55. వేళ ప్రార్ధన

రాగం: మాయామాళవగౌళ తాళం: ఆట  దేవదేవుని మ్రొక్కలెండి - ఓ ప్రియులారా - దేవరాజుని గొల్వరండి = లేవంగానే త్వరగా - దేవుని స్మరియించి ఆ వెన్క్ మీ పనులు = ఆరంభించుట మేలు || దేవదేవుని ||

 1. మంచము దిగగానె మొదట - మోకాళ్ళూని మనతండ్రిని తలంచు కొనుట = మంచి పనులన్నిటిన్ మించినపని యౌను - కొంచెమైనను బద్దకించుట సరికాదు || దేవదేవుని ||

 2. అన్నము తినుటకు ముందు - వందనములు - ఆచరించుట గొప్ప విందు = అన్ని దేవుడు మీకు అందించునని నమ్ము - కొన్న యెడల అందుకొందు రానందముతో || దేవదేవుని ||

 3. పయనమై ప్రార్ధించుకొండి - దేవుడు మిమ్ము - పదిలమ్ముగా నడుపు నండి = భయముకల్గదు మీ - బాట చదునై యుండు రయముగా వెళ్ళుదురు రంజిల్లు మీ మనస్సు || దేవదేవుని ||

 4. ఆపదలో ప్రార్ధించుకొండి - అది తప్పును - అపుడాయనను స్తుతిం చండి మీ పైన దేవునికి - మెండైన ప్రేమయని యీపనిలో మీరు గ్ర - హించుకొనవలయును || దేవదేవుని ||

 5. ఇబ్బందిలో ప్రార్ధించండి - అది తీరును - ఎంతో సంతుష్టి పొందండి = జబ్బులో ప్రార్ధించి స్వస్థత - నొందండి - అబ్బును దేవుని - ఆశ్ర యించెడివాలు || దేవదేవుని ||

 6. దేవుడే మన మానవుండై - యేసుక్రీస్తుగా - వెలసి తిరిగెనీ యిలపై = చావొంది చావును చంపి జీవించెను - కావున మనకు మోక్షంబు నమ్మిన యెడల || దేవదేవుని ||

 7. ఎన్ని తిరిగిన పోవు పోవు - పాపంబులు - ఎంత ఏడ్చిన పోవు పోవు ఎన్నాళ్ళు పుణ్యక్రియ - లెన్ని చేసిన పోవు - అన్నిచేసిన క్రీస్తు నందు నమ్మిన గాని || దేవదేవుని ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


55. vaeLa praardhana

raagaM: maayaamaaLavagauLa taaLaM: aaTa  daevadaevuni mrokkaleMDi - O priyulaaraa - daevaraajuni golvaraMDi = laevaMgaanae tvaragaa - daevuni smariyiMchi aa venk^ mee panulu = aaraMbhiMchuTa maelu || daevadaevuni ||

 1. maMchamu digagaane modaTa - mOkaaLLooni manataMDrini talaMchu konuTa = maMchi panulanniTin^ miMchinapani yaunu - koMchemainanu baddakiMchuTa sarikaadu || daevadaevuni ||

 2. annamu tinuTaku muMdu - vaMdanamulu - aachariMchuTa goppa viMdu = anni daevuDu meeku aMdiMchunani nammu - konna yeDala aMdukoMdu raanaMdamutO || daevadaevuni ||

 3. payanamai praardhiMchukoMDi - daevuDu mimmu - padilammugaa naDupu naMDi = bhayamukalgadu mee - baaTa chadunai yuMDu rayamugaa veLLuduru raMjillu mee manassu || daevadaevuni ||

 4. aapadalO praardhiMchukoMDi - adi tappunu - apuDaayananu stutiM chaMDi mee paina daevuniki - meMDaina praemayani yeepanilO meeru gra - hiMchukonavalayunu || daevadaevuni ||

 5. ibbaMdilO praardhiMchaMDi - adi teerunu - eMtO saMtushTi poMdaMDi = jabbulO praardhiMchi svasthata - noMdaMDi - abbunu daevuni - aaSra yiMcheDivaalu || daevadaevuni ||

 6. daevuDae mana maanavuMDai - yaesukreestugaa - velasi tirigenee yilapai = chaavoMdi chaavunu chaMpi jeeviMchenu - kaavuna manaku mOkshaMbu nammina yeDala || daevadaevuni ||

 7. enni tirigina pOvu pOvu - paapaMbulu - eMta aeDchina pOvu pOvu ennaaLLu puNyakriya - lenni chaesina pOvu - annichaesina kreestu naMdu nammina gaani || daevadaevuni ||