3. సర్వాంశ స్తుతి కీర్తన

రాగం: సింహేంద్రియ మధ్యమము తాళం: ఆట  దేవా తండ్రీ నీకు - దిన దిన స్తుతులు = నావిన్నపము విన్న నాధా సంస్తుతులు

 1. అపవిత్రాత్మల దర్శన - మాపియున్నావు = ఎపుడైన అవి నా - కేసి రానీయవు || దేవా ||

 2. చెడ్డ ఆత్మల మాటల్ - చెవిని బడనీయవు = గడ్డు పలుకుల నోళ్ళు - గట్టియున్నావు || దేవా ||

 3. చెడు తలంపులు పుట్టిం - చెడి దుష్టాత్మలను నా = కడకు రానీయవు - కదలనీయవు || దేవా ||

 4. పాపంబులను దూర - పరచి యున్నావు = పాపంబులను గెల్చు - బలమిచ్చినావు || దేవా ||

 5. పాప ఫలితములెల్ల - పారదోలితివి = శాపసాధనములు - ఆపివేసితివి || దేవా ||

 6. దురిత నైజపు వేరు - పెరికి యున్నావు = పరిశుద్ధ నైజ సం -పద యిచ్చినావు || దేవా ||

 7. ప్రతి వ్యాధినిన్ స్వస్థ - పరచి యున్నావు = మతికి ఆత్మకును నె - మ్మది యిచ్చినావు || దేవా ||

 8. అన్న వస్త్రాదుల - కాధార మీవె = అన్ని చిక్కులలో స - హాయుండ నీవే || దేవా ||

 9. ననుగావ గల దూత - లను నుంచినావు = నిను నమ్ము విశ్వాస - మును నిచ్చినావు || దేవా ||

 10. సైతాను క్రియలకు - సర్వ నాశనము = నీ తలంపులకెల్ల - నెరవేర్పు నిజము || దేవా ||

 11. సాతాను ఆటలిక - సాగనియ్యవు = పాతాళాగ్ని కతని పంపివేసెదవు || దేవా ||

 12. అన్ని ప్రార్థనలు నీ - వాలించి యున్నావు - అన్నిటిలో మహిమ అందుకొన్నావు || దేవా ||

 13. సర్వంబులో నీవు - సర్వమై యున్నావు = నిర్వహించితివి నా - నిఖిల కార్యములు || దేవా ||

 14. హల్లెలుయ హల్లెలుయ - హల్లెలుయ తండ్రీ = కలకాల మున్నట్టి హల్లెలుయ తండ్రీ || దేవా ||

 15. జనక కుమారాత్మ - లను త్రైకుడొందు = ఘనత కీర్తి మహిమ చనువు నాయందు || దేవా ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


3. sarvaaMSa stuti keertana

raagaM: siMhaeMdriya madhyamamu taaLaM: aaTa  daevaa taMDree neeku - dina dina stutulu = naavinnapamu vinna naadhaa saMstutulu

 1. apavitraatmala darSana - maapiyunnaavu = epuDaina avi naa - kaesi raaneeyavu || daevaa ||

 2. cheDDa aatmala maaTal^ - chevini baDaneeyavu = gaDDu palukula nOLLu - gaTTiyunnaavu || daevaa ||

 3. cheDu talaMpulu puTTiM - cheDi dushTaatmalanu naa = kaDaku raaneeyavu - kadalaneeyavu || daevaa ||

 4. paapaMbulanu doora - parachi yunnaavu = paapaMbulanu gelchu - balamichchinaavu || daevaa ||

 5. paapa phalitamulella - paaradOlitivi = Saapasaadhanamulu - aapivaesitivi || daevaa ||

 6. durita naijapu vaeru - periki yunnaavu = pariSuddha naija saM -pada yichchinaavu || daevaa ||

 7. prati vyaadhinin^ svastha - parachi yunnaavu = matiki aatmakunu ne - mmadi yichchinaavu || daevaa ||

 8. anna vastraadula - kaadhaara meeve = anni chikkulalO sa - haayuMDa neevae || daevaa ||

 9. nanugaava gala doota - lanu nuMchinaavu = ninu nammu viSvaasa - munu nichchinaavu || daevaa ||

 10. saitaanu kriyalaku - sarva naaSanamu = nee talaMpulakella - neravaerpu nijamu || daevaa ||

 11. saataanu aaTalika - saaganiyyavu = paataaLaagni katani paMpivaesedavu || daevaa ||

 12. anni praarthanalu nee - vaaliMchi yunnaavu - anniTilO mahima aMdukonnaavu || daevaa ||

 13. sarvaMbulO neevu - sarvamai yunnaavu = nirvahiMchitivi naa - nikhila kaaryamulu || daevaa ||

 14. halleluya halleluya - halleluya taMDree = kalakaala munnaTTi halleluya taMDree || daevaa ||

 15. janaka kumaaraatma - lanu traikuDoMdu = ghanata keerti mahima chanuvu naayaMdu || daevaa ||