76. దైవసన్నిధి

రాగం: మోహన తాళం: మిశ్రచాపు  దేవరాజపుత్రులమై-తేజరిల్లుదము దేవపుత్రస్వాతంత్ర్యముతో దేవుని చేరుదము-దేవుని చేరుదము దేవుని చేరుదము || దేవ ||

 1. హృదయవాంఛలన్ని -ప్రభుని-ఎదుట పారవేయుదము = ముదముతో ఆ ప్రభుని చూచి- ముద్దుబెట్టుకుందాము ముద్దుబెట్టుకుందాము ముద్దు బెట్టు కుందాము || దేవ ||

 2. *ప్రభువు వచ్చియున్నాడడిగో- **ప్రార్థనల్ చేయండి = ఉభయుల మేకీభవించి ఒక్కరముగ వేడుదము-ఒక్కరముగ వేడుదము ఒక్కరముగా వేడుదము || దేవ ||

 3. చేసిన పాపములన్ని-చెప్పివేయుదుము = దోసములు క్షమించు మనుచు- దోసిలొగ్గి వేడుదము దోసిలొగ్గివేడుదము దోసిలొగ్గివేడుదము || దేవ ||

 4. కన్నీళతో కఠిన మనస్సు-కరిగించుకొందము అన్ని పాపములను విడిచి-ఆత్మను బొందుదము ఆత్మను బొందుదము-ఆత్మను బొందుదము || దేవ ||

 5. చేసిన పాపంబుల్ మరల-చేయక నిల్చుదము యేసు ప్రభుని అడిగి బలము ఎపుడును బొందుదము ఎపుడును బొందుదము - ఎపుడును బొందుదము || దేవ ||

 6. యేసు ప్రభువు నిన్ను చూచి - రమ్మనుచున్నాడు = నీవు రాక వెనుక తిరిగి - చూచుచున్నావు - చూచుచున్నావు - చూచుచున్నావు || దేవ ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


76. daivasannidhi

raagaM: mOhana taaLaM: miSrachaapu  daevaraajaputrulamai-taejarilludamu daevaputrasvaataMtryamutO daevuni chaerudamu-daevuni chaerudamu daevuni chaerudamu || daeva ||

 1. hRdayavaaMChalanni -prabhuni-eduTa paaravaeyudamu = mudamutO aa prabhuni choochi- muddubeTTukuMdaamu muddubeTTukuMdaamu muddu beTTu kuMdaamu || daeva ||

 2. *prabhuvu vachchiyunnaaDaDigO- **praarthanal^ chaeyaMDi = ubhayula maekeebhaviMchi okkaramuga vaeDudamu-okkaramuga vaeDudamu okkaramugaa vaeDudamu || daeva ||

 3. chaesina paapamulanni-cheppivaeyudumu = dOsamulu kshamiMchu manuchu- dOsiloggi vaeDudamu dOsiloggivaeDudamu dOsiloggivaeDudamu || daeva ||

 4. kanneeLatO kaThina manassu-karigiMchukoMdamu anni paapamulanu viDichi-aatmanu boMdudamu aatmanu boMdudamu-aatmanu boMdudamu || daeva ||

 5. chaesina paapaMbul^ marala-chaeyaka nilchudamu yaesu prabhuni aDigi balamu epuDunu boMdudamu epuDunu boMdudamu - epuDunu boMdudamu || daeva ||

 6. yaesu prabhuvu ninnu choochi - rammanuchunnaaDu = neevu raaka venuka tirigi - choochuchunnaavu - choochuchunnaavu - choochuchunnaavu || daeva ||


*ప్రభువు అనుమాటకు బదులుగా ఈ మాటలు వాడుకొనవచ్చును.
1. తండ్రి   2.యేసు   3.రాజు   4.ఘనుడు   5.ప్రియుడు   6.కర్త   7.స్రష్ట   8.ధాత   9.ఆత్మ

** ప్రార్ధనలు చేయండి అను మాటకు వీటిని కూడా వాడుకొనవచ్చును.
1.స్తొత్రములు.   2.వందనములు   3.అర్పణలు   4.గానములు   5.మన్ననలు.