2. దేవుడు

  అనాధి పురుషుండైన దేవుని - ఆరాధించండి = అనాది
  దేవుండే అనంత దేవుడైయుండె = అనాదిని

 1. ఒక్కండే దేవుండు ఒంటరిగానే యుండె - అనాదిని = ఎక్కువ
  మందియైన ఎవరిని గొల్వవలెనో తెలియదు - ఆందోళం ||అనాది||

 2. పాపంబు నరులకు - పరమాత్ముని మరుగుచేసెను - అయ్యయ్యో
  పాపులందుచేత - పలువిధ దేవుండ్లను కల్పించిరి - విచారం ||అనాది||

 3. గనుక సర్వంబునకు - కర్తయైన ఏకదేవున్ - కనుగొనుడి = కనుగొని
  మ్రొక్కండి - అని బోధించుచున్నాము - శుభవార్త ||అనాది||

 4. ఆకాశము భూమియు - లేక ముందే కాలము - దూతలు = లేకముందే
  దేవుడు - ఏక దేవుండై యుండె - గంభీరం! ||అనాది||