39. బైబిలు (దావీదు మొదటి కీర్తన )

రాగం: యదుకుల కాంభోజీ తాళం: ఆది  ధన్యుడు దేవమానవుడు - ధన్యుడు = ధన్యుడు దైవజనుడు = ధరణి జనులందరికన్న - అన్యులెంతటి వారైన అతనికి సాటిరారు || ధన్యుడు ||

 1. చెడుగుల యోచన లందు - నడువనివాడై పాపులు అడుగు బెట్టు దారుల - యందు నిలువని యతడు || ధన్యుడు ||

 2. పరిహసించు వ్యతిరేక - ప్రజలు గుమిగా గూర్చుండు దరిని గూర్చుండనట్టి - నరుడెవ్వడో యతడు || ధన్యుడు ||

 3. మరియు దైవాజ్ఞలున్న - పరిశుద్ధ శాస్త్రముజూచి = మురియుచు రేబగళ్ళు - స్మరియించు చుండు నతడు || ధన్యుడు ||

 4. అతడేటియోర మొలిచి - ఆకు వాడనిదై తగిన - ఋతువున గాయు చెట్టై - హెచ్చరిల్లును గాన || ధన్యుడు ||

 5. అతడు తలపెట్టి చేయ - యత్నించు నెల్లపనులు = సతతము సంపూర్ణముగ సఫల మగుచుండును గాన || ధన్యుడు ||

 6. అలా గుండకను దుష్టుల్-గాలికొట్టిన పొట్టున్ = బోలినవారై చెదరి - పోదు రంతర్ధానంబై || ధన్యుడు ||

 7. కాన దుష్టుల్ తీర్పు - లో నిల్వనేలేరు = హీనుల్ నీతిపరుల - లో నాగనేలేరు || ధన్యుడు ||

 8. పరమదేవునికి నీతి - పరుల మార్గంబు తెలియు = దురితుల పన్నాగములు సరిగా కీడునకే నడుపు || ధన్యుడు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


39. baibilu (daaveedu modaTi keertana )

raagaM: yadukula kaaMbhOjee taaLaM: aadi  dhanyuDu daevamaanavuDu - dhanyuDu = dhanyuDu daivajanuDu = dharaNi janulaMdarikanna - anyuleMtaTi vaaraina ataniki saaTiraaru || dhanyuDu ||

 1. cheDugula yOchana laMdu - naDuvanivaaDai paapulu aDugu beTTu daarula - yaMdu niluvani yataDu || dhanyuDu ||

 2. parihasiMchu vyatiraeka - prajalu gumigaa goorchuMDu darini goorchuMDanaTTi - naruDevvaDO yataDu || dhanyuDu ||

 3. mariyu daivaaj~nalunna - pariSuddha Saastramujoochi = muriyuchu raebagaLLu - smariyiMchu chuMDu nataDu || dhanyuDu ||

 4. ataDaeTiyOra molichi - aaku vaaDanidai tagina - Rtuvuna gaayu cheTTai - hechcharillunu gaana || dhanyuDu ||

 5. ataDu talapeTTi chaeya - yatniMchu nellapanulu = satatamu saMpoorNamuga saphala maguchuMDunu gaana || dhanyuDu ||

 6. alaa guMDakanu dushTul^-gaalikoTTina poTTun^ = bOlinavaarai chedari - pOdu raMtardhaanaMbai || dhanyuDu ||

 7. kaana dushTul^ teerpu - lO nilvanaelaeru = heenul^ neetiparula - lO naaganaelaeru || dhanyuDu ||

 8. paramadaevuniki neeti - parula maargaMbu teliyu = duritula pannaagamulu sarigaa keeDunakae naDupu || dhanyuDu ||