91. రాకడ

రాగం: జంఝూటి తాళం: తిశ్రగతి  శ్రీయేసు క్రీస్తునాధుడు - శ్రీఘ్రముగ వచ్చును = ఆ యంశముపై పండుగ - చేయలెండి రండి ప్ర-సిద్ధి గావించుచు || శ్రీయేసు ||

 1. త్వరగా యేసు వచ్చునంచు - దైవవాక్యమనుచు నుండ = త్వరగ ననియె నమ్ముచున్న - ధన్యుడవై సి-ద్ధంబు కాగలవు || శ్రీయేసు ||

 2. త్వరగాక్రీస్తువచ్చునంచు - దైవవాక్యమనుచునుండ = త్వరగ రాడు కాలయా-పనము చేయునన్న నా-పద గలుంగు వెళ్ళవు || శ్రీయేసు ||

 3. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు భువికి - నెపుడు వచ్చినన్ గాని - ఈ సమయము నందె యంచు - నెపుడు నమ్ముచున్న యెడల నెగిరి - వెళ్ళగలవుగ || శ్రీయేసు ||

 4. మొదటిరాక వచ్చునన్న - పదము సిద్ధించెను = ఇదియు సిద్ధించును యేసుత్వరగ వచ్చును - ఎత్తబడును సంఘము || శ్రీయేసు ||

 5. నమ్మరాదనుచు యే - నరుడు చెప్పుచున్నను = నమ్ముచుండుము దేవుని - వ్రాతవాక్యము - సత్యమంచు-నెమ్మది నీ కపుడెకల్గు || శ్రీయేసు ||

 6. నమ్మరాదనుచు మ - నస్సు చెప్పుచున్నను = నమ్ముచుండుము దేవుని - వ్రాతవాక్యము - సత్యమంచు - నెమ్మది నీ కపుడెకల్గు || శ్రీయేసు ||

 7. నమ్మరాదనుచు జ్ఞా - నము చెప్పుచున్నను = నమ్ముచుండుము దేవుని - వ్రాతవాక్యము - సత్యమంచు - నెమ్మది నీ కపుడెకల్గు || శ్రీయేసు ||

 8. నమ్మరాదని యపవాది - నచ్చజెప్పుచున్నను = నమ్ముచుండుము దేవుని - వ్రాతవాక్యము - సత్యమంచు - నెమ్మది నీ కపుడెకల్గు || శ్రీయేసు ||

 9. నమ్మరాదనుచు దర్శ - నమ్ము చెప్పుచున్నను = నమ్ముచుండుము దేవుని - వ్రాతవాక్యము - సత్యమంచు - నెమ్మది నీ కపుడెకల్గు || శ్రీయేసు ||

 10. నమ్మరాదనుచు స్వ - ప్నమ్ము చెప్పుచున్నను = నమ్ముచుండుము దేవుని - వ్రాతవాక్యము - సత్యమంచు - నెమ్మది నీ కపుడెకల్గు || శ్రీయేసు ||

 11. నమ్మరాదనుచు భా - ష్యము చెప్పుచున్నను = నమ్ముచుండుము దేవుని - వ్రాతవాక్యము - స త్యమంచు - నెమ్మది నీ కపుడెకల్గు || శ్రీయేసు ||

 12. నమ్మమన్నమాట య - ర్ధమ్ము గాకపొయినన్ = నమ్ముచుండుము దేవుని - వ్రాతవాక్యము - సత్యమంచు - నెమ్మది నీ కపుడెకల్గు || శ్రీయేసు ||

 13. రాకకొరకు నెదురు చూచి - రాకముందె మృతుడవైన = రాకకాలమందు భూ - లోక భక్తులెల నీతో - ఏకమై పోదురు || శ్రీయేసు ||

 14. గురుతుల సమాప్తి రాక - గురుతని గ్రహింపవలెను = గురుతులలో కెల్ల గొప్ప - గురుతు విశ్వాసము ఈ గురుతు గలిగి యుందము || శ్రీయేసు ||

 15. జనక కుమారాత్మలను - జనక త్రైక వ్యక్తికి = ఘనత మహిమ కీర్తియు - గాలయందు సర్వత్ర - గలుగును గాక ఆమేన్ || శ్రీయేసు ||
Reading Help

a

A, aa

i

I, ee, ii

u

U, uu, oo

R

Ru

e

E, ea

ai

o

O, oe

ou, au
అం
aM
అః
a@h

k

K, kh

g

gh, G

~m

c, ch

C,Ch

j

J

~n

T

Th

D

Dh

N

t

th

d

dh

n

p

P, f, ph

b

B, bh

m

y

r

l

v, w

S

sh

s

h

L, lh
క్ష
x, ksh

~r

^

M
force combination
&


91. raakaDa

raagaM: jaMjhooTi taaLaM: tiSragati  Sreeyaesu kreestunaadhuDu - Sreeghramuga vachchunu = aa yaMSamupai paMDuga - chaeyaleMDi raMDi pra-siddhi gaaviMchuchu || Sreeyaesu ||

 1. tvaragaa yaesu vachchunaMchu - daivavaakyamanuchu nuMDa = tvaraga naniye nammuchunna - dhanyuDavai si-ddhaMbu kaagalavu || Sreeyaesu ||

 2. tvaragaakreestuvachchunaMchu - daivavaakyamanuchunuMDa = tvaraga raaDu kaalayaa-panamu chaeyunanna naa-pada galuMgu veLLavu || Sreeyaesu ||

 3. yaesukreestu prabhuvu bhuviki - nepuDu vachchinan^ gaani - ee samayamu naMde yaMchu - nepuDu nammuchunna yeDala negiri - veLLagalavuga || Sreeyaesu ||

 4. modaTiraaka vachchunanna - padamu siddhiMchenu = idiyu siddhiMchunu yaesutvaraga vachchunu - ettabaDunu saMghamu || Sreeyaesu ||

 5. nammaraadanuchu yae - naruDu cheppuchunnanu = nammuchuMDumu daevuni - vraatavaakyamu - satyamaMchu-nemmadi nee kapuDekalgu || Sreeyaesu ||

 6. nammaraadanuchu ma - nassu cheppuchunnanu = nammuchuMDumu daevuni - vraatavaakyamu - satyamaMchu - nemmadi nee kapuDekalgu || Sreeyaesu ||

 7. nammaraadanuchu j~naa - namu cheppuchunnanu = nammuchuMDumu daevuni - vraatavaakyamu - satyamaMchu - nemmadi nee kapuDekalgu || Sreeyaesu ||

 8. nammaraadani yapavaadi - nachchajeppuchunnanu = nammuchuMDumu daevuni - vraatavaakyamu - satyamaMchu - nemmadi nee kapuDekalgu || Sreeyaesu ||

 9. nammaraadanuchu darSa - nammu cheppuchunnanu = nammuchuMDumu daevuni - vraatavaakyamu - satyamaMchu - nemmadi nee kapuDekalgu || Sreeyaesu ||

 10. nammaraadanuchu sva - pnammu cheppuchunnanu = nammuchuMDumu daevuni - vraatavaakyamu - satyamaMchu - nemmadi nee kapuDekalgu || Sreeyaesu ||

 11. nammaraadanuchu bhaa - shyamu cheppuchunnanu = nammuchuMDumu daevuni - vraatavaakyamu - sa tyamaMchu - nemmadi nee kapuDekalgu || Sreeyaesu ||

 12. nammamannamaaTa ya - rdhammu gaakapoyinan^ = nammuchuMDumu daevuni - vraatavaakyamu - satyamaMchu - nemmadi nee kapuDekalgu || Sreeyaesu ||

 13. raakakoraku neduru choochi - raakamuMde mRtuDavaina = raakakaalamaMdu bhoo - lOka bhaktulela neetO - aekamai pOduru || Sreeyaesu ||

 14. gurutula samaapti raaka - gurutani grahiMpavalenu = gurutulalO kella goppa - gurutu viSvaasamu ee gurutu galigi yuMdamu || Sreeyaesu ||

 15. janaka kumaaraatmalanu - janaka traika vyaktiki = ghanata mahima keertiyu - gaalayaMdu sarvatra - galugunu gaaka aamaen^ || Sreeyaesu ||