20. క్రిస్మస్ ప్రవచనముల నెరవేర్పు

రాగం: - తాళం: -  దేవస్తొత్రగానముల్ పై - దివ్యస్థలములో - దేవమారుగానముల్ భూ - దేశస్థలములో - దేవలోకపావనులను - దీన నరులను బోవజూడ భువి దివి క్రిస్మస్

 1. అవ్వకిచ్చినట్టి వాక్కు - అదిగో తొట్టిలో పవ్వళించి యున్న దేవ బాలయేసులో = ఇవ్విధముగ సఫలమాయే - ఈదినంబున నవ్వుమోము - నరుని కబ్బెను || దేవ ||

 2. షేము దేవ వందనంబు - చెప్పబడియెను భూమి స్తుతుల నందు కొనెడి - పూజనీయుడు = భూమిపైన నరుడుగాను - బుట్టవచ్చెను భూమి క్రిస్మస్ - బోగమొందెను || దేవ ||

 3. అందరి వంశంబులు నీ - యందుదేవెన - బొందునంచు నబ్రామునకు నందెనువాక్కు = అందెక్రీస్తు యూదులకును అన్యజనులకున్ విందుక్రిస్మస్ - విశ్వమంతటన్ || దేవ ||

 4. షీలో వచ్చువరకు యూదాలో నిలుచుచు - నేలురాజు దండ ముండు నెపుడు తొలగదు = నేలమీద నిత్యశాంతి పాలనజేయ పాలకుండౌ - బాలుడు - జన్మించెన్ || దేవ ||

 5. అక్షయమగు చుక్కయొకటి - యాకోబులో - లక్షణముగ బుట్ట వలయునుధాత్రిపై - రక్షణార్ధులే సదా ని - రీక్షించెడు నక్షత్రం బగు రక్షకుడుదయించె || దేవ ||

 6. పుట్టవలయు మోషేవంటి - పూర్ణ ప్రవక్త - ఎట్టివారలైన నెరుగ నట్టి ధర్మముల్ - దిట్టముగను స్థాపింప దేవపుత్రుడు - పుట్టెన్ గొప్ప - బోధకుడాయెను || దేవ ||

 7. మరియ పుత్ర నామ - మిమ్మానుయేలగున్ - నరులకు దేవుండెతోడు నిరతమువరకున్ - దరినిదేవుడుండుగాన - వెరవమెన్నడున్ పరమ దేవుని సహవాసము లభించున్ || దేవ ||

 8. మననిమిత్తమైన శిశువు - మహిని బుట్టెను - చనువుగ దరిజేర శిశువు - స్వామియాయెను = తనువు రక్షణను గణింప - వెనుకదేయదు వినయభూషణులకు - వేళవచ్చెను || దేవ ||

 9. మొలకలెత్తవలె యెషయి - మొద్దునందున - ఫలములేని మోడు నరుల - వంశవృక్షము = విలువగలుగు నిత్యజీవ - ఫలములిడుటకై కళగల జన్మార్ధకరుడు వచ్చెను || దేవ ||

 10. కలులు చీకటిన్ నడుచుచు - వెలుగుచూచిరి పలువిధంబులైన యట్టి పాపచీకటుల్ = తొలగజేసి శుద్ధకాంతి - కలుగజేయును - వెలుగుగా దేవుడు - వెలసె ధాత్రిలో || దేవ ||

 11. అల్పమైన బెత్లెహేము - నందున క్రీస్తు నిల్పవలెను తనదు జన్మ - నిజచరిత్రను = అల్పులందు సైతమల్పమైనయూళ్ళలో స్వల్పరక్షస్థాపకుడై వచ్చె || దేవ ||

 12. ఆడితప్పనట్టిదేవ - అనంతస్తొత్రముల్ - నాడు పల్కువాగ్ధానముల నన్నిటిన్ = నేడు నెరవేర్చినావు నీ సుతునంపి కీడుల్ బాపు క్రిస్మసుగల్గె || దేవ ||

 13. నీ నిజవాగ్ధత్తములను - నిత్యము నమ్మి - వాని నెరవేర్పులు విని - వట్టివి యనక = మానసమున ననుభవించు - మనసు - నీయుమని - దానమూల్య - జ్ఞానమొసగుమీ || దేవ ||

 14. గగనమందు క్రిస్మసుండు - గానకీర్తులౌ - జగతియందు క్రిస్మసుండు స్థవముగల్గుత = యుగయుగములవరకు త్రైకు - డొందు ప్రణుతులు సొగసుగ బరిగెడు - చోద్యగీతముల్ || దేవ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

20. krismas^ pravachanamula neravaerpu  daevastotragaanamul^ pai - divyasthalamulO - daevamaarugaanamul^ bhoo - daeSasthalamulO - daevalOkapaavanulanu - deena narulanu bOvajooDa bhuvi divi krismas^

 1. avvakichchinaTTi vaakku - adigO toTTilO pavvaLiMchi yunna daeva baalayaesulO = ivvidhamuga saphalamaayae - eedinaMbuna navvumOmu - naruni kabbenu || daeva ||

 2. shaemu daeva vaMdanaMbu - cheppabaDiyenu bhoomi stutula naMdu koneDi - poojaneeyuDu = bhoomipaina naruDugaanu - buTTavachchenu bhoomi krismas^ - bOgamoMdenu || daeva ||

 3. aMdari vaMSaMbulu nee - yaMdudaevena - boMdunaMchu nabraamunaku naMdenuvaakku = aMdekreestu yoodulakunu anyajanulakun^ viMdukrismas^ - viSvamaMtaTan^ || daeva ||

 4. sheelO vachchuvaraku yoodaalO niluchuchu - naeluraaju daMDa muMDu nepuDu tolagadu = naelameeda nityaSaaMti paalanajaeya paalakuMDau - baaluDu - janmiMchen^ || daeva ||

 5. akshayamagu chukkayokaTi - yaakObulO - lakshaNamuga buTTa valayunudhaatripai - rakshaNaardhulae sadaa ni - reekshiMcheDu nakshatraM bagu rakshakuDudayiMche || daeva ||

 6. puTTavalayu mOshaevaMTi - poorNa pravakta - eTTivaaralaina neruga naTTi dharmamul^ - diTTamuganu sthaapiMpa daevaputruDu - puTTen^ goppa - bOdhakuDaayenu || daeva ||

 7. mariya putra naama - mimmaanuyaelagun^ - narulaku daevuMDetODu niratamuvarakun^ - darinidaevuDuMDugaana - veravamennaDun^ parama daevuni sahavaasamu labhiMchun^ || daeva ||

 8. mananimittamaina SiSuvu - mahini buTTenu - chanuvuga darijaera SiSuvu - svaamiyaayenu = tanuvu rakshaNanu gaNiMpa - venukadaeyadu vinayabhooshaNulaku - vaeLavachchenu || daeva ||

 9. molakalettavale yeshayi - moddunaMduna - phalamulaeni mODu narula - vaMSavRkshamu = viluvagalugu nityajeeva - phalamuliDuTakai kaLagala janmaardhakaruDu vachchenu || daeva ||

 10. kalulu cheekaTin^ naDuchuchu - veluguchoochiri paluvidhaMbulaina yaTTi paapacheekaTul^ = tolagajaesi SuddhakaaMti - kalugajaeyunu - velugugaa daevuDu - velase dhaatrilO || daeva ||

 11. alpamaina betlehaemu - naMduna kreestu nilpavalenu tanadu janma - nijacharitranu = alpulaMdu saitamalpamainayooLLalO svalparakshasthaapakuDai vachche || daeva ||

 12. aaDitappanaTTidaeva - anaMtastotramul^ - naaDu palkuvaagdhaanamula nanniTin^ = naeDu neravaerchinaavu nee sutunaMpi keeDul^ baapu krismasugalge || daeva ||

 13. nee nijavaagdhattamulanu - nityamu nammi - vaani neravaerpulu vini - vaTTivi yanaka = maanasamuna nanubhaviMchu - manasu - neeyumani - daanamoolya - j~naanamosagumee || daeva ||

 14. gaganamaMdu krismasuMDu - gaanakeertulau - jagatiyaMdu krismasuMDu sthavamugalguta = yugayugamulavaraku traiku - DoMdu praNutulu sogasuga barigeDu - chOdyageetamul^ || daeva ||