22. క్రిస్మస్ ఉయ్యాలపాట  దేవ లోకమునుండి ఉయ్యాలో దేవదూతలువచ్చి రుయ్యలో


 1. దేవలోకంబెల్ల ........ తేజరిల్లిపోయె

 2. గగనమార్గంబెల్ల ........ గణగణమ్రోగెను

 3. లోకము పరలోకము ........ యేకమై పోయెను

 4. పరలోకదేవుండు ........ ధరణిపై బుట్టెను

 5. మహిమబాలుండడిగో ........ మరియమ్మ ఒడిలోన

 6. సృష్టికర్తయడిగో ........ శిశువుగానున్నాడు

 7. పశువుల తొట్టిదిగో .......పసి పాలకుండడిగో

 8. బాలరాజునకు ....... పాటలు పాడండి

 9. బాలరక్షకునికి ....... స్తోత్రములు చేయండి

 10. పరలోకమంతట ....... పరమసంతోషమే

 11. నాతండ్రి నాకోసం ....... నరుడుగా బుట్టెను

 12. ముద్దు పెట్టుకొనుడి ........ ముచ్చట తీరంగ

 13. మురియుచు వేయండి ....... ముత్యాలహరములు

 14. గొల్లబోయలొచ్చిరి ....... గొప్పగ మురిసిరి

 15. తూర్పుజ్ఞాను లొచ్చిరి ....... దోసిలొగ్గి మ్రొక్కిరి

 16. దూతలందరు కూడిరి ....... గీతములు పాడిరి

 17. దేవస్థానమందు ........ దేవునికి సత్కీర్తి

 18. యేసుబాలుండిడిగో ....... ఎంతరమణేయుండు

 19. క్రీస్తుబాలుండిడిగో ....... క్రిస్మసు పండుగ

 20. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ...... ఏకరక్షణకర్త

 21. అర్ధరాత్రి వేళ ........ అంతయు సంభ్రమే

 22. అర్ఢరాత్రి వేళ ........ అంతయు సందడే

 23. మధ్యరాత్రి వేళ ....... మేలైన పాటలు

 24. మేల్కొని పాడండి ....... మంగళహరతులు

 25. చుక్క ఇంటిపైన ....... చక్కగా నిల్చెను

 26. తండ్రికి స్తొత్రముల్ ........ తనయునకు స్తొత్రములుReading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

22. krismas^ uyyaalapaaTa

raagaM: - taaLaM: -  daeva lOkamunuMDi uyyaalO daevadootaluvachchi ruyyalO


 1. daevalOkaMbella ........ taejarillipOye

 2. gaganamaargaMbella ........ gaNagaNamrOgenu

 3. lOkamu paralOkamu ........ yaekamai pOyenu

 4. paralOkadaevuMDu ........ dharaNipai buTTenu

 5. mahimabaaluMDaDigO ........ mariyamma oDilOna

 6. sRshTikartayaDigO ........ SiSuvugaanunnaaDu

 7. paSuvula toTTidigO .......pasi paalakuMDaDigO

 8. baalaraajunaku ....... paaTalu paaDaMDi

 9. baalarakshakuniki ....... stOtramulu chaeyaMDi

 10. paralOkamaMtaTa ....... paramasaMtOshamae

 11. naataMDri naakOsaM ....... naruDugaa buTTenu

 12. muddu peTTukonuDi ........ muchchaTa teeraMga

 13. muriyuchu vaeyaMDi ....... mutyaalaharamulu

 14. gollabOyalochchiri ....... goppaga murisiri

 15. toorpuj~naanu lochchiri ....... dOsiloggi mrokkiri

 16. dootalaMdaru kooDiri ....... geetamulu paaDiri

 17. daevasthaanamaMdu ........ daevuniki satkeerti

 18. yaesubaaluMDiDigO ....... eMtaramaNaeyuMDu

 19. kreestubaaluMDiDigO ....... krismasu paMDuga

 20. yaesukreestu prabhuvu ...... aekarakshaNakarta

 21. ardharaatri vaeLa ........ aMtayu saMbhramae

 22. arDharaatri vaeLa ........ aMtayu saMdaDae

 23. madhyaraatri vaeLa ....... maelaina paaTalu

 24. maelkoni paaDaMDi ....... maMgaLaharatulu

 25. chukka iMTipaina ....... chakkagaa nilchenu

 26. taMDriki stotramul^ ........ tanayunaku stotramulu