109

(క్రిస్మస్ రోజులలోను-బాప్తిస్మ సమయములలోను పాదదగిన వీధిపాట) 1. దేవాది దేవునికి స్తోత్రం - జీవాధికారికి స్తోత్రం


  అనాది దేవునికి స్తోత్రం - అనంత దేవునికి స్తోత్రం


  తండ్రియగు తండ్రికి స్తోత్రం - పుత్రుడగు తండ్రికి స్తోత్రం


  ఆత్మయగు తండ్రికి స్తోత్రం - త్రైక దేవునికి 2. దైవావతారునికి వందనం - మనుష్యావతారునికి వందనం


  మరియమ్మ బాలునికి వందనం - కన్యకా పుత్రునికి వందనం


  యోసేపు సుతునుకి వందనం - దావీదు సుతునికి వందనం


  దేవ పుత్రునికి వందనం - మానవ పుత్రునికి వందనం 3. బెత్లెహేమువాసికి కీర్తనం - నజరేతువాసికి కీర్తనం


  తొట్టినివాసికి కీర్తనం - పొత్తి వస్త్రాధికి కీర్తనం


  గుర్తున్న శిశువునకు కీర్తనం - లెక్కబడు దేవునికి కీర్తనం


  యూదుల రాజుకు కీర్తనం - నేటి మన రాజుకు 4. శ్రీ మెస్సీయాకు సంస్తుతి - యేసు బాలునికి సంస్తుతి


  క్రీస్తు బాలునికి సంస్తుతి - క్రిస్మస్ బాలునికి సంస్తుతి


  సంతోషకారికి సంస్తుతి - కాపరుల కాపరికి సంస్తుతి


  రక్షణ కర్తకు సంస్తుతి - సర్వజన స్వామికి 5. నర సహవాసికి కీర్తి - శిశువైన తండ్రికి కీర్తి


  రాజగు తండ్రికి కీర్తి - బాల యువరాజుకు కీర్తి


  ఆశ్చర్యకరునికి కీర్తి - యోచనకర్తకు కీర్తి


  శక్తిగల దేవునికి కీర్తి - నిత్యుడగు తండ్రికి కీర్తి 6. శాంతాధిపతికి వినుతుల్ - గ ద్దెగల రాజుకు వినుతుల్


  నీతి పాలకుని వినుతుల్ - స ర్వోన్నతంబగు స్థానముల్


  దేవునికి మహిమ స్థానముల్ - అచ్చోట దేవునికి కీర్తి


  దేవేష్ట జనములకు శాంతి - ఈ నేల పైని శాంతి 7. కన్యక మరియమ్మదే క్రిస్మస్ - పరిశుద్ధవంతులకే క్రిస్మస్


  నీతి యోసేపుదే క్రిస్మస్ - నీతిమంతులకే క్రిస్మస్


  మంద కాపరులదే క్రిస్మస్ - సంఘ కాపరులదే క్రిస్మస్


  తూర్పు జ్ఞానులదే క్రిస్మస్ - వాక్య జ్ఞానులకే క్రిస్మస్ 8. ఆరాధికులదే క్రిస్మస్ - వార్తవహులదే క్రిస్మస్


  స్తుతిచేయువారిదే క్రిస్మస్ - విశ్వాసపరులదే క్రిస్మస్


  దేవ దూతలలోను క్రిస్మస్ - మోక్ష వాసులలోను క్రిస్మస్


  ధరణి వాసులలోను క్రిస్మస్ - ఈ పాట ద్వారాను క్రిస్మస్ 9. ఆరాధన ద్వారాను క్రిస్మస్ - ఆచరణ ద్వారా క్రిస్మస్


  ప్రార్ధనల ద్వారా క్రిస్మస్ - స్తోత్రముల ద్వారా క్రిస్మస్


  ధ్యానాల ద్వారా క్రిస్మస్ - బహుమతుల ద్వారా క్రిస్మస్


  శుభవాక్కు ద్వారా క్రిస్మస్ - క్రిస్మసు ద్వారా క్రిస్మస్ 10. అంధకారములో కాంతి - దేవరాజ్యమునకే వ్యాప్తి


  తండ్రికి దివ్యమౌ సన్నుతి - ఆత్మకు దివ్యమౌ సన్నుతి


  త్రైక దేవునికి సన్నుతి - నేడును నిత్యము సన్నుతి


  యుగ యుగములందు సన్నుతి - అన్ని స్థలములలో సన్నుతి 11. బోధ వినువారికి క్రిస్మస్ - గ్రహించువారికి క్రిస్మస్


  నమ్మినవారికి క్రిస్మస్ - ధైర్యశాలురకు క్రిస్మస్


  మార్పున్నవారికి క్రిస్మస్ - బాప్తిస్మపరులకు క్రిస్మస్


  క్రొత్త క్రైస్తవులకు క్రిస్మస్ - ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

109

(krismas^ rOjulalOnu-baaptisma samayamulalOnu paadadagina veedhipaaTa) 1. daevaadi daevuniki stOtraM - jeevaadhikaariki stOtraM


  anaadi daevuniki stOtraM - anaMta daevuniki stOtraM


  taMDriyagu taMDriki stOtraM - putruDagu taMDriki stOtraM


  aatmayagu taMDriki stOtraM - traika daevuniki 2. daivaavataaruniki vaMdanaM - manushyaavataaruniki vaMdanaM


  mariyamma baaluniki vaMdanaM - kanyakaa putruniki vaMdanaM


  yOsaepu sutunuki vaMdanaM - daaveedu sutuniki vaMdanaM


  daeva putruniki vaMdanaM - maanava putruniki vaMdanaM 3. betlehaemuvaasiki keertanaM - najaraetuvaasiki keertanaM


  toTTinivaasiki keertanaM - potti vastraadhiki keertanaM


  gurtunna SiSuvunaku keertanaM - lekkabaDu daevuniki keertanaM


  yoodula raajuku keertanaM - naeTi mana raajuku 4. Sree messeeyaaku saMstuti - yaesu baaluniki saMstuti


  kreestu baaluniki saMstuti - krismas^ baaluniki saMstuti


  saMtOshakaariki saMstuti - kaaparula kaapariki saMstuti


  rakshaNa kartaku saMstuti - sarvajana svaamiki 5. nara sahavaasiki keerti - SiSuvaina taMDriki keerti


  raajagu taMDriki keerti - baala yuvaraajuku keerti


  aaScharyakaruniki keerti - yOchanakartaku keerti


  Saktigala daevuniki keerti - nityuDagu taMDriki keerti 6. SaaMtaadhipatiki vinutul^ - ga ddegala raajuku vinutul^


  neeti paalakuni vinutul^ - sa rvOnnataMbagu sthaanamul^


  daevuniki mahima sthaanamul^ - achchOTa daevuniki keerti


  daevaeshTa janamulaku SaaMti - ee naela paini SaaMti 7. kanyaka mariyammadae krismas^ - pariSuddhavaMtulakae krismas^


  neeti yOsaepudae krismas^ - neetimaMtulakae krismas^


  maMda kaaparuladae krismas^ - saMgha kaaparuladae krismas^


  toorpu j~naanuladae krismas^ - vaakya j~naanulakae krismas^ 8. aaraadhikuladae krismas^ - vaartavahuladae krismas^


  stutichaeyuvaaridae krismas^ - viSvaasaparuladae krismas^


  daeva dootalalOnu krismas^ - mOksha vaasulalOnu krismas^


  dharaNi vaasulalOnu krismas^ - ee paaTa dvaaraanu krismas^ 9. aaraadhana dvaaraanu krismas^ - aacharaNa dvaaraa krismas^


  praardhanala dvaaraa krismas^ - stOtramula dvaaraa krismas^


  dhyaanaala dvaaraa krismas^ - bahumatula dvaaraa krismas^


  Subhavaakku dvaaraa krismas^ - krismasu dvaaraa krismas^ 10. aMdhakaaramulO kaaMti - daevaraajyamunakae vyaapti


  taMDriki divyamau sannuti - aatmaku divyamau sannuti


  traika daevuniki sannuti - naeDunu nityamu sannuti


  yuga yugamulaMdu sannuti - anni sthalamulalO sannuti 11. bOdha vinuvaariki krismas^ - grahiMchuvaariki krismas^


  namminavaariki krismas^ - dhairyaSaaluraku krismas^


  maarpunnavaariki krismas^ - baaptismaparulaku krismas^


  krotta kraistavulaku krismas^ - aamen^ aamen^ aamen^