4. దేవ సంస్తుతి (103 దావీదు కీర్తన)

రాగం: ఆనంద భైరవి తాళం: త్రిపుట  దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా - శ్రీ మంతుడగు యె - హూ వ సంస్తుతి చేయవే మనసా = దేవసంస్తుతి చేయుమా నా - జీవమా యెహూవ దేవుని - పావన నామము నుతింపుమా - నా యంతరంగము - లో వసించు నో సమస్తమా

 1. జీవమా యోహూవా నీకు - జేసిన మేళ్ళన్ మరువకు = నీవు జేసిన పాతకంబులను - మన్నించి జబ్బు - లేవియున్ లేకుండ జేయును - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 2. చావు గోతి నుండి నిన్ను - లేవనెత్తి దయను కృపను = జీవకిరీటముగ వేయును - నీ శిరసు మీద - జీవకిరీటముగ చేయును - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 3. యౌవనంబు పక్షిరాజు - యౌవనంబు వలెనె క్రొత్త = యౌవనంబై వెలయు నట్లుగ - మేలిచ్చి నీదు - భావమును సంతుష్టి పరచునుగా - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 4. ప్రభువు నీతి పనులు చేయున్ - బాధితులకు న్యాయమీయున్ = విభుడు మార్గము తెలిపె మోషేకు - తన కార్యములను - విప్పెనిశ్రాయేలు జనమునకు - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 5. అత్యధిక ప్రేమ స్వరూపి - యైన దీర్ఘ శాంతపరుడు = నిత్యము వ్యాజ్యంబు చేయడు - ఆ కృపోన్నతుడు - నీ పయినెపుడు కోపముంచడు - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 6. పామరులమని - ప్రత్యపకార - ప్రతిఫలంబుల్ పంప లేదు =భూమి కన్న నాకసంబున్న - యేత్తుండు దైవ - ప్రేమ భక్త జనులయందున - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 7. పడమటికి తూర్పెంత యెడమో - పాపములకున్ మనకునంత యెడము కలుగజేసి యున్నాడు - మన పాపములను - నెడముగానె చేసియున్నాడు - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 8. కొడుకలపై తండ్రి జాలి - పడువిధముగా భక్తి పరుల = యెడల జాలి పడును దేవుండు - తన భక్తి పరుల - యెడల జాలి పడును దేవుండు - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 9. మనము నిర్మితమైన రీతి - తనకు తెలిసి యున్న సంగతి = మనము మంటి వారమంచును - జ్ఞాపకము చేసి - కొనుచు స్మరణ చేయు చుండును - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 10. పూసి గాలి వీవ నెగిరి - పోయి బసకు దెలియని వన = వాస పుష్పము వలెనె నరుడుండు - నరునాయువు తృణ - ప్రాయము శ్రీ దేవ కృపమెండు - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 11. పరమ దేవ నిబంధనాజ్ఞల్ - భక్తితో గైకొను జనులకు = నిరతమును కృప నిలిచి యుండును యె-హూవ నీతి తరముల పిల్లలకు నుండును - ఆ కారణముచే || దేవ ||

 12. దేవుడాకాశమున గద్దె - స్థిరపరచుకొని సర్వమేలున్ = దేవ దూతలారా దైవాజ్ఞ - విని వాక్యము నడుపు - దిట్టమైన శూరులారా - స్తోత్రంబు చేయుడి || దేవ ||

 13. దేవ సైన్యములారా ఆయన - దివ్య చిత్తము నడుపునట్టి సేవ కావళులారా దేవుని - పరిపాలన చోట్ల - లో వసించు కార్యములారా - వందనము చేయుడి || దేవ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


4. daeva saMstuti (103 daaveedu keertana)

raagaM: aanaMda bhairavi taaLaM: tripuTa  daeva saMstuti chaeyavae manasaa - Sree maMtuDagu ye - hoo va saMstuti chaeyavae manasaa = daevasaMstuti chaeyumaa naa - jeevamaa yehoova daevuni - paavana naamamu nutiMpumaa - naa yaMtaraMgamu - lO vasiMchu nO samastamaa

 1. jeevamaa yOhoovaa neeku - jaesina maeLLan^ maruvaku = neevu jaesina paatakaMbulanu - manniMchi jabbu - laeviyun^ laekuMDa jaeyunu - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 2. chaavu gOti nuMDi ninnu - laevanetti dayanu kRpanu = jeevakireeTamuga vaeyunu - nee Sirasu meeda - jeevakireeTamuga chaeyunu - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 3. yauvanaMbu pakshiraaju - yauvanaMbu valene krotta = yauvanaMbai velayu naTluga - maelichchi needu - bhaavamunu saMtushTi parachunugaa - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 4. prabhuvu neeti panulu chaeyun^ - baadhitulaku nyaayameeyun^ = vibhuDu maargamu telipe mOshaeku - tana kaaryamulanu - vippeniSraayaelu janamunaku - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 5. atyadhika praema svaroopi - yaina deergha SaaMtaparuDu = nityamu vyaajyaMbu chaeyaDu - aa kRpOnnatuDu - nee payinepuDu kOpamuMchaDu - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 6. paamarulamani - pratyapakaara - pratiphalaMbul^ paMpa laedu =bhoomi kanna naakasaMbunna - yaettuMDu daiva - praema bhakta janulayaMduna - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 7. paDamaTiki toorpeMta yeDamO - paapamulakun^ manakunaMta yeDamu kalugajaesi yunnaaDu - mana paapamulanu - neDamugaane chaesiyunnaaDu - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 8. koDukalapai taMDri jaali - paDuvidhamugaa bhakti parula = yeDala jaali paDunu daevuMDu - tana bhakti parula - yeDala jaali paDunu daevuMDu - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 9. manamu nirmitamaina reeti - tanaku telisi yunna saMgati = manamu maMTi vaaramaMchunu - j~naapakamu chaesi - konuchu smaraNa chaeyu chuMDunu - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 10. poosi gaali veeva negiri - pOyi basaku deliyani vana = vaasa pushpamu valene naruDuMDu - narunaayuvu tRNa - praayamu Sree daeva kRpameMDu - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 11. parama daeva nibaMdhanaaj~nal^ - bhaktitO gaikonu janulaku = niratamunu kRpa nilichi yuMDunu ye-hoova neeti taramula pillalaku nuMDunu - aa kaaraNamuchae || daeva ||

 12. daevuDaakaaSamuna gadde - sthiraparachukoni sarvamaelun^ = daeva dootalaaraa daivaaj~na - vini vaakyamu naDupu - diTTamaina Soorulaaraa - stOtraMbu chaeyuDi || daeva ||

 13. daeva sainyamulaaraa aayana - divya chittamu naDupunaTTi saeva kaavaLulaaraa daevuni - paripaalana chOTla - lO vasiMchu kaaryamulaaraa - vaMdanamu chaeyuDi || daeva ||