40. బైబిలు  బైలుపరచినావు - నీ బైబిలు గ్రంథంబు = బైలుపరచినందున - ప్రభువ వందనంబు || బై ||

 1. బైలుపరచినావు - ఒక - వ్యక్తికే మొదట = బైలుపరచినావు - ఆ - కాల సభకు పిమ్మట || బై ||

 2. బైలుపరచినావు - వి -శ్వాస కూటములకు = బైలుపరచినావు - వి-శ్వాస శూన్యజనులకు || బై ||

 3. బైలుపరచినావు - ప్ర-పంచదేశములకు = బైలుపరచినావు - ఇరవై - వందల భాషలకు || బై ||

 4. బైలుపరచినావు - నీ-వాసులమౌ మాకు = బైలుపరచినావు - రెండు - వేల కాల జనులకు || బై ||

 5. అచ్చుపుట్టినప్పుడే - అది - అచ్చు వేయించినావు = నచ్చినట్టివారిలో - అది - గ్రుచ్చివేసినావు || బై ||

 6. బైలుపరచినావు - రా-వలసిన జనములకు = బైలుపరుపగలవు - యుగ - కాలముల వరకు || బై ||

 7. జనక సుతాత్మలకు -మా-వినయ వందనములు = అనయము సత్కీర్తి-యు-ఘనతయు స్తోత్రములు || బై ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

40. baibilu  bailuparachinaavu - nee baibilu graMthaMbu = bailuparachinaMduna - prabhuva vaMdanaMbu || bai ||

 1. bailuparachinaavu - oka - vyaktikae modaTa = bailuparachinaavu - aa - kaala sabhaku pimmaTa || bai ||

 2. bailuparachinaavu - vi -Svaasa kooTamulaku = bailuparachinaavu - vi-Svaasa Soonyajanulaku || bai ||

 3. bailuparachinaavu - pra-paMchadaeSamulaku = bailuparachinaavu - iravai - vaMdala bhaashalaku || bai ||

 4. bailuparachinaavu - nee-vaasulamau maaku = bailuparachinaavu - reMDu - vaela kaala janulaku || bai ||

 5. achchupuTTinappuDae - adi - achchu vaeyiMchinaavu = nachchinaTTivaarilO - adi - gruchchivaesinaavu || bai ||

 6. bailuparachinaavu - raa-valasina janamulaku = bailuparupagalavu - yuga - kaalamula varaku || bai ||

 7. janaka sutaatmalaku -maa-vinaya vaMdanamulu = anayamu satkeerti-yu-ghanatayu stOtramulu || bai ||