68. పట్టు పాట


  ఎవరు కావలె నాకు - ఎవరు కావలె = యేసు తప్ప బ్రతుకునందు - ఎవరు కావలె

 1. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసు పేరు తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 2. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసు దర్శనంబు తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 3. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసు వాక్కు తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 4. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసుని చరిత్ర తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 5. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసుని గ్రహింపు తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 6. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసుని సంఘంబు తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 7. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసుని ప్రసాదంబు తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 8. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసు కోరు సేవ తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 9. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసు జత తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 10. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసు సిలువ దీక్ష తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 11. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసు జయము తప్ప నా - కేమి కావలె || ఎవరు ||

 12. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసులోనే అన్నియును ఇమిడియుండగా || ఎవరు ||

 13. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = యేసులోనే సంపదలు ఇమిడియుండగా || ఎవరు ||

 14. ఎవరు కావలె నాకు - ఎవరు కావలె = యేసను క్షమకర్త తప్ప ఎవరు కావలె || ఎవరు ||

 15. ఎవరు కావలె నాకు - ఎవరు కావలె = యేసను వైద్యుండు తప్ప ఎవరు కావలె || ఎవరు ||

 16. ఎవరు కావలె నాకు - ఎవరు కావలె = యేసను పోషకుడు తప్ప ఎవరు కావలె || ఎవరు ||

 17. ఎవరు కావలె నాకు - ఎవరు కావలె = యేసను రక్షకుడు తప్ప ఎవరు కావలె || ఎవరు ||

 18. ఎవరు కావలె నాకు - ఎవరు కావలె = యేసను బోధకుడు తప్ప ఎవరు కావలె || ఎవరు ||

 19. ఎవరు కావలె నాకు - ఎవరు కావలె = యేసను మార్గంబు తప్ప ఎవరు కావలె || ఎవరు ||

 20. ఎవరు కావలె నాకు - ఎవరు కావలె = యేసులోనే అందరును ఇమిడియుండగా || ఎవరు ||

 21. క్రియకు క్రీస్తెగా తుదకు - క్రియకు క్రీస్తెగా = దయకు యేసు క్రీస్తెగా తరచి తరచగా || ఎవరు ||

 22. క్రీస్తు క్రీస్తెగా - యేసు క్రీస్తు క్రీస్తెగా = వాస్తవమైయున్న వ్యక్తి - క్రీస్తు యేసెగా || ఎవరు ||

 23. ఎవరు పోయిన - ఏమి పోయిన = యేసునకు యేసెయుండు ఏమికావలె || ఎవరు ||

 24. ఎవరు కావలె నాకు - ఎవరు కావలె = యేసను దేవుండు తప్ప ఎవరు కావలె || ఎవరు ||

 25. ధరణియందున - పరమునందున - పరమ = వాసి యేసు తప్ప పరులు లేరుగ || ఎవరు ||

 26. ఏమి కావలె నా - కేమి కావలె = పరమ దేవ గ్రంథమైన - బైబిలుండగా || ఎవరు ||

 27. నన్ను అందరు - అన్ని విడిచిన = ఎన్నడును విడువనట్టి యేసే కావలె || ఎవరు ||

 28. జనక సుతాత్మల్ - శాశ్వతంబుగా = పావన స్తుతులొందుదురు పట్టు పాటతో || ఎవరు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


68. paTTu paaTa


  evaru kaavale naaku - evaru kaavale = yaesu tappa bratukunaMdu - evaru kaavale

 1. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesu paeru tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 2. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesu darSanaMbu tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 3. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesu vaakku tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 4. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesuni charitra tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 5. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesuni grahiMpu tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 6. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesuni saMghaMbu tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 7. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesuni prasaadaMbu tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 8. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesu kOru saeva tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 9. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesu jata tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 10. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesu siluva deeksha tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 11. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesu jayamu tappa naa - kaemi kaavale || evaru ||

 12. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesulOnae anniyunu imiDiyuMDagaa || evaru ||

 13. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = yaesulOnae saMpadalu imiDiyuMDagaa || evaru ||

 14. evaru kaavale naaku - evaru kaavale = yaesanu kshamakarta tappa evaru kaavale || evaru ||

 15. evaru kaavale naaku - evaru kaavale = yaesanu vaidyuMDu tappa evaru kaavale || evaru ||

 16. evaru kaavale naaku - evaru kaavale = yaesanu pOshakuDu tappa evaru kaavale || evaru ||

 17. evaru kaavale naaku - evaru kaavale = yaesanu rakshakuDu tappa evaru kaavale || evaru ||

 18. evaru kaavale naaku - evaru kaavale = yaesanu bOdhakuDu tappa evaru kaavale || evaru ||

 19. evaru kaavale naaku - evaru kaavale = yaesanu maargaMbu tappa evaru kaavale || evaru ||

 20. evaru kaavale naaku - evaru kaavale = yaesulOnae aMdarunu imiDiyuMDagaa || evaru ||

 21. kriyaku kreestegaa tudaku - kriyaku kreestegaa = dayaku yaesu kreestegaa tarachi tarachagaa || evaru ||

 22. kreestu kreestegaa - yaesu kreestu kreestegaa = vaastavamaiyunna vyakti - kreestu yaesegaa || evaru ||

 23. evaru pOyina - aemi pOyina = yaesunaku yaeseyuMDu aemikaavale || evaru ||

 24. evaru kaavale naaku - evaru kaavale = yaesanu daevuMDu tappa evaru kaavale || evaru ||

 25. dharaNiyaMduna - paramunaMduna - parama = vaasi yaesu tappa parulu laeruga || evaru ||

 26. aemi kaavale naa - kaemi kaavale = parama daeva graMthamaina - baibiluMDagaa || evaru ||

 27. nannu aMdaru - anni viDichina = ennaDunu viDuvanaTTi yaesae kaavale || evaru ||

 28. janaka sutaatmal^ - SaaSvataMbugaa = paavana stutuloMduduru paTTu paaTatO || evaru ||