113. బైబిలుమిషను పాట 1. బైబిలు మిషను నీవె - బయలు పరచియున్నావు ||

 2. నీవె స్థాపించితివి - నీవె పోషించెదవు ||

 3. నీవె స్థాపించితివి - నీవె నడిపించెదవు ||

 4. నీవె స్థాపించితివి - నీవె కనబడియెదవు ||

 5. నీవె స్థాపించితివి - నీవె మాట్లాడెదవు ||

 6. నీవె స్థాపించితివి - నీవె వాక్కిచ్చెదవు ||

 7. నీవె స్థాపించితివి - నీవె దీవించెదవు ||

 8. నీవే స్థాపించితివి - నీవె తప్పుచూపెదవు ||

 9. నీవె స్థాపించితివి - నీవె సవరించెదవు ||

 10. నీవె స్థాపించితివి - నీవె క్రమపరచెదవు ||

 11. నీవె స్థాపించితివి - నీవె నేర్పించెదవు ||

 12. నీవె స్థాపించితివి - నీవె ప్రబలపరచెదవు ||

 13. నీవె స్థాపించితివి - నీవె జనులను పిలిచెదవు ||

 14. నీవె స్థాపించితివి - నీవె మహిమ చూపెదవు ||

 15. నీవె స్థాపించితివి - నీవె కొట్లు విప్పెదవు ||

 16. నీవె స్థాపించితివి - నీవె ధనమిచ్చెదవు ||

 17. నీవె స్థాపించితివి - నీవె ఆత్మనిచ్చెదవు ||

 18. నీవె స్థాపించితివి - నీవె భాషనేర్చెదవు ||

 19. నీవె స్థాపించితివి - నీవె వరమునిచ్చెదవు ||

 20. నీవె స్థాపించితివి - నీవె బలపరచెదవు ||

 21. నీవె స్థాపించితివి - నీవె ధరను త్రిప్పెదవు ||

 22. నీవె స్థాపించితివి - నీవె నిలువ బెట్టుదవు ||

 23. నీవె స్థాపించితివి - నీవె జయమిచ్చెదవు ||

 24. నీవె స్థాపించితివి - నీవె కొంచుకొని పోయెదవు ||

 25. నీకును నీ మిషనుకును - నిత్యమును జయము జయము ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&

113. baibilumishanu paaTa 1. baibilu mishanu neeve - bayalu parachiyunnaavu ||

 2. neeve sthaapiMchitivi - neeve pOshiMchedavu ||

 3. neeve sthaapiMchitivi - neeve naDipiMchedavu ||

 4. neeve sthaapiMchitivi - neeve kanabaDiyedavu ||

 5. neeve sthaapiMchitivi - neeve maaTlaaDedavu ||

 6. neeve sthaapiMchitivi - neeve vaakkichchedavu ||

 7. neeve sthaapiMchitivi - neeve deeviMchedavu ||

 8. neevae sthaapiMchitivi - neeve tappuchoopedavu ||

 9. neeve sthaapiMchitivi - neeve savariMchedavu ||

 10. neeve sthaapiMchitivi - neeve kramaparachedavu ||

 11. neeve sthaapiMchitivi - neeve naerpiMchedavu ||

 12. neeve sthaapiMchitivi - neeve prabalaparachedavu ||

 13. neeve sthaapiMchitivi - neeve janulanu pilichedavu ||

 14. neeve sthaapiMchitivi - neeve mahima choopedavu ||

 15. neeve sthaapiMchitivi - neeve koTlu vippedavu ||

 16. neeve sthaapiMchitivi - neeve dhanamichchedavu ||

 17. neeve sthaapiMchitivi - neeve aatmanichchedavu ||

 18. neeve sthaapiMchitivi - neeve bhaashanaerchedavu ||

 19. neeve sthaapiMchitivi - neeve varamunichchedavu ||

 20. neeve sthaapiMchitivi - neeve balaparachedavu ||

 21. neeve sthaapiMchitivi - neeve dharanu trippedavu ||

 22. neeve sthaapiMchitivi - neeve niluva beTTudavu ||

 23. neeve sthaapiMchitivi - neeve jayamichchedavu ||

 24. neeve sthaapiMchitivi - neeve koMchukoni pOyedavu ||

 25. neekunu nee mishanukunu - nityamunu jayamu jayamu ||