23.క్రిస్మస్ అందరికి

రాగం: - తాళం: - 1. దేవదూత క్రిస్మసు....... దూతసేన క్రిస్మసు
 2. గొల్లవారి క్రిస్మసు....... తూర్పుజ్ఞాని క్రిస్మసు

 3. చిన్నవారి క్రిస్మసు....... పెద్దవారి క్రిస్మసు
 4. పేదవారి క్రిస్మసు....... గొప్పవారి క్రిస్మసు

 5. పల్లెయందు క్రిస్మసు....... పట్నమందు క్రిస్మసు
 6. దేశమందు క్రిస్మసు....... లోకమంత క్రిస్మసు

 7. క్రిస్మసన్న పండుగ........ చేసికొన్న మెండుగ
 8. మానవాత్మ నిండుగ....... చేయకున్న దండుగ

 9. క్రీస్తు దేవదానము......... దేవవాక్య ధ్యానము

 10. క్రీస్తు శిష్యగానము.......... వీనికాత్మ స్థానము

 11. కన్నవారి క్రిస్మసు........ విన్నవారి క్రిస్మసు
 12. క్రైస్తవాళి క్రిస్మసు........ ఎల్లవారి క్రిస్మసు

 13. పాపలోకమందున........ క్రీస్తు పుట్టినందున
 14. పాపికెంతో మోక్షము........ ఈ సువార్త సాక్ష్యము

 15. క్రీస్తే సర్వభూపతి ........ నమ్మువారి సంగతి
 16. మేము చెప్పు సంగతి ........ నమ్మకున్న దుర్గతి
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

23.krismas^ aMdariki 1. daevadoota krismasu....... dootasaena krismasu
 2. gollavaari krismasu....... toorpuj~naani krismasu

 3. chinnavaari krismasu....... peddavaari krismasu
 4. paedavaari krismasu....... goppavaari krismasu

 5. palleyaMdu krismasu....... paTnamaMdu krismasu
 6. daeSamaMdu krismasu....... lOkamaMta krismasu

 7. krismasanna paMDuga........ chaesikonna meMDuga
 8. maanavaatma niMDuga....... chaeyakunna daMDuga

 9. kreestu daevadaanamu......... daevavaakya dhyaanamu

 10. kreestu Sishyagaanamu.......... veenikaatma sthaanamu

 11. kannavaari krismasu........ vinnavaari krismasu
 12. kraistavaaLi krismasu........ ellavaari krismasu

 13. paapalOkamaMduna........ kreestu puTTinaMduna
 14. paapikeMtO mOkshamu........ ee suvaarta saakshyamu

 15. kreestae sarvabhoopati ........ nammuvaari saMgati
 16. maemu cheppu saMgati ........ nammakunna durgati