8. స్తుతి గీతము (150 దా||కీ||)

రాగం: -- తాళం: --  దేవ యెహోవా స్తుతి పాత్రుండ - పరిశుద్ధాలయ పరమ నివాసా || దేవ ||

 1. బలమును కీర్తియు శక్తి ప్రసిద్ధత సర్వము నీవే = సకల ప్రాణులు స్తుతి చెల్లించగ - సర్వద నిను స్తుతులొనరించగనున్న || దేవ ||

 2. నీదు పరాక్రమ కార్యములన్నియు నిరతము నీవే = నీదు ప్రభావ మహాత్యములన్నియు - నిత్యము పొగడగ నిరతము స్తోత్రములే || దేవ ||

 3. స్వర మండల సితారలతోను బూరల ధ్వనితో = తంబురలతో నాట్యములాడుచు - నిను స్తుతియించుచు స్తోత్రము జేసెదము || దేవ ||

 4. తంతి వాద్య పిల్లన గ్రోవి మ్రోగెడు తాళము = గంభీర ధ్వనిగల తాళములతో - ఘనుడగు దేవుని కీర్తించను రారే || దేవ ||

 5. పరమాకాశపు దూతల సేనలు పొగడగ మీరు = ప్రేమమయుని స్తోత్రము చేయగ - పరమానందుని వేగస్మరించను రారే || దేవ ||

 6. సూర్య చంద్ర నక్షత్రంబు గోళములారా = పర్వతమున్నగు వృక్షములారా - పశువులారా ప్రణుతించను రారే || దేవ ||

 7. అగ్నియు మంచును సముద్ర ద్వీప కల్పము లారా = హిమమా వాయువు తుఫానులారా - మేఘములారా మహిమ పరచరారే || దేవ ||

 8. సకల జలచర సర్వ సమూహములారా = ఓ ప్రజలారా భూపతులారా - మహనీయుండగు దేవుని స్తుతి చేయన్ || దేవ ||Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

8. stuti geetamu (150 daa||kee||)  daeva yehOvaa stuti paatruMDa - pariSuddhaalaya parama nivaasaa || daeva ||

 1. balamunu keertiyu Sakti prasiddhata sarvamu neevae = sakala praaNulu stuti chelliMchaga - sarvada ninu stutulonariMchaganunna || daeva ||

 2. needu paraakrama kaaryamulanniyu niratamu neevae = needu prabhaava mahaatyamulanniyu - nityamu pogaDaga niratamu stOtramulae || daeva ||

 3. svara maMDala sitaaralatOnu boorala dhvanitO = taMburalatO naaTyamulaaDuchu - ninu stutiyiMchuchu stOtramu jaesedamu || daeva ||

 4. taMti vaadya pillana grOvi mrOgeDu taaLamu = gaMbheera dhvanigala taaLamulatO - ghanuDagu daevuni keertiMchanu raarae || daeva ||

 5. paramaakaaSapu dootala saenalu pogaDaga meeru = praemamayuni stOtramu chaeyaga - paramaanaMduni vaegasmariMchanu raarae || daeva ||

 6. soorya chaMdra nakshatraMbu gOLamulaaraa = parvatamunnagu vRkshamulaaraa - paSuvulaaraa praNutiMchanu raarae || daeva ||

 7. agniyu maMchunu samudra dveepa kalpamu laaraa = himamaa vaayuvu tuphaanulaaraa - maeghamulaaraa mahima paracharaarae || daeva ||

 8. sakala jalachara sarva samoohamulaaraa = O prajalaaraa bhoopatulaaraa - mahaneeyuMDagu daevuni stuti chaeyan^ || daeva ||