41. బైబిలులోని పుస్తకముల పేర్లు

(చాయ: ఎవరు భాగ్యవంతులౌదు)  బైబిలులోని అరువది ఆరు పుస్తకాలేవనగా - ఈబిబ్లాస్ అనెడి గ్రంధము అన్ని గ్రంధంబులలో శ్రేష్టంబగును

 1. ఆదికాండము నిర్గమ కాండము - లేవీయ కాండము = సంఖ్యా కాండము ద్వితీయోపదేశకాండము - యెహోషువ న్యాయాధిపతులు || బైబిలు ||

 2. రూతుసమూయేలు - సమూయేలు - రాజులు రాజులు - దినవృత్తాంతములు దినవృత్తాంతములు - ఎజ్రా నెహెమ్యా || బైబిలు ||

 3. ఎస్తేరు యోబు కీర్తనలు సామెతలు ప్రసంగి = పరమ గీతము యెషయా యిర్మియా - విలాప వాక్యములు || బైబిలు ||

 4. యెహెజ్కేలు - దానియేలు - హోషేయ యోవేలు = ఆమోసు ఓబద్యా యోనా మీకా నహూము || బైబిలు ||

 5. హబక్కూకు జెఫన్యా హగ్గయి జెకర్యా మలాకి = మత్తయి మార్కు లూకా యోహాను అపొస్తలుల కార్యములు || బైబిలు ||

 6. రోమీయులకు కొరింథీయులకు = గలతీయులకు ఎఫెసీయులకు ఫిలిప్పీయులకు - కొలొస్సయులకు || బైబిలు ||

 7. థెస్సలోనికయలకు థెస్సలోనికయులకు = తిమోతియకు తిమోతియకు - తీతుకు ఫిలేమోనుకు || బైబిలు ||

 8. హెబ్రీయులకు యాకోబు పేతురు పేతురు = యోహాను యోహాను యోహాను యూదా ప్రకటన || బైబిలు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

41. baibilulOni pustakamula paerlu

(chaaya: evaru bhaagyavaMtulaudu)  baibilulOni aruvadi aaru pustakaalaevanagaa - eebiblaas^ aneDi graMdhamu anni graMdhaMbulalO SraeshTaMbagunu

 1. aadikaaMDamu nirgama kaaMDamu - laeveeya kaaMDamu = saMkhyaa kaaMDamu dviteeyOpadaeSakaaMDamu - yehOshuva nyaayaadhipatulu || baibilu ||

 2. rootusamooyaelu - samooyaelu - raajulu raajulu - dinavRttaaMtamulu dinavRttaaMtamulu - ejraa nehemyaa || baibilu ||

 3. estaeru yObu keertanalu saametalu prasaMgi = parama geetamu yeshayaa yirmiyaa - vilaapa vaakyamulu || baibilu ||

 4. yehejkaelu - daaniyaelu - hOshaeya yOvaelu = aamOsu Obadyaa yOnaa meekaa nahoomu || baibilu ||

 5. habakkooku jephanyaa haggayi jekaryaa malaaki = mattayi maarku lookaa yOhaanu apostalula kaaryamulu || baibilu ||

 6. rOmeeyulaku koriMtheeyulaku = galateeyulaku epheseeyulaku philippeeyulaku - kolossayulaku || baibilu ||

 7. thessalOnikayalaku thessalOnikayulaku = timOtiyaku timOtiyaku - teetuku philaemOnuku || baibilu ||

 8. hebreeyulaku yaakObu paeturu paeturu = yOhaanu yOhaanu yOhaanu yoodaa prakaTana || baibilu ||