9. ఆదరణ కర్త స్తుతి

రాగం: మోహన తాళం: ఆది  దైవాత్మ రమ్ము - నా తనువున వ్రాలుము - నా = జీవమంతయు నీతో నిండ - జేరి వసింపుము || దైవాత్మ ||


 1. స్వంత బుద్ధితోను - యేసు ప్రభుని నెరుగలేను - నే = నెంతగ నాలోచించిన విభుని - నెఱిగి చూడ లేను || దైవాత్మ ||

 2. స్వంత శక్తితోను - యేసు - స్వామి జేరలేను - నే = నెంత నడచిన ప్రభుని కలిసికొని - చెంత జేరలేను || దైవాత్మ ||

 3. పాప స్థలము నుండి - నీ సువార్త కడకు నన్ను - భువి - నో = పరమాత్మ నడుపుచుండుము - ఉత్తమ స్థలమునకు || దైవాత్మ ||

 4. పాపములో మరల - నన్ను పడకుండగ జేసి - ఆ = నీ పరిశుద్ధమైన రెక్కల - నీడను కాపాడు || దైవాత్మ ||

 5. పరిశుద్ధుని జేసి - నీ వరములు దయచేసి - నీ = పరిశుద్ధ సన్నిధిని జూపుమ - పావురమా వినుమా || దైవాత్మ ||

 6. తెలివిని గలిగించు - నన్ను దివ్వెగ వెలిగించు - నీ = కలిగిన భాగ్యము లన్నిటిని నా - కంటికి జూపించు || దైవాత్మ ||

 7. నన్నును భక్తులను - యే నాడును కృపతోను - నిల = మన్నించుము మా పాప రాసులను - మాపివేయు దేవా || దైవాత్మ ||

 8. వందనములు నీకు - శుభ - వందనములు నీకు - ఆ = నందముతో కూడిన నా హృదయ వందనములు నీకు || దైవాత్మ ||Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


9. aadaraNa karta stuti

raagaM: mOhana taaLaM: aadi  daivaatma rammu - naa tanuvuna vraalumu - naa = jeevamaMtayu neetO niMDa - jaeri vasiMpumu || daivaatma ||


 1. svaMta buddhitOnu - yaesu prabhuni nerugalaenu - nae = neMtaga naalOchiMchina vibhuni - ne~rigi chooDa laenu || daivaatma ||

 2. svaMta SaktitOnu - yaesu - svaami jaeralaenu - nae = neMta naDachina prabhuni kalisikoni - cheMta jaeralaenu || daivaatma ||

 3. paapa sthalamu nuMDi - nee suvaarta kaDaku nannu - bhuvi - nO = paramaatma naDupuchuMDumu - uttama sthalamunaku || daivaatma ||

 4. paapamulO marala - nannu paDakuMDaga jaesi - aa = nee pariSuddhamaina rekkala - neeDanu kaapaaDu || daivaatma ||

 5. pariSuddhuni jaesi - nee varamulu dayachaesi - nee = pariSuddha sannidhini joopuma - paavuramaa vinumaa || daivaatma ||

 6. telivini galigiMchu - nannu divvega veligiMchu - nee = kaligina bhaagyamu lanniTini naa - kaMTiki joopiMchu || daivaatma ||

 7. nannunu bhaktulanu - yae naaDunu kRpatOnu - nila = manniMchumu maa paapa raasulanu - maapivaeyu daevaa || daivaatma ||

 8. vaMdanamulu neeku - Subha - vaMdanamulu neeku - aa = naMdamutO kooDina naa hRdaya vaMdanamulu neeku || daivaatma ||