15. దేవుడు నమ్మదగిన వాడు  దేవా మేము నమ్మదగిన వారమా - సృష్టి కర్తా నరుల హృదయము నందు నీకు స్తోత్ర గీతము || దేవా మేము ||

 1. నాలోని అవిశ్వాసము పో - గొట్టు దేవుడవు
  నా సందేహమును - అణచునట్టి దేవుడవు || దేవా మేము ||

 2. నాలోపుట్టు సంశయము మా - న్పించు దేవుడవు
  అపనమ్మికను నిర్మూల - పరచునట్టి కర్తవు || దేవా మేము ||

 3. అనుమానము లేకుండా - జేయు ఆత్మవు
  వెనుకాడు గుణము బెరికి - వేయు విజయశాలివి || దేవా మేము ||

 4. నీ ప్రేమను నమ్మని నైజము - కూల్చు తండ్రివి
  నీ శక్తిని నమ్మని బుద్ధిని పరిమార్చు ప - రాక్రమ శాలివి || దేవా మేము ||

 5. అవిశ్వాసపు సంగతులు - దహించు అగ్నివి
  అవి నాలోనుండి తీసివేయు వి - శ్వాస పాత్రుడవు || దేవా మేము ||

 6. క్రీస్తునుబట్టి ఈ మేలు - చేయు దేవా
  నా హృదయము నిండ ఉన్న స్తుతులు - అంగీకరించుము || దేవా మేము ||

 7. తండ్రికిని కుమారునికిని - పరిశుద్ధ ఆత్మకున్
  యుగయుగముల - వరకు మహిమ కలుగును గాక || దేవా మేము ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

15. daevuDu nammadagina vaaDu  daevaa maemu nammadagina vaaramaa - sRshTi kartaa narula hRdayamu naMdu neeku stOtra geetamu || daevaa maemu ||

 1. naalOni aviSvaasamu pO - goTTu daevuDavu
  naa saMdaehamunu - aNachunaTTi daevuDavu || daevaa maemu ||

 2. naalOpuTTu saMSayamu maa - npiMchu daevuDavu
  apanammikanu nirmoola - parachunaTTi kartavu || daevaa maemu ||

 3. anumaanamu laekuMDaa - jaeyu aatmavu
  venukaaDu guNamu beriki - vaeyu vijayaSaalivi || daevaa maemu ||

 4. nee praemanu nammani naijamu - koolchu taMDrivi
  nee Saktini nammani buddhini parimaarchu pa - raakrama Saalivi || daevaa maemu ||

 5. aviSvaasapu saMgatulu - dahiMchu agnivi
  avi naalOnuMDi teesivaeyu vi - Svaasa paatruDavu || daevaa maemu ||

 6. kreestunubaTTi ee maelu - chaeyu daevaa
  naa hRdayamu niMDa unna stutulu - aMgeekariMchumu || daevaa maemu ||

 7. taMDrikini kumaarunikini - pariSuddha aatmakun^
  yugayugamula - varaku mahima kalugunu gaaka || daevaa maemu ||