54. ప్రార్ధన

రాగం: తిలకాంభోజి తాళం: ఆట  బహుగా ప్రార్ధన చేయుడి - ఇకమీదట - బహుగా ప్రార్ధనచేయుడి
  బహుగా ప్రార్ధనచేసి - బలమున్ సంపాదించి మహిలో కీడును
  గెల్వుడి - దేవుని కెపుడు మహిమ కలుగనీయుడి || బహు ||

 1. చెడుగెక్కువగుచున్నది - భూలోకమున చెడుగెక్కువగుచున్నది =
  చెడుగుపై - మంచిపై చేయిగలదౌనట్లు - విడువక ప్రార్ధించుడి
  మీప్రార్ధన - కడవరకు బోనీయుడి || బహు ||

 2. వాగ్ధానములు చూడుడి - దేవుని గ్రంధ వాగ్ధానములు జూడుడి =
  వాగ్ధానములె జరుగవలసిన కార్యంబుల్ - వాగ్ధానములునమ్ముడి
  ఈ రీతిగా ప్రభువును సన్మానించుడి || బహు ||

 3. విందునన్న దేవుని వాగ్ధానము - విందుగా ధ్యానించుడి = విందులో
  నుండగా - వింతగ నెరవేర్పు - బొందియానందింతురు - ఇది
  రెండవ విందంచు గ్రహింతురు || బహు ||

 4. విసుగుదల జెందరాదు - ప్రార్ధన నెరవేర్పు తత్ క్షణమెరాదు =
  విసుగున్నచో సిద్ధి - వెనుకకే పోవును - వసియించుడి దేవుని
  వాగ్ధానమున భటులవలె నిల్వుడి || బహు ||

 5. సంశయము పనికిరాదు - లేశంబైన - సంశయము పనికిరాదు =
  సంశయింపకదైవ - సన్నిధియందుమీ - యంశమువిడజెప్పుడి -
  దానికి గొప్ప - యంశబట్టనీయుడి || బహు ||

 6. సిద్ధికనుపింపకున్న - వాగ్ధానములో - సిద్ధియున్నది చూడుడి =
  సిద్ధియప్పుడు మీకై - సిద్ధమైవెడలి ప్ర-సిద్ధి లోనికివచ్చును - మీ
  నమ్మిక వృద్ధిగాంచి - నిల్చును || బహు ||

 7. సంతోషమందరారె - మనదేవుని సంస్తుతి చేయరారె - సంతోష
  బలముచే - సర్వ కష్టములను - అంతరింపజేతుము - మనదేవుని
  సంతోషపరచెదము || బహు ||

 8. అంతయు మనదేగదా - యేసునికున్న - దంతయు మనదేగదా =
  అంతయుమన ప్రభువు - ఆర్జించియున్నాడు - స్వంతమని
  అందుకొనుడి మీ ఆత్మకు - శాంతిజెందనీయుడి || బహు ||

 9. విజయ జీవనము మనదే - క్రీస్తిచ్చిన - విజయజీవనము మనదె =
  విజయ జీవనము మనదె - విశ్వమంతయు మనదె - భజనసంఘంబు
  మనదె దేవుండున్న - పరలోకమెల్ల మనదే || బహు ||Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


54. praardhana

raagaM: tilakaaMbhOji taaLaM: aaTa  bahugaa praardhana chaeyuDi - ikameedaTa - bahugaa praardhanachaeyuDi
  bahugaa praardhanachaesi - balamun^ saMpaadiMchi mahilO keeDunu
  gelvuDi - daevuni kepuDu mahima kaluganeeyuDi || bahu ||

 1. cheDugekkuvaguchunnadi - bhoolOkamuna cheDugekkuvaguchunnadi =
  cheDugupai - maMchipai chaeyigaladaunaTlu - viDuvaka praardhiMchuDi
  meepraardhana - kaDavaraku bOneeyuDi || bahu ||

 2. vaagdhaanamulu chooDuDi - daevuni graMdha vaagdhaanamulu jooDuDi =
  vaagdhaanamule jarugavalasina kaaryaMbul^ - vaagdhaanamulunammuDi
  ee reetigaa prabhuvunu sanmaaniMchuDi || bahu ||

 3. viMdunanna daevuni vaagdhaanamu - viMdugaa dhyaaniMchuDi = viMdulO
  nuMDagaa - viMtaga neravaerpu - boMdiyaanaMdiMturu - idi
  reMDava viMdaMchu grahiMturu || bahu ||

 4. visugudala jeMdaraadu - praardhana neravaerpu tat^ kshaNameraadu =
  visugunnachO siddhi - venukakae pOvunu - vasiyiMchuDi daevuni
  vaagdhaanamuna bhaTulavale nilvuDi || bahu ||

 5. saMSayamu panikiraadu - laeSaMbaina - saMSayamu panikiraadu =
  saMSayiMpakadaiva - sannidhiyaMdumee - yaMSamuviDajeppuDi -
  daaniki goppa - yaMSabaTTaneeyuDi || bahu ||

 6. siddhikanupiMpakunna - vaagdhaanamulO - siddhiyunnadi chooDuDi =
  siddhiyappuDu meekai - siddhamaiveDali pra-siddhi lOnikivachchunu - mee
  nammika vRddhigaaMchi - nilchunu || bahu ||

 7. saMtOshamaMdaraare - manadaevuni saMstuti chaeyaraare - saMtOsha
  balamuchae - sarva kashTamulanu - aMtariMpajaetumu - manadaevuni
  saMtOshaparachedamu || bahu ||

 8. aMtayu manadaegadaa - yaesunikunna - daMtayu manadaegadaa =
  aMtayumana prabhuvu - aarjiMchiyunnaaDu - svaMtamani
  aMdukonuDi mee aatmaku - SaaMtijeMdaneeyuDi || bahu ||

 9. vijaya jeevanamu manadae - kreestichchina - vijayajeevanamu manade =
  vijaya jeevanamu manade - viSvamaMtayu manade - bhajanasaMghaMbu
  manade daevuMDunna - paralOkamella manadae || bahu ||