేమియు     8. పాపమేమైన,     9. పగవారి గుంపు,     10. విషజీవుల గుంపు,     11. సునామీలు
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


116  1. gaeTuvadda daevadootala - ghaaTu vunnadi - adi daaTi *dayyaala guMpu raakunnadi raalaekunnadi - kaavaligala viSvaasee kalata paDakumee - kaavaligala viSvaasee kalata paDakumee - kaavaligala viSvaasee kalatapaDakumee madini kalata paDakumee ||


* dayyaala anu chOTa ee kriMdi maaTalanu vaaDuchu marokasaari paaDavalenu
1. adi daaTi chOrula guMpu raakunnadi.     2. haMtakula guMpu.     3. mRgaala guMpu.     4. painuMDi piDugu,     5. pravaahamu,     6. bhookaMpaalu,     7. haani yaemiyu     8. paapamaemaina,     9. pagavaari guMpu,     10. vishajeevula guMpu,     11. sunaameelu