14 . దేవుడే స్తోత్రార్హుడు  దేవా నీవే - స్తోత్ర పాత్రుడవు నీవు మాత్రమే - మహిమ రూపివి || దేవా నీవే ||

 1. కాబట్టి నేను నిన్ను స్తు - తించుచున్నాను - నిన్ను స్తుతించు స్తుతినే - యెంచుకొనుచున్నాను || దేవా నీవే ||

 2. దేవదూతలు నిన్ను స్తు - తించుచున్నారు - వారే మహిమతో స్తోత్రించుచున్నారు || దేవా నీవే ||

 3. పరలోక పరిశుద్ధులు నిన్ను స్తు - తించుచున్నారు వారును మహిమతోనే స్తు - తించుచున్నారు || దేవా నీవే ||

 4. మేము వారివలె స్తు - తించలేము - మేమింక నటకు రానందున - అట్లు స్తుతించ లేము || దేవా నీవే ||

 5. అయినను మ స్తుతులు కూడ - కోరుకొనుచున్నావు - గనుక నీ కోరిక కనేక - స్తోత్రములు || దేవా నీవే ||

 6. యేసు ప్రభువును బట్టి మా - స్తోత్రములు అందుకొందువని స్తుతి - చేయుచున్నాము || దేవా నీవే ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

14 . daevuDae stOtraarhuDu  daevaa neevae - stOtra paatruDavu neevu maatramae - mahima roopivi || daevaa neevae ||

 1. kaabaTTi naenu ninnu stu - tiMchuchunnaanu - ninnu stutiMchu stutinae - yeMchukonuchunnaanu || daevaa neevae ||

 2. daevadootalu ninnu stu - tiMchuchunnaaru - vaarae mahimatO stOtriMchuchunnaaru || daevaa neevae ||

 3. paralOka pariSuddhulu ninnu stu - tiMchuchunnaaru vaarunu mahimatOnae stu - tiMchuchunnaaru || daevaa neevae ||

 4. maemu vaarivale stu - tiMchalaemu - maemiMka naTaku raanaMduna - aTlu stutiMcha laemu || daevaa neevae ||

 5. ayinanu ma stutulu kooDa - kOrukonuchunnaavu - ganuka nee kOrika kanaeka - stOtramulu || daevaa neevae ||

 6. yaesu prabhuvunu baTTi maa - stOtramulu aMdukoMduvani stuti - chaeyuchunnaamu || daevaa neevae ||