100. పెండ్లి యేర్పాటు కృపాద్భుతభరితమైనది

రాగం: కళ్యాణి తాళం: ఆట  ఎన్నతరంబేయిది - పెండ్లి యేర్పా - టెంతో యద్భుతమైనది = మన్నుతీసి పురుషుని ని - ర్మాణము చేయుటె వింత, పన్నుగా నాతని యెముకతో - భార్యనుచేయుట యంత = కన్న వింత, వీరివలన - గ్రమముగ నిందరిని 1ను - త్పన్నము గావించు దేవుని - పనిని నేమని పలుకగలము || ఎన్న ||

 1. పురుష పాదమునుండి - స్త్రీ వెడల నె - ప్పుడు ద్రొక్కబడు నుజుండి = శిరసునుండి సృజింప - బడిన - స్త్రీ యధికురాలౌను గనుం - నరశరీరము నెడమ బ్రక్కను - 2నారి కలిగెను: గాన భర్తకు = సరిసమాన సతిగ హృదయము సరసున కుదిరి ప్రీతి - కర ముగ నొప్పుచును 3త - త్కరము క్రిందనే పోషితయగును || ఎన్న ||

 2. ఒకటి కన్నను రెండు -మే లుభయు - లొనగూడు బలమైయుండు = సకల దేహాత్మల విషయములందేకమై - యొకరికొకరు తోడై యొకటె యారాధన - యొకటి విశ్వాసము నిరీక్షణ - నొంది స్త్రీ పురుషుల ధరణి = వికసితులుగ వసింప బెండ్లిని - విభుడు నియ మించెను గృపామతి || ఎన్న ||

 3. పాపంబు భువిజొచ్చెను - తత్పరివార - వరుడౌ యేసువచ్చెను - పాపియాత్మకు మోక్ష - సంబంధమగు హర్షంబు రక్షణ = యీ పవిత్ర విమోచకు - డీ యిలనుగల సంతోషములలో - వ్యాప నంబున శుభమగు వి - వాహమందె రక్షణకర - మౌ పనికి నారం భమైన - యద్భుతము తొలిసారిజేసె || ఎన్న ||

 4. పతనమప్పుడు పల్కిన - శాపమందున - బహుగా నున్నది దీవెన = సతి ప్రసవ కష్టమును దీర్పను - సంతతి నొసంగు దేవుడు పతి పొలమునంబడు శ్రమమునకు ఫలముభూమి పంటగలద; జన = వితతి బ్రోవను వనిత వంశజ - వీరునిగను బురుష రూపిగ - హిత విమోచకునంపె స్రష్ట - యిదియె స్త్రీపురుషులకు గొప్ప || ఎన్న ||


1. పుట్టించు   2. స్త్రీ    3. అతని చేయు


Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


100. peMDli yaerpaaTu kRpaadbhutabharitamainadi

raagaM: kaLyaaNi taaLaM: aaTa  ennataraMbaeyidi - peMDli yaerpaa - TeMtO yadbhutamainadi = mannuteesi purushuni ni - rmaaNamu chaeyuTe viMta, pannugaa naatani yemukatO - bhaaryanuchaeyuTa yaMta = kanna viMta, veerivalana - gramamuga niMdarini 1nu - tpannamu gaaviMchu daevuni - panini naemani palukagalamu || enna ||

 1. purusha paadamunuMDi - stree veDala ne - ppuDu drokkabaDu nujuMDi = SirasunuMDi sRjiMpa - baDina - stree yadhikuraalaunu ganuM - naraSareeramu neDama brakkanu - 2naari kaligenu: gaana bhartaku = sarisamaana satiga hRdayamu sarasuna kudiri preeti - kara muga noppuchunu 3ta - tkaramu kriMdanae pOshitayagunu || enna ||

 2. okaTi kannanu reMDu -mae lubhayu - lonagooDu balamaiyuMDu = sakala daehaatmala vishayamulaMdaekamai - yokarikokaru tODai yokaTe yaaraadhana - yokaTi viSvaasamu nireekshaNa - noMdi stree purushula dharaNi = vikasituluga vasiMpa beMDlini - vibhuDu niya miMchenu gRpaamati || enna ||

 3. paapaMbu bhuvijochchenu - tatparivaara - varuDau yaesuvachchenu - paapiyaatmaku mOksha - saMbaMdhamagu harshaMbu rakshaNa = yee pavitra vimOchaku - Dee yilanugala saMtOshamulalO - vyaapa naMbuna Subhamagu vi - vaahamaMde rakshaNakara - mau paniki naaraM bhamaina - yadbhutamu tolisaarijaese || enna ||

 4. patanamappuDu palkina - SaapamaMduna - bahugaa nunnadi deevena = sati prasava kashTamunu deerpanu - saMtati nosaMgu daevuDu pati polamunaMbaDu Sramamunaku phalamubhoomi paMTagalada; jana = vitati brOvanu vanita vaMSaja - veeruniganu burusha roopiga - hita vimOchakunaMpe srashTa - yidiye streepurushulaku goppa || enna ||


1. puTTiMchu   2. stree    3. atani chaeyu